Eksponering for biologiske agenser og hermed forbundne sundhedsproblemer for sundhedspersonale

Keywords:

Som led i et større projekt, der skal øge kendskabet til biologiske agenser på arbejdspladsen, undersøgte EU-OSHA de risici, sundhedspersonale udsættes for som følge af eksponering for disse agenser. Det billede, der tegner sig i dette diskussionspapir, er baseret på skrivebordsundersøgelser og dataindsamling samt interviews og fokusgrupper med eksperter og sundhedsmedarbejdere.

I diskussionspapiret fokuseres der på de typer af eksponering, helbredsmæssige konsekvenser, eksponeringsveje og nye risici, som berører sektoren. Diskussionspapiret omhandler grupper af arbejdstagere, der er særligt udsatte, og ser på, hvilke politiktiltag, der kan bidrage til en mere systematisk tilgang til risikostyring.

Download in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |