OSH Pulse – sigurnost i zdravlje na radu nakon pandemije

Istraživanje pod nazivom „Flash Eurobarometer — OSH Pulse”, koje je naručila EU-OSHA, nudi dragocjena saznanja o raznim učincima pandemije bolesti COVID-19 na zdravlje i dobrobit radnika, o mjerama koje su u tom pogledu poduzete na radnim mjestima, kao i sve većoj primjeni digitalnih tehnologija na radnom mjestu.

U proljeće 2022. obavljeni su telefonski razgovori s reprezentativnim uzorkom ispitanika, koji je činilo više od 27 000 zaposlenika u svim državama članicama EU-a, na Islandu i u Norveškoj.

Istraživanje je usmjereno na izvore stresa kojima su radnici izloženi i koji negativno utječu na njihovo mentalno i fizičko zdravlje, kao i na mjere sigurnosti i zaštite zdravlja koje se primjenjuju na njihovim radnim mjestima. Konkretnije, istraživanjem su obuhvaćena sljedeća područja:

  • čimbenici psihosocijalnih rizika, stres i mentalno zdravlje
  • zdravstveni ishodi
  • preventivne mjere u području sigurnosti i zdravlja na radu s naglaskom na mentalno zdravlje
  • mišljenja i iskustva u području sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu
  • digitalizacija i primjena digitalnih tehnologija

Rezultati su izneseni u preglednom izvješću i sažetku, a u 29 informativnih sažetaka po zemljama daje se kratak uvid u nacionalne rezultate, dok se pomoću infografike daje pregled najvažnijih rezultata.

Rezultati istraživanja korisni su u provedbi aktivnosti EU-OSHA-e u sljedećim područjima: digitalizacija na radnom mjestu, psihosocijalni rizici i stres na radnom mjestu, bolja usklađenost s propisima u području sigurnosti i zdravlja na radu. Dubinskom analizom pojedinih tema steći će se dodatna zanimljiva saznanja.