You are here

Valdančioji taryba ir biuras

Valdančioji taryba:

Valdančioji taryba rengia Agentūros strategiją, nustato tikslus ir užtikrina direktoriaus atskaitomybę. Jos veikla reglamentuojama steigiamuoju reglamentu ir darbo tvarkos taisyklėmis. Valdančioji taryba skiria direktorių ir priima šiuos pagrindinius dokumentus:

Valdančiosios tarybos nariai skiriami vadovaujantis EU-OSHA steigiamuoju reglamentu. Taryba skiria trijų pagrindinių interesų grupių (vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų asociacijų) atstovus iš kiekvienos valstybės narės. Europos Komisija pati skiria savo narius.

Valdančiajai tarybai rotacijos tvarka kasmet pirmininkauja trijų pagrindinių suinteresuotų grupių atstovai. Valdančioji taryba posėdžiauja du kartus per metus, o posėdžių protokolai skelbiami viešai; susipažinkite su valdančiosios tarybos nariais ir jų pavaduotojais, įskaitant jų interesų deklaracijas ir sutrumpintas gyvenimo aprašymo formas.

Valdančiosios tarybos biuras

Tai mažesnė iniciatyvinė grupė, kurią sudaro 11 valdybos narių. Jos posėdžiai vyksta tris kartus per metus ir ji prižiūri, kaip rengiami valdybos sprendimai ir kaip jie įgyvendinami. Be to, biuro susitikimų protokolai skelbiami viešai (žr. toliau).

Žr. biuro narių ir pakaitinių narių sąrašą.