Duomenų apsauga ir teisių gynimo priemonės

1. DUOMENŲ APSAUGA

EU-OSHA gerbia kandidatų privatumą ir tvarko jų asmens duomenis taip, kaip reikalaujama Reglamente (ES) 2018/1725. Tai visų pirma taikoma tokių duomenų konfidencialumui ir saugumui. Asmeninė informacija, kurios EU-OSHA prašo iš kandidatų per atrankos procedūrą, bus tvarkoma laikantis duomenų apsaugos pareiškimo dėl atrankos ir įdarbinimo procedūrų.

Paraiškų teikėjams suteikiama galimybė susipažinti su visais jų asmens duomenimis, tvarkomais vykdant atrankos procedūrą. Visų pirma duomenų subjektams turėtų būti suteikiama galimybė susipažinti su jų vertinimo rezultatais visuose atrankos procedūros etapuose (pirminės atrankos, pokalbio ir testų raštu), išskyrus atvejus, kai gali būti taikoma Tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnyje nurodyta išimtis.

Dėl šios išimties gali būti neleidžiama susipažinti nei su lyginamaisiais duomenimis, susijusiais su kitais paraiškų teikėjais (lyginamieji rezultatai), nei su individualiomis atrankos komisijos narių nuomonėmis.

2. TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS

Kandidatai, kuriems nebuvo leista dalyvauti atrankos procedūroje

Prašymas atlikti peržiūrą

Kandidatas, manantis, jog padaryta klaida neleidžiant jam dalyvauti konkrečioje atrankos procedūroje (t. y. nustačius, kad kandidatas neatitinka pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytų tinkamumo kriterijų), gali paprašyti, kad jo paraiška būtų persvarstyta, per 5 kalendorines dienas (pradedamas skaičiuoti praėjus vienam mėnesiui nuo galutinės paraiškų pateikimo dienos) išsiųsdamas atrankos komisijos pirmininkui prašymą dėl peržiūros, kuriame nurodomas atitinkamos atrankos procedūros numeris, pageidautina, el. paštu recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Atrankos komisija persvarstys paraišką ir per 10 darbo dienų nuo jos gavimo praneš kandidatui savo sprendimą.

Skundai

Jei atrankos komisija patvirtintų pirminį sprendimą neleisti kandidatui dalyvauti atrankos procedūroje, kandidatas pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį gali pateikti skundą, adresuotą Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros vykdomajam direktoriui, pageidautina, el. paštu: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Skundas turi būti pateiktas per tris mėnesius nuo pranešimo kandidatui apie sprendimą gavimo dienos. Vykdomasis direktorius apie savo pagrįstą sprendimą kandidatui praneša per keturis mėnesius nuo skundo pateikimo dienos. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui atsakymo į skundą negaunama, laikytina, kad jis yra atmestas, ir dėl to galima pateikti apeliacinį skundą pagal Tarnybos nuostatų 91 straipsnį.

Jei šis skundas atmetamas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį ir Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 91 straipsnį kandidatas gali pateikti prašymą, kad sprendimą peržiūrėtų:

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Be to, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsniu ir sąlygomis, išdėstytomis 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendime dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4), galima pateikti skundą Europos ombudsmenui.

Toks skundas adresuojamas:

Europos ombudsmenas   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Atkreipkite dėmesį į tai, kad Europos ombudsmenui pateikti skundai neturi stabdomojo poveikio Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje nustatytiems terminams. Taip pat pažymėtina, kad kandidatai gali teikti skundą ombudsmenui tik jei prieš tai pateikė skundą EU-OSHA pagal 90 straipsnio 2 dalį ir gavo neigiamą atsakymą.

Kandidatai, kuriems buvo leista dalyvauti atrankos procedūroje, bet kurie buvo pašalinti vėlesniame etape

Kandidatai, kuriems buvo leista dalyvauti atrankos procedūroje, bet kurie buvo pašalinti vėlesniame etape, pavyzdžiui, kandidatai, nepakviesti į pokalbius ir (arba) testus, kandidatai, kurie neišlaikė testo ir (arba) pokalbio, ir galiausiai kandidatai, neįtraukti į rezervo sąrašą, negali prašyti peržiūrėti atrankos komisijos sprendimą, kuriuo jie buvo pašalinti iš atrankos procedūros, tačiau gali pasinaudoti Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje numatytomis procedūromis. Kandidatai taip pat gali pateikti skundą Europos ombudsmenui, kaip paaiškinta pirmiau.

Jei šis skundas atmetamas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį ir Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 91 straipsnį kandidatas gali pateikti prašymą, kad sprendimą peržiūrėtų:

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg