You are here

Kampanja Zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019

Future Healthy Workplaces Campaigns
Kampanja za obdobje 2018–2019 bo osredotočena na nevarne snovi s ciljem ozaveščati in spodbujati kulturo preprečevanja tveganj na delovnih mestih po vsej EU ter bo zlasti usmerjena na posebno ranljive skupine delavcev.

Cilji kampanje so:

 • ozaveščati o pomenu preprečevanja tveganj zaradi nevarnih snovi, s čimer se lažje odpravijo pogosti nesporazumi;
 • spodbujati izvajanje ocene tveganja z zagotavljanjem informacij o praktičnih orodjih in ustvarjanjem priložnosti za izmenjavo dobrih praks s posebnim poudarkom na:
  • odpravi ali nadomeščanju nevarnih snovi na delovnem mestu;
  • hierarhiji preventivnih ukrepov (tj. upoštevajoč hierarhijo iz zakonodaje, tako da se vedno izbere najučinkovitejša vrsta ukrepa);
 • povečati ozaveščenost o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo rakotvornim snovem na delovnem mestu, z izmenjavo dobrih praks; agencija EU‑OSHA je podpisnica dogovora, s katerim se zavezuje k izvajanju časovnega načrta o rakotvornih snoveh EU;
 • ciljno opredeliti skupine delavcev, ki imajo posebne potrebe in so bolj izpostavljeni tveganju, s posredovanjem informacij po meri in primerov dobre prakse. Mednje spadajo:
  • ženske,
  • delavci migranti,
  • mladi,
  • delavci s povečanim tveganjem zaradi panoge ali narave dela, ki ga opravljajo, ter
  • začasni delavci in delavci v neformalnih gospodarskih panogah;
 • izboljšati poznavanje zakonodajnega okvira, ki je že vzpostavljen za zaščito delavcev, in opozoriti na razvojne dosežke politike.