Seminarų pranešimai

Praktinis seminaras „Darbo vietoje reprodukcijai kylantys pavojai“

2014 m. sausio 15–16 d. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), bendradarbiaudama su Prancūzijos sanitarinės maisto produktų, aplinkos ir darbo apsaugos agentūra (pranc. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES), surengė praktinį seminarą „Darbo vietoje reprodukcijai kylantys pavojai. Nuo žinių prie veiksmų“, vykusį ANSES patalpose Paryžiuje. Seminare dalyvavo apie 60 dalyvių iš įvairių valstybių narių. Darbo vietoje pavojų reprodukcijai gali kelti ne tik cheminės medžiagos, bet ir fiziniai, biologiniai, ergonominiai ir kiti rizikos veiksniai. Nors aptariant pavojaus reprodukcijai klausimą daugiausia dėmesio kreipiama į moteris ir ypač nėščiąsias, reprodukcijai toksiškos medžiagos iš tiesų gali būti pavojingos tiek moterų, tiek vyrų sveikatai ir netgi turėti poveikį ateities kartoms. Vis dėlto žinių ir informuotumo trūksta. Rengiant praktinį seminarą, buvo siekiama paskatinti diskusijas apie darbo vietoje reprodukcijai kylančius pavojus, remti konstruktyvų suinteresuotųjų subjektų dialogą ir pateikti preliminarius EU-OSHA tyrimo rezultatus.

Event Details

Vieta: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Pradžios data: 
15/01/2014 - 13:30
Pabaigos data: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26