Töökoha ohutusnõuetele vastavuse toetamine – Euroopa tööinspektsioonide karistuste ja standardmeetmete süsteemid

Keywords:

Tööinspektsioonid on tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimise edendamisel otsustava tähtsusega. Uutest tehnoloogiatest ja uuest töökorraldusest tingitud põhjalikud muutused töökohtades on avanud arutelu tööinspektsioonide rolli üle muutuvas töömaailmas.

Aruteludokumendis on ülevaade tööinspektsioonidest ja eri karistussüsteemidest ELis. Selles esitatakse tööinspektoritele parimad tavad, kuidas veenda ettevõtteid eeskirju paremini järgima, rõhutades veenmise ja jõustamise tasakaalu tõhusust kontrollkäikudel.

Aruandes rõhutatakse ka vajadust kasutada töökoha ohutuse standardhindamist ja pakutakse välja mõõtevahendeid.

Laadi alla in: en