Izvješća sa seminara

Rizici na radu koji utječu na reprodukciju

Radionicu „Rizici na radu koji utječu na reprodukciju: od znanja do djelovanja” organizirala je Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) od 15. do 16. siječnja 2014. u prostorijama ANSES-a u Parizu, u suradnji s francuskom Agencijom za hranu, okoliš, zdravlje i sigurnost na radu (ANSES). Prisustvovalo je oko 60 sudionika iz različitih država članica. Na mjestima rada prisutni su različiti reproduktivni rizici, prouzročeni ne samo kemikalijama nego i fizičkim, biološkim, ergonomskim ili ostalim čimbenicima. Dok je pitanje reproduktivnih rizika u najvećoj mjeri usmjereno na žene i to uglavnom na trudnice, reprotoksični rizici ustvari mogu utjecati na reproduktivno zdravlje žena i muškaraca, a mogu imati učinak i na buduće generacije. Međutim, znanja o tome su ograničena, a razina svijesti je niska. Ciljevi radionice bili su omogućivanje i poticanje rasprave o rizicima reproduktivnosti koji postoje na mjestima rada te pružanje potpore konstruktivnom dijalogu između zainteresiranih strana, kao i pružanje preliminarnih rezultata iz istraživanja koje je provela EU-OSHA. 

Event Details

Mjesto: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Datum početka: 
15/01/2014 - 13:30
Datum završetka: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26