Kampanja za obdobje 2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta

Image
Future Healthy Workplaces Campaigns

Izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem na delovnih mestih je v Evropi pogostejša, kot večina ljudi misli. Nevarne kemične snovi pri delu lahko povzročijo številne zdravstvene težave in bolezni ter pomenijo tveganje za varnost. Kampanja za obdobje 2018–2019 je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj.

Cilji kampanje:

 • ozaveščanje o pomenu preprečevanja tveganj zaradi nevarnih kemičnih snovi za lažje odpravljanje nesporazumov;
 • spodbujanje ocenjevanja tveganja z zagotavljanjem informacij o praktičnih orodjih in ustvarjanjem priložnosti za izmenjavo dobrih praks s posebnim poudarkom na:
  • odpravi ali nadomeščanju nevarnih kemičnih snovi na delovnem mestu;
  • hierarhiji preventivnih ukrepov (tj. upoštevajoč hierarhijo iz zakonodaje, tako da se vedno izbere najučinkovitejša vrsta ukrepa);
 • povečevanje ozaveščenosti o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo rakotvornim snovem na delovnem mestu , s podpiranjem izmenjave dobrih praks; agencija EU‑OSHA je podpisnica dogovora, s katerim se zavezuje k izvajanju časovnega načrta o rakotvornih snoveh EU;
 • ciljno opredeljevanje skupin delavcev , ki imajo posebne potrebe in so bolj izpostavljeni tveganju, s sporočanjem bralcem prilagojenih informacij in navajanjem primerov dobre prakse. Tveganje je lahko večje, ker so ti delavci neizkušeni, neobveščeni ali telesno bolj ranljivi, pogosto menjajo službo, delajo v gospodarskih panogah, v kateri je ozaveščenost o problematiki slaba, ali so bolj ali drugače fiziološko občutljivi (npr. mladi vajenci ali razlike med moškimi in ženskami);
 • izboljšanje poznavanja zakonodajnega okvira , ki je že vzpostavljen, za zaščito delavcev, in opozarjanje na razvojne dosežke politike.

Utemeljitev

Čeprav se velik del zakonodaje osredotoča na zaščito delavcev pred nevarnimi snovmi, pa te še naprej pomenijo glavno tveganje za varnost in zdravje pri delu. Številni delavci v Evropski uniji so pri delu izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem. Poleg tega nevarnosti pogosto niso vidne ali pa niso dobro razumljene: lahko jih povzročajo hlapi ali prah, ali pa pride do izpostavljenosti po nesreči, zato niso ustrezno obravnavane. Ukrep se pogosto izvede šele takrat, ko je že prepozno.

Uprava in delavci lahko skupaj ustvarijo močno kulturo preprečevanja tveganja, pri kateri je zamenjava običajen del preventive in zaščite. Popolna ocena tveganja je ključen korak v tem postopku.

Dogodki v okviru kampanje

Nekateri ključni datumi v okviru kampanje so naslednji:

 • srečanje partnerstev EU: marec 2018
 • začetek kampanje in objava natečaja za priznanja za dobro prakso: april 2018
 • evropski teden varnosti in zdravja pri delu: oktober 2018
 • filmska nagrada za zdravo delovno okolje: november 2018
 • dogodek izmenjave dobrih praks: drugo trimesečje leta 2019
 • evropski teden varnosti in zdravja pri delu: oktober 2019
 • filmska nagrada za zdravo delovno okolje: november 2019
 • Srečanje na vrhu v okviru kampanje Zdravo delovno okolje in podelitev priznanj za dobro prakso: november 2019

Kdo lahko sodeluje? Kako lahko sodelujete?

K sodelovanju so vabljeni vsi, ki jih zanima varnost in zdravje pri delu. V kampanji naj bi zlasti sodelovale naslednje skupine:

 • informacijske točke agencije EU-OSHA in njihove mreže;
 • socialni partnerji (evropski in nacionalni);
 • odbori za sektorski socialni dialog;
 • oblikovalci politik (evropski in nacionalni);
 • velika podjetja, panožna združenja ter združenja malih in srednjih podjetij;
 • evropske institucije in njihove mreže (evropska podjetniška mreža);
 • evropske nevladne organizacije;
 • strokovnjaki na področju varnosti in zdravja pri delu ter njihova združenja;
 • skupnost za raziskave na področju varnosti in zdravja pri delu;
 • inšpektorati za delo in njihova združenja;
 • mediji.

Sodelujete lahko na različne načine. Vi (ali vaša organizacija) lahko na primer:

 • ozaveščate z razširjanjem gradiva o kampanji;
 • organizirate dogodke in dejavnosti;
 • uporabljate praktična orodja in spodbujate njihovo uporabo;
 • postanete uradni partner kampanje;
 • obiščete spletno stran kampanje in sledite oznaki kampanje #EUhealthyworkplaces na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter in LinkedIn).

Praktična pomoč

Na spletnem naslovu kampanje www.healthy-workplaces.eu so na voljo različni viri, ki vključujejo:

 • obsežen vodnik po kampanji;
 • sklop informativnih listov o glavni tematikah;
 • praktično e-orodje z navodili za ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi pri delu;
 • podatkovno zbirko podatkov, ki vsebuje študije primerov, orodja in drugo gradivo v zvezi z dobrimi praksami;
 • predstavitve, posterje, letake in infografike, ki se lahko uporabijo pri promociji kampanje;
 • sklop orodij za kampanjo, ki vam lahko pomaga pri izvajanju dejavnosti v povezavi s kampanjo;
 • podatkovno zbirko o zvočno‑slikovnem gradivu za ozaveščanje in animirane videoposnetke, v katerih nastopa junak Napo;
 • koristne povezave.