Upravni odbor i Izvršni odbor

Tko su ključni donositelji odluka u EU-OSHA-i?

Upravni odbor

Upravni odbor određuje strategiju i ciljeve Agencije te mu odgovara izvršni direktor. Djelovanje Upravnog odbora uređeno je osnivačkom uredbomposlovnikom. Upravni odbor imenuje izvršnog direktora i donosi sljedeće ključne dokumente:

Članovi Upravnog odbora imenuju se u skladu s osnivačkom uredbom EU-OSHA-e. Vijeće imenuje predstavnike triju glavnih interesnih skupina – vlada, udruženja poslodavaca i radnika – za svaku državu članicu. Europska komisija imenuje svoje članove, a Europski parlament imenuje neovisnog stručnjaka.

U ulozi predsjednika Upravnog odbora svake se godine izmjenjuju predstavnici triju glavnih interesnih skupina. Upravni odbor sastaje se barem dvaput godišnje, a zapisnici sa sastanaka javno su dostupni. Doznajte tko su članovi Upravnog odbora i pročitajte njihove izjave o interesima i nepostojanju sukoba interesa, kao i sažetke životopisa.

Izvršni odbor Upravnog odbora

Riječ je o manjoj upravljačkoj skupini koja se sastoji od 8 članova Upravnog odbora. Sastaje se triput godišnje radi nadzora pripreme i provedbe odluka Upravnog odbora. Zapisnici sa sastanaka Izvršnog odbora također su javno dostupni (vidjeti u nastavku).

Vidjeti članove Izvršnog odbora i njihove zamjenike.