Jobmuligheder

Hos EU-OSHA har vores medarbejdere et stimulerende og multinationalt arbejdsmiljø. Vores kontorer ligger i Bilbao, som er en by, der emmer af kultur.

Der findes alle typer af profiler hos EU-OSHA, men alle vores medarbejdere – fra projektledere til kommunikationsmedarbejdere og administratorer – besidder de færdigheder, den begejstring og den entusiasme, som vi skal bruge for at gøre Europa til et mere sikkert, sundt og produktivt sted at arbejde.

Læs mere om jobmuligheder i Den Europæiske Union på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO) websted.

 

Who we employ

Stillinger hos EU-OSHA kan søges af statsborgere i de 27 EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge (EØS-medlemsstater).

EU-OSHA er en arbejdsplads, som sikrer lige muligheder for alle ved ansættelse. Vi modtager ansøgninger om ledige stillinger og praktikpladser uden at forskelsbehandle på grund af køn, hudfarve, race, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, nationalitet, alder, seksuel orientering eller kønsidentitet.

Reserve lists

På reservelisterne er anført ansøgere, der har bestået en udvælgelsesprocedure i forbindelse med konkrete stillinger (se "Stillingsopslag – Afsluttede".

Reservelister er gyldige i en bestemt periode og kan forlænges. Ansøgere på én eller flere gyldige reservelister kan blive tilbudt en stilling afhængigt af agenturets behov.

I forbindelse med bestemte stillinger kan EU-OSHA anvende EPSO-databasen.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Vi hilser ansøgninger vedrørende konkrete job- eller praktiktilbud velkommen, men tager ikke imod uopfordrede ansøgninger.

Vi kvitterer derfor ikke for modtagelse af uopfordrede ansøgninger og besvarer ikke sådanne ansøgninger.

Data Protection and Legal Remedies

1. DATABESKYTTELSE

EU-OSHA lægger vægt på at beskytte ansøgernes personoplysninger og behandler disse i henhold til forordning (EU) 2018/1725. Dette gælder navnlig fortroligheden af og sikkerheden for disse oplysninger. De personoplysninger, som EU-OSHA anmoder ansøgerne om i forbindelse med en udvælgelsesprocedure, vil blive behandlet i overensstemmelse med erklæringen om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med udvælgelses- og ansættelsesprocedurer.

Ansøgerne har adgang til alle deres personoplysninger behandlet inden for rammerne af en udvælgelsesprocedure. Navnlig bør de registrerede gives adgang til deres evalueringsresultater fra alle faser af udvælgelsesproceduren (forhåndsudvælgelse, samtale og skriftlige prøver), medmindre undtagelsen som nærmere angivet i artikel 6 i bilag III til personalevedtægten kan finde anvendelse.

Denne undtagelse kan indebære, at der ikke bør gives adgang hverken til sammenligningsdataene vedrørende andre ansøgere (sammenligningsresultater) eller til de individuelle udtalelser fra udvælgelseskomitéens medlemmer.

2. RETSMIDLER

Ansøgere, der ikke har fået adgang til udvælgelsesproceduren

Anmodning om genbehandling

En ansøger, der mener, at der er begået en fejl i forbindelse med afslag på vedkommendes deltagelse i en bestemt udvælgelsesprocedure (dvs. at ansøgeren ikke opfylder de adgangskriterier, der er anført i stillingsopslaget), kan anmode om fornyet overvejelse af udvælgelseskomitéens afgørelse ved inden for fem kalenderdage (begyndende en måned efter ansøgningsfristens udløb) at sende en anmodning om genbehandling med angivelse af nummeret på den pågældende udvælgelsesprocedure til formanden for udvælgelseskomitéen, fortrinsvis pr. e-mail: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Udvælgelseskomitéen genbehandler den oprindelige afgørelse og meddeler ansøgeren sin nye afgørelse senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om fornyet behandling.

Klager

Hvis udvælgelseskomitéen bekræfter den oprindelige afgørelse om ikke at give ansøgeren adgang til udvælgelsesproceduren, kan ansøgeren indgive en klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i personalevedtægten til den administrerende direktør for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, fortrinsvis pr. e-mail: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Klagen skal indgives senest tre måneder efter ansøgerens modtagelse af meddelelsen om afgørelsen. Den administrerende direktør meddeler ansøgeren sin begrundede afgørelse senest fire måneder efter den dato, hvor klagen blev indgivet. Hvis der ved udløbet af denne frist ikke er modtaget svar på klagen, anses dette for at udgøre en implicit afgørelse om at afvise den, hvorefter der i henhold til vedtægtens artikel 91 kan indgives klage over denne afgørelse.

Hvis klagen afvises, kan ansøgeren i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 91 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union anlægge sag ved:

Den Europæiske Unions Ret   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Det er desuden muligt at indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i medfør af artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 vedrørende Den Europæiske Ombudsmands statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (EUT L 113 af 4.5.1994).

Klagen sendes til:

Den Europæiske Ombudsmand   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Bemærk, at klager, der indgives til Den Europæiske Ombudsmand, ikke har opsættende virkning på de frister, der er fastsat i personalevedtægtens artikel 90, stk. 2, og artikel 91. Bemærk også, at ansøgere skal have indgivet en klage til EU-OSHA i henhold til artikel 90, stk. 2, og have modtaget et negativt svar, før de kan indgive en klage til ombudsmanden.

Ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, men er blevet udelukket på et senere tidspunkt

Ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, men er blevet udelukket på et senere tidspunkt, f.eks. ansøgere, der ikke er blevet indkaldt til samtaler/prøver, ansøgere, der ikke har bestået prøven/samtalen, og i sidste ende ansøgere, der ikke er blevet opført på reservelisten, kan ikke anmode om fornyet overvejelse af udvælgelseskomitéens afgørelse om at udelukke dem fra udvælgelsesproceduren, men kan benytte sig af de procedurer, der er fastsat i personalevedtægtens artikel 90, stk. 2, og artikel 91. Ansøgere kan også indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand som beskrevet ovenfor.

Hvis klagen afvises, kan ansøgeren i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 91 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union anlægge sag ved:

Den Europæiske Unions Ret   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen på recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu