You are here

Izjava o privatnosti (obrazac za dojave)

Jedan dio organizacijskih aktivnosti Agencije odnosi se na obradu osobnih podataka

Andrew Smith, voditelj Odjela za komunikacije i promidžbu

 

Svrha obrade

Podaci koji se traže u ovom obrascu prikupljaju se samo za potrebe slanja dojava uz odabranu učestalost. Podnesene e-adrese pohranjuju se na naše poslužitelje koji su smješteni na području EU-a.

 

Vrste podataka koji se obrađuju

E-adresa

 

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 2062/94 od18. srpnja 1994. o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu i naknadne izmjene.

 

Zakonitost obrade

Obrada se temelji na članku 5. točki (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu Uredba (EZ) br. 45/2001).

 

Primatelji podataka

Pristup osobnim podacima odobrava se samo na osnovi uloga i odgovornosti uključenih subjekata (načelo „potrebno je znati”):

  • propisno imenovanom osoblju EU-OSHA-e
  • vanjskom pružatelju na koji je smješten EU-OSHA-in poslužitelj i koji ga održava
  • pravnim službama, Službeničkom sudu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF), Europskom ombudsmanu, Revizorskom sudu, Službi za internu reviziju, prema potrebi.

Sve navedene primatelje obvezuje Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka. EU-OSHA ne otkriva osobne podatke trećim stranama. EU-OSHA ne otkriva osobne podatke u svrhe izravnog komercijalnog marketinga.

 

Prava subjekta podataka

Subjekti podataka imaju pravo na pristup, ispravljanje i blokiranje svojih podataka (u slučaju netočnosti podataka), pravo zahtijevati njihovo poništenje i pravo na prigovor u pogledu njihove obrade u slučajevima predviđenima u člancima 13.,14.,15., 16. i 18. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Pretplatu na EU-OSHA-ine dojave možete otkazati u bilo koje doba uporabom obrasca u podnožju ove stranice https://osha.europa.eu/hr/alertservice ili klikom na poveznicu u podnožju bilo koje EU-OSHA-ine dojave u vašem sandučiću.

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s prikupljanjem, obradom ili uporabom vaših osobnih podataka, kontaktirajte nas e-poštom na: information@osha.europa.eu, a u predmetu navedite „zaštita podataka”.

 

Informacije o razdoblju čuvanja podataka

Agencija čuva podatke koliko je to neophodno za potrebe izrade anonimnih statističkih izvješća.

 

Zahtjev za informacije

Za dodatne informacije o raspolaganju osobnim podacima subjekti podataka svoj zahtjev mogu uputiti EU-OSHA-inu službeniku za zaštitu podataka na: dpo@osha.europa.eu.

 

Traženje pomoći od EDPS-a

Subjekti podataka imaju pravo obratiti se za pomoć Europskom nadzorniku za zaštitu podataka: http://www.edps.europa.eu ako smatraju da aktivnosti obrade nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.