You are here

Databeskyttelseserklæring (meddelelsesformular)

Agenturets afdeling med ansvar for behandling af personoplysninger

Andrew Smith, chef for afdelingen for kommunikation og markedsføring

 

Formålet med behandlingen

De data, der anmodes om i denne formular, indsamles alene med henblik på udsendelse af meddelelser med de valgte intervaller. De indsendte e-mail-adresser lagres på vores servere, der er placeret inden for Den Europæiske Union.

 

Type af behandlede data

E-mailadresse

 

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur som ændret.

 

Lovlig behandling af personoplysninger

Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter forordning (EF) nr. 45/2001).

 

Datamodtagere

Adgang til personoplysninger gives på grundlag af den rolle og de ansvarsområder, de involverede personer har ("need to know"-princippet):

  • Behørigt udpegede EU-OSHA-medarbejdere
  • Ekstern leverandør, som hoster og vedligeholder EU-OSHA's server
  • Juridisk Tjeneste, EU-Personaleretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF),Den Europæiske Ombudsmand, Revisionsretten og Den Interne Revisionstjeneste.

Alle de nævnte modtagere er bundet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. EU-OSHA videregiver ikke personoplysninger til tredjemand. EU-OSHA offentliggør ikke personoplysninger til brug for kommerciel direkte markedsføring.

 

Den registreredes rettigheder

Registrerede har ret til at få indsigt i, berigtige og blokere deres oplysninger (hvis oplysningerne er urigtige), anmode om annullering og gøre indsigelse mod behandlingen af deres oplysninger i overensstemmelse med artikel 13, 14, 15, 16 og 18 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement på EU-OSHA's meddelelser ved hjælp af formularen nederst på denne side https://osha.europa.eu/en/alertservice eller ved at klikke på linket nederst i en meddelelse fra EU-OSHA i din indbakke.

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende indsamling, behandling eller anvendelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: information@osha.europa.eu og angive "data protection" på emnelinjen”.

 

Opbevaringsperioden for data

Oplysningerne opbevares af agenturet, så længe de er nødvendige for at generere anonyme statistiske rapporter.

 

Anmodning om oplysninger

Hvis registrerede ønsker yderligere oplysninger om håndteringen af deres personoplysninger, kan de henvende sig til EU-OSHA's databeskyttelsesansvarlige på: dpo@osha.europa.eu.

 

Klage til EDPS

Registrerede kan klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: http://www.edps.europa.eu, hvis de mener, at behandlingen af deres personoplysninger ikke er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.