20 | EU-OSHA – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet TE-31-11-179-ET-C Töötajate osalemine töötervishoiu ja tööohutuse edendamisel. Praktiline juhend

Keywords:

Töötajatel on tihti põhjalikud teadmised, kuidas konkreetsel töökohal tööohutust parandada. Juhendis selgitatakse, kuidas töötajad saavad neid teadmisi juhtkonnaga jagada ning osaleda aktiivselt töökoha muutmisel ohutumaks ja tervislikumaks. Selles täpsustatakse töötajate, nende esindajate ja tööandjate rolle, vastutusalasid ja õiguslikke kohustusi. Juhendis esitatakse konkreetseid näiteid meetmetest, mille abil osapooled saavad tööohutust ja -tervishoidu oluliselt parandada. See sisaldab ka kasulikku kontrollnimekirja, millest töötajad ja nende esindajad võivad riskide vähendamisel juhinduda.

Laadi allain: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |