EU-OSHA gali dirbti 28 Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos (EEE susitarimo šalių) piliečiai.

EU-OSHA visiems darbuotojams užtikrina vienodas galimybes. Priimame paraiškas dėl darbo nediskriminuodami dėl lyties, odos spalvos, rasės, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar bet kokių kitų įsitikinimų, priklausymo tautinėms mažumoms, turto, kilmės, negalios, tautybės, amžiaus, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.