Financije i proračun

EU-OSHA-u financira Europska unija.

Tijelo za proračun EU-a, koje čine članovi Europskog parlamenta (izravno izabrani zastupnici parlamenta) i Vijeća Europske unije (predstavnici 27 vlada država članica), dodjeljuje svake godine EU-OSHA-i financijska sredstva.

EU-OSHA također provodi posebne projekte za koje EU izdvaja posebna sredstva. Jedan je od takvih projekata, primjerice, veliki probni projekt o sigurnosti i zdravlju radnika starije dobi i o rješavanju pitanja sigurnosti i zdravlja na radu u zemljama europskog susjedstva i partnerstva.

Zdravo upravljanje financijama

Provedba EU-OSHA-ina proračuna regulirana je njezinom financijskom uredbom koja osigurava transparentnost i odgovornost.

EU-OSHA upotrebljava sustav upravljanja i donošenja proračuna koji se temelji na aktivnostima i omogućuje bolje praćenje troškova djelatnosti. To pomaže u osiguravanju da Agencija na najbolji način upotrebljava svoje resurse.

Pročitajte Financijsku uredbu koja se primjenjuje na proračun Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (dostupna samo na engleskom jeziku).

Podaci o financijama i proračunu po financijskim godinama