You are here

Valdančioji taryba ir biuras

Kokie yra EU-OSHA pagrindiniai sprendimų priėmėjai?

Valdančioji taryba:

Valdančioji taryba rengia Agentūros strategiją, nustato tikslus ir užtikrina direktoriaus atskaitomybę. Jos veikla reglamentuojama steigiamuoju reglamentu ir darbo tvarkos taisyklėmis. Valdančioji taryba skiria direktorių ir priima šiuos pagrindinius dokumentus:

Valdančiosios tarybos nariai skiriami vadovaujantis EU-OSHA steigiamuoju reglamentu. Taryba skiria trijų pagrindinių interesų grupių (vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų asociacijų) atstovus iš kiekvienos valstybės narės. Europos Komisija pati skiria savo narius.

Valdančiajai tarybai rotacijos tvarka kasmet pirmininkauja trijų pagrindinių suinteresuotų grupių atstovai. Valdančioji taryba posėdžiauja du kartus per metus, o posėdžių protokolai skelbiami viešai; susipažinkite su valdančiosios tarybos nariais ir jų pavaduotojais, įskaitant jų interesų deklaracijas ir sutrumpintas gyvenimo aprašymo formas.

Valdančiosios tarybos biuras

Tai mažesnė vadovaujančioji grupė, sudaryta iš 11 valdančiosios tarybos narių. Ji posėdžiauja keturis kartus per metus ir prižiūri, kaip rengiami ir įgyvendinami valdančiosios tarybos sprendimai. Biuro posėdžio protokolai taip pat skelbiami viešai (žr. toliau).

Susipažinkite su biuro nariais ir jų pavaduotojais.