Evropske javnomnenjske raziskave na področju varnosti in zdravja pri delu

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

V naših raziskavah se v glavnem osredotočamo na mnenja delavcev. Tako pridobivamo verodostojne podatke o javnem mnenju glede varnosti in zdravja pri delu iz vse Evrope.

Pri sodelovanju v javnomnenjskih raziskavah ljudje začnejo o tem razmišljati, kar pripomore k večji ozaveščenosti o vprašanjih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu. Rezultati opozarjajo na pomen ustrezne varnosti in zdravja pri delu ter njuno vlogo v javnem zdravju in uspešnih podjetjih. Z izvajanjem javnomnenjskih raziskav po vsej Evropi se upoštevajo mnenja velikega števila različnih ljudi. Na podlagi rezultatov lažje razumemo razlike v stališčih ljudi, ki so različne starosti in spola, imajo različno raven izobrazbe, delajo v različnih sektorjih ali podjetjih različne velikosti itd.

Javnomnenjske raziskave prispevajo tudi k odkrivanju novih in nastajajočih tveganj, ki jih je treba raziskati. V najboljšem primeru bodo prihodnje javnomnenjske raziskave prispevale k raziskovanju ključnih tem in podpori prihodnjim kampanjam za zdravo delovno okolje.

Cilji

Javnomnenjske raziskave se izvajajo z namenom:

  • podpore letnim poslovnim načrtom agencije EU-OSHA;
  • zagotovitve koristnega vpogleda v stališča delavcev;
  • ozaveščanja o varnosti in zdravju pri delu po vsej Evropi ter o povezavi med varnostjo in zdravjem pri delu in zdravjem;
  • spodbujanja razprav o varnosti in zdravju pri delu;
  • zagotovitve uporabnih nacionalnih podatkov informacijskim točkam in okrepitve sodelovanja;
  • povečanja razpoznavnosti področja varnosti in zdravja pri delu v medijih.

Rezultati naših javnomnenjskih raziskav lahko spodbudijo pogovore in razprave na delovnem mestu, oblikovalcem politik na nacionalni ravni in ravni EU pa zagotovijo najnovejše podatke.

Pretekle javnomnenjske raziskave

Do danes je bilo izvedenih več javnomnenjskih raziskav v podporo ciljem Evropske unije na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno s:

  • povečanjem ozaveščenosti delavcev o varnosti in zdravju pri delu ter njihovega poznavanja tega področja;
  • zagotavljanjem informacij o tem, kako se prilagoditi starajoči se delovni sili;
  • spodbujanjem preprečevanja tveganj na delovnem mestu in zunaj njega;
  • večjim priznavanjem stresa, povezanega z delom, kot vprašanja organizacije.

Oglejte si rezultate preteklih javnomnenjskih raziskav:

Drugi ustrezni evropski viri

Za popolnejšo sliko o javnem mnenju glede varnosti in zdravja pri delu si oglejte te dodatne vire informacij: