Eksponering for biologiske agenser og hermed forbundne sundhedsproblemer i dyrerelaterede erhverv

Keywords:

Dette diskussionspapir fremlægger ny forskning, der bekræfter, at mennesker, der har med dyr at gøre i deres arbejde, f.eks. kvægavlere, slagteriarbejdere og dyrlæger, er i særlig fare for at blive udsat for biologiske agenser i deres arbejde. Diskussionspapiret omhandler sårbare grupper og nye risici og indeholder anbefalinger til bedre forebyggelse og eksempler på god praksis.

En litteraturgennemgang og dataindsamling samt interviews og fokusgrupper med eksperter var grundlaget for resultaterne her, og de indgik i et større projekt, der skal øge kendskabet til og bevidstheden om eksponeringen for biologiske agenser på arbejdspladsen, og de risici, der er forbundet hermed.  

Download in: en | fi | hu | lt | lv |