Finance in proračun

Agencijo EU-OSHA financira Evropska unija.

Proračunski organ EU, ki je sestavljen iz Evropskega parlamenta (neposredno izvoljenih poslancev Evropskega parlamenta) in Sveta Evropske unije (predstavnikov 27 vlad držav članic), agenciji EU-OSHA vsako leto dodeli sredstva.

Agencija EU-OSHA poleg tega izvaja posebne projekte, za katere ji EU nameni namenska sredstva. Med njimi sta obsežni pilotni projekt o varnosti in zdravju starejših delavcev ter projekt o varnosti in zdravju pri delu v državah Evropskega sosedskega in partnerskega programa.

Dobro finančno poslovodenje

Izvrševanje proračuna agencije EU-OSHA je urejeno s finančno uredbo agencije, ki zagotavlja preglednost in odgovornost.

Agencija uporablja sistem upravljanja in oblikovanja proračuna po dejavnostih, ki ji omogoča pozorno spremljanje stroškov lastnih dejavnosti. To pripomore k zagotavljanju, da agencija kar najbolje porablja svoja sredstva.

Preberite finančno uredbo, ki se uporablja za proračun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (na voljo le v angleškem jeziku).

Informacije o financah in proračunu po proračunskih letih