You are here

Pareiškimas dėl privatumo (perspėjimų forma)

Agentūros struktūrinio padalinio darbuotojas, kuriam pavesta tvarkyti asmens duomenis

Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovas Andrew Smith.

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Šioje formoje prašomi pateikti duomenys renkami tik perspėjimams pasirinktu periodiškumu siųsti. Nurodyti e. pašto adresai saugomi mūsų serveriuose, esančiuose ES teritorijoje.

 

Tvarkomų duomenų rūšis

E. pašto adresas.

 

Teisinis pagrindas

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo ir vėlesni jo pakeitimai.

 

Duomenų tvarkymo teisėtumas

Duomenų tvarkymas grindžiamas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) 5 straipsnio a punktu.

 

Duomenų gavėjai

Prieiga prie asmens duomenų suteikiama atsižvelgiant į susijusių subjektų vaidmenį ir atsakomybę („reikia žinoti“ principas):

  • tinkamai paskirtiems EU-OSHA darbuotojams;
  • EU-OSHA serverio prieglobos paslaugas teikiančiam ir serverio priežiūrą atliekančiam išorės paslaugų teikėjui;
  • prireikus Teisės tarnybai, Tarnautojų teismui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Europos ombudsmenui, Audito Rūmams, Vidaus audito tarnybai.

Visi išvardyti duomenų gavėjai privalo laikytis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. EU-OSHA neatskleis asmens duomenų trečiosioms šalims. EU-OSHA neatskleis asmens duomenų tiesioginės komercinės rinkodaros tikslais.

 

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ir užblokuoti (tuo atveju, jeigu duomenys yra netikslūs), prašyti atšaukti duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad jų duomenys būtų tvarkomi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13, 14, 15, 16 ir 18 straipsniuose nustatytais atvejais.

EU-OSHA perspėjimų paslaugos galite atsisakyti bet kuriuo metu; jums tereikia pasinaudoti šio tinklalapio apačioje pateikta forma https://osha.europa.eu/lt/alertservice arba spustelėti bet kurio jums atsiųsto e. laiško su EU-OSHA perspėjimu apačioje esančią nuorodą.

Kilus klausimams arba norėdami pateikti skundą dėl savo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ar naudojimo, susisiekite su mumis e. paštu: information@osha.europa.eu (laišką pavadinkite „duomenų apsauga“).

 

Informacija apie duomenų saugojimo terminą

Agentūra saugos duomenis tiek, kiek jie bus reikalingi anoniminių statistinių duomenų ataskaitoms parengti.

 

Prašymas pateikti informaciją

Visą papildomą informaciją, susijusią su jų asmens duomenų tvarkymu, duomenų subjektai gali gauti pateikdami prašymą EU-OSHA duomenų apsaugos pareigūnui e. paštu: dpo@osha.europa.eu.

 

Teisė kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP)

Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (http://www.edps.europa.eu), jei mano, kad duomenų tvarkymo veiksmai neatitinka Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų reikalavimų.