Valdančioji taryba ir Vykdomoji valdyba

Kas yra pagrindiniai EU-OSHA sprendimus priimantys asmenys?

Valdančioji taryba

Valdančioji taryba rengia agentūros strategiją, nustato tikslus ir užtikrina, kad vykdomasis direktorius būtų atskaitingas. Valdančiosios tarybos veikla reglamentuojama steigiamuoju reglamentu ir darbo tvarkos taisyklėmis. Valdančioji taryba skiria vykdomąjį direktorių ir priima šiuos pagrindinius dokumentus:

Valdančiosios tarybos nariai skiriami pagal EU-OSHA steigiamąjį reglamentą. Taryba paskiria kiekvienos valstybės narės trijų pagrindinių interesų grupių – vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų asociacijų – atstovus. Europos Komisija skiria savo pačios narius, o Europos Parlamentas skiria nepriklausomą ekspertą.

Valdančiajai tarybai kiekvienais metais rotacijos tvarka pirmininkauja trijų pagrindinių suinteresuotų grupių atstovai. Valdančioji taryba renkasi bent du kartus per metus ir jos posėdžių protokolai, įskaitant deklaracijas dėl interesų ir interesų konflikto nebuvimo, gyvenimo aprašymų santraukas, skelbiami viešai (žr. Valdančiosios tarybos nariai).

Valdančiosios tarybos Vykdomoji valdyba

Tai mažesnė iniciatyvinė grupė, kurią sudaro 8 Valdančiosios tarybos nariai. Jos posėdžiai vyksta tris kartus per metus ir ji prižiūri, kaip rengiami ir įgyvendinami Valdančiosios tarybos sprendimai. Be to, Vykdomosios valdybos protokolai skelbiami viešai (žr. toliau).

Žr. Vykdomosios valdybos narių ir pakaitinių narių sąrašą.