You are here

Upravni odbor i Uprava

Tko su ključni donositelji odluka u EU-OSHA-i?

Upravni odbor

Odbor određuje strategiju i ciljeve Agencije te mu odgovara direktor. Njegovo djelovanje uređeno je osnivačkom uredbom i poslovnikom. Odbor imenuje direktora i donosi sljedeće ključne dokumente:

Članovi Odbora imenuju se u skladu s Uredbom o osnivanju EU-OSHA-e. Vijeće imenuje predstavnike triju interesnih skupina, odnosno vlada, udruga poslodavaca i radnika, za svaku državu članicu. Europska komisija imenuje vlastite članove.

U ulozi predsjednika Upravnog odbora svake se godine izmjenjuju predstavnici triju interesnih skupina. Odbor se sastaje dvaput godišnje, a zapisnici sastanaka javno su dostupni. Doznajte tko su članovi Odbora i njihove zamjene te pronađite njihove izjave interesa i sažete životopise.

Uprava Upravnog odbora

Riječ je o manjoj upravljačkoj skupini koja se sastoji od 11 članova Odbora. Sastaje se četiri puta godišnje radi nadzora pripreme i provedbe odluka Odbora. Zapisnici sastanaka Uprave također su javno dostupni (vidjeti u nastavku).

Doznajte tko su članovi Uprave i njihove zamjene.