Biologiske agenser og forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme: en gennemgang

Keywords:

Denne rapport er slutproduktet af et større projekt om eksponering for biologiske agenser på arbejdspladsen og de sundhedsmæssige virkninger heraf. Studiet omfattede en gennemgang af faglitteraturen, interviews med eksperter, fokusgruppemøder og en workshop for interessenter. Rapporten indeholder et samlet resumé af resultaterne af projektet som helhed inddelt efter vigtige temaer, som er identificeret under gennemgangen, såsom sektorer, der giver anledning til bekymring, sårbare grupper, risici i fremvækst, og overvågningssystemer, der anvendes i de europæiske lande.

For øjeblikket er der ingen systematisk tilgang til at forebygge eksponering for biologiske agenser på arbejdspladsen og tage højde for de dermed forbundne sundhedsproblemer. Ved at analysere den eksisterende viden om disse risikofaktorer, identificere datamangler og foreslå mulige fremtidige politikker, sigter rapporten mod at øge bevidstheden om problemet og tilvejebringe pålidelig information, der kan støtte indsatsen for at træffe effektive forebyggende foranstaltninger.

Download in: en