Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER)

Evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), je obsežna raziskava agencije EU-OSHA, ki proučuje, kako se na evropskih delovnih mestih obvladujejo tveganja za varnost in zdravje.

Na tisoče podjetij in organizacij po Evropi je pozvanih, da odgovorijo na vprašalnik, ki se osredotoča na:
  • splošna tveganja na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu in kako jih obvladati;
  • psihosocialna tveganja, kot so stres, ustrahovanje in nadlegovanje;
  • motive in ovire pri upravljanja varnosti in zdravja pri delu;
  • sodelovanje delavcev pri praksah na področju varnosti in zdravja pri delu.

Rezultati iz teh vprašalnikov so dopolnjeni s sekundarnimi analizami, ki vključujejo vrsto poglobljenih študij, osredotočenih na posamezne teme. Zaradi boljšega razumevanja glavnih ugotovitev raziskave so v teh študijah uporabljene kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metodologije.

ESENER-3 (2019)

Leta 2019 je bila izvedena tretja evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-3). V 33 evropskih državah je na terenu zajela več kot 45 000 podjetij vseh velikosti iz vseh sektorjev dejavnosti. 

Prvi izsledki so sedaj na voljo. Nadaljnja poročila in prikaz podatkov bodo sledili v letu 2020 in pozneje.

ESENER-2 (2014)

Terensko delo za drugi sklop raziskave ESENER je bilo opravljeno poleti in jeseni leta 2014. Raziskava zagotavlja dragocen najnovejši vpogled v načine upravljanja tveganj na delovnem mestu, zlasti novih in nastajajočih tveganj, po Evropi.

Usmeritev v nova in nastajajoča tveganja pomeni, da odgovori pripomorejo k boljšemu razumevanju premalo raziskanih in vse pomembnejših področij varnosti in zdravja pri delu, kot so psihosocialna tveganja, ki na evropskih delovnih mestih vzbujajo čedalje večjo zaskrbljenost.

Raziskava iz leta 2014 je še podrobnejša in obsežnejša od prve, saj se je velikost vzorcev povečala za polovico, v treh državah pa so bili nacionalni vzorci dodatno povečani. V raziskavo ESENER-2 so bila vključena mikropodjetja s pet do deset zaposlenimi in prvič tudi kmetijska podjetja. 31 državam, vključenim leta 2009, se je pridružilo pet novih držav – Albanija, Islandija, Severna Makedonija, Črna gora in Srbija.

Med drugim so bile zajete naslednje teme:

  • mišično-kostna obolenja;
  • upravljanje varnosti in zdravja pri delu;
  • pristopi k sodelovanju delavcev pri varnosti in zdravju pri delu.

Raziskava ESENER zagotavlja oblikovalcem politike ter raziskovalcem na nacionalni in evropski ravni zelo potrebne podatke. O načinu upravljanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih na ravni EU ni na voljo drugih virov informacij. Raziskava ESENER ima ključno vlogo pri nudenju pomoči agenciji EU-OSHA, da lahko zagotavlja informacije, ki so primerljive za posamezne države ter lahko prispevajo k oblikovanju politike o varnosti in zdravju pri delu.

Interaktivna nadzorna plošča raziskave omogoča vizualizacijo in souporabo podatkov raziskave ESENER.

Sedaj sta na voljo že:

Sekundarne analize te obsežnejše študije obsegajo številna ključna področja in prispevajo k oblikovanju naslednjih poročil:

Do nabora podatkov raziskave ESENER 2014 je mogoče dostopati prek arhiva podatkov Združenega kraljestva (UKDA) Univerze v Essexu in nemškega Inštituta za družbene vede (GESIS).

ESENER-1 (2009)

V prvi raziskavi ESENER, ki je bila opravljena leta 2009, je bilo anketiranih skoraj 36 000 vodstvenih delavcev ter predstavnikov za zdravje in varnost pri delu. Vključene so bile vse države članice EU ter Turčija, Norveška in Švica – skupno 31 držav. Anketiranci so delali v javnih in zasebnih organizacijah z deset ali več zaposlenimi.

Interaktivnanadzorna plošča raziskave omogoča vizualizacijo in souporabo podatkov raziskave ESENER.

Preglejte glavne ugotovitve:

  • Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER) – Upravljanje varnosti in zdravja pri delu (2010): Pregledno poročilo v angleščini in povzetek v 24 jezikih

Prenesete lahko tudi rezultate sekundarne analize:

Druge raziskave in statistični podatki o varnosti in zdravju pri delu:


Do nabora podatkov raziskave ESENER 2009 je mogoče dostopati prek arhiva podatkov Združenega kraljestva (UKDA) Univerze v Essexu in nemškega Inštituta za družbene vede (GESIS).