You are here

Europa-Kommissionens forslag om kræftfremkaldende stoffer

Europa-Kommissionen foreslår at beskytte arbejdstagere bedre mod kræftfremkaldende kemiske produkter

Europa-Kommissionen foreslår ændringer af direktiv 2004/37/EF om kræftfremkaldende stoffer og mutagener for at begrænse eksponeringen for 13 kræftfremkaldende kemiske produkter på arbejdspladsen, herunder respirabelt krystallinsk silikatstøv.
Kræft menes at være skyld i mere end halvdelen af alle arbejdsbetingede dødsfald i EU – i alt ca. 102 000 dødsfald om året.

Indførelse af grænseværdier vil medføre færre tilfælde af arbejdsrelateret kræft og forbedre retsbeskyttelsen af udsatte arbejdstagere, navnlig i byggesektoren. Ved at mindske forskellene mellem medlemsstaterne med hensyn til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed vil dette forslag fremme grænseoverskridende beskæftigelse, da arbejdstagerne kan forsikres om, at der i alle medlemsstaterne garanteres minimumsstandarder og -niveauer for at beskytte deres sundhed.