Varstvo podatkov in pravna sredstva

1. VARSTVO PODATKOV

Agencija EU-OSHA spoštuje zasebnost kandidatov in obdeluje njihove osebne podatke v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2018/1725. To velja zlasti za zaupnost in varnost takih podatkov. Osebni podatki, ki jih agencija EU-OSHA potrebuje od kandidatov v okviru izbirnega postopka, bodo obdelani v skladu z izjavo o varstvu podatkov, ki veljajo za izbirne postopke in postopke zaposlovanja.

Kandidatom se omogoči dostop do vseh njihovih osebnih podatkov, obdelanih v okviru izbirnega postopka. Posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, bi bilo treba zlasti zagotoviti dostop do rezultatov njihovega ocenjevanja na vseh stopnjah izbirnega postopka (predizbor, razgovor in pisni preizkus), razen če se lahko uporabi izjema, kot je podrobneje opredeljena v členu 6 Priloge III h Kadrovskim predpisom.

Ta izjema lahko pomeni, da se ne sme dovoliti dostop do primerjalnih podatkov drugih kandidatov (primerjalnih rezultatov) niti do mnenj posameznih članov izbirne komisije.

2. PRAVNA SREDSTVA

Kandidati, ki niso bili uvrščeni v izbirni postopek

Zahtevek za pregled

Kandidat, ki meni, da je bila storjena napaka v zvezi z njegovo nevključitvijo v določen izbirni postopek (tj. kandidat ne izpolnjuje meril za upravičenost, navedenih v objavi prostega delovnega mesta), lahko zahteva ponoven pregled svoje prijave, tako da v petih koledarskih dneh (šteto od enega meseca po izteku roka za prijavo) pošlje zahtevek za pregled, v katerem navede številko zadevnega izbirnega postopka in ga naslovi na predsednika izbirne komisije, najbolje po elektronski pošti: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Izbirna komisija bo znova pregledala prijavo in kandidata o svoji odločitvi obvestila v 15 delovnih dneh od prejema zahteve.

PRITOŽBE

Če izbirna komisija potrdi prvotno odločitev, da kandidata ne vključi v izbirni postopek, lahko kandidat vloži pritožbo v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov, naslovljeno na izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, po možnosti po elektronski pošti na naslov: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Pritožbo je treba vložiti v treh mesecih od prejema uradnega obvestila kandidatu o odločitvi. Izvršni direktor svojo utemeljeno odločitev zadevni osebi uradno sporoči v štirih mesecih od datuma vložitve pritožbe. Če ob koncu tega obdobja kandidat ne prejme nobenega odgovora na pritožbo, se šteje, da to pomeni implicitno zavrnitev, zoper katero je mogoče vložiti pritožbo na podlagi člena 91 Kadrovskih predpisov.

Če je pritožba zavrnjena, lahko kandidat v skladu s členom 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členom 91 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije predloži zadevo:

Splošnemu sodišču Evropske unije
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg.

Prav tako je mogoče vložiti pritožbo pri evropskem varuhu človekovih pravic na podlagi člena 228 Pogodbe o delovanju Evropske unije in v skladu s pogoji, navedenimi v Sklepu Evropskega parlamenta z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994).

Tovrstno pritožbo je treba poslati na naslov:

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Upoštevajte, da pritožbe, naslovljene na evropskega varuha človekovih pravic, nimajo odložilnega učinka na roke iz členov 90(2) in 91 Kadrovskih predpisov. Upoštevajte tudi, da morajo kandidati pred vložitvijo pritožbe pri varuhu človekovih pravic vložiti pritožbo pri agenciji EU-OSHA v skladu s členom 90(2) in prejeti negativen odgovor.

Kandidati, ki so bili uvrščeni v izbirni postopek, vendar izključeni v poznejši fazi

Kandidati, ki so bili sprejeti v izbirni postopek, vendar so bili pozneje izključeni, npr. kandidati, ki niso bili povabljeni na razgovore/preizkuse, kandidati, ki niso bili uspešni na preizkusu/razgovoru, in nenazadnje kandidati, ki niso bili uvrščeni na rezervni seznam, ne morejo zaprositi za ponovno presojo odločitve izbirne komisije o njihovi izključitvi iz izbirnega postopka, lahko pa uporabijo postopke iz člena 90(2) in člena 91 Kadrovskih predpisov. Kandidati lahko vložijo pritožbo tudi pri evropskem varuhu človekovih pravic, kot je pojasnjeno zgoraj.

Če je pritožba zavrnjena, lahko kandidat v skladu s členom 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členom 91 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije vloži tožbo pri:

Splošnemu sodišču Evropske unije
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg.