Carrièremogelijkheden

De werkomgeving van EU-OSHA is stimulerend en multinationaal. Onze kantoren zijn gevestigd in de bruisende cultuurstad Bilbao.

Hoewel de werknemers van EU-OSHA uiteenlopende profielen hebben, beschikken zij allemaal — van projectmanagers tot communicatiemedewerkers en administrateurs — over de vaardigheden, de passie en het enthousiasme die/dat we nodig hebben om de arbeidsplaatsen in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken.

Meer informatie over een carrière bij de Europese Unie is te vinden op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).

 

Who we employ

De banen bij EU-OSHA staan open voor onderdanen van de 27 EU-lidstaten en van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (partijen bij de EER-Overeenkomst).

EU-OSHA voert als werkgever een beleid van gelijke kansen. Wij heten alle sollicitanten, werknemers en stagiairs van harte welkom en maken daarbij geen onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, ras, etnische of sociale herkomst, genetische kenmerken, taal, religie of geloofsovertuiging, politieke of andere mening, nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, nationaliteit, leeftijd, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Reserve lists

Reservelijsten zijn samengesteld uit kandidaten die met succes een selectieprocedure voor een specifieke functie hebben doorlopen (zie “Vacancies – Completed”).

Reservelijsten zijn gedurende een bepaalde periode geldig en deze periode kan eventueel worden verlengd. Kandidaten die op een of meer geldige reservelijsten staan, kunnen een baan aangeboden krijgen al naargelang de behoeften van het Agentschap.

Voor bepaalde functies kan EU-OSHA gebruikmaken van de EPSO-databank.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Wij ontvangen graag sollicitaties op specifieke vacatures of stages, maar open sollicitaties worden niet geaccepteerd.

Wij wijzen u er dan ook op dat wij voor open sollicitaties of stageverzoeken geen ontvangstbevestigingen sturen en er niet op antwoorden.

Data Protection and Legal Remedies

1. GEGEVENSBESCHERMING

EU-OSHA respecteert de privacy van zijn kandidaten en verwerkt hun persoonsgegevens zoals vereist door Verordening (EU) 2018/1725. Dit geldt in het bijzonder voor de geheimhouding en beveiliging van die gegevens. De persoonsgegevens die EU-OSHA van kandidaten vraagt in het kader van een selectieprocedure, worden verwerkt in overeenstemming met de verklaring inzake gegevensbescherming over selectie- en aanwervingsprocedures.

Sollicitanten wordt toegang verleend tot al hun persoonsgegevens die in het kader van een selectieprocedure worden verwerkt. Betrokkenen moeten met name toegang krijgen tot hun beoordelingsresultaten uit alle fasen van de selectieprocedure (voorselectie, gesprek en schriftelijke tests), tenzij de uitzondering van artikel 6 van bijlage III bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen kan worden toegepast.

Deze uitzondering kan betekenen dat geen toegang mag worden verleend tot vergelijkende gegevens van andere kandidaten (vergelijkende resultaten), noch tot de individuele adviezen van de leden van het selectiecomité.

2. RECHTSMIDDELEN

Kandidaten die niet tot de selectieprocedure zijn toegelaten

Verzoek om herevaluatie

Als een kandidaat van mening is dat er een fout is gemaakt met betrekking tot de niet-toelating tot een specifieke selectieprocedure (d.w.z. dat de kandidaat niet voldoet aan de toelatingscriteria die in de kennisgeving van vacature zijn vermeld), kan hij/zij vragen dat zijn/haar sollicitatie opnieuw in overweging wordt genomen. Hiervoor moet de kandidaat binnen vijf kalenderdagen (te rekenen vanaf één maand na de uiterste datum voor het indienen van sollicitaties) een verzoek om heroverweging indienen, onder vermelding van het nummer van de desbetreffende selectieprocedure, gericht aan de voorzitter van het selectiecomité, bij voorkeur per e-mail: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Het selectiecomité zal de sollicitatie binnen tien werkdagen na ontvangst van het verzoek heroverwegen en de kandidaat van zijn beslissing op de hoogte stellen.

Klachten

Als het selectiecomité het oorspronkelijke besluit om de kandidaat niet tot de selectieprocedure toe te laten bevestigt, kan de kandidaat een klacht indienen op grond van artikel 90, lid 2, van het Statuut, gericht aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, bij voorkeur per e-mail: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

De klacht moet binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit aan de kandidaat worden ingediend. De uitvoerend directeur stelt de kandidaat binnen vier maanden na de datum van indiening van de klacht in kennis van zijn/haar met redenen omklede besluit. Is bij het verstrijken van deze termijn een antwoord op de klacht uitgebleven, dan geldt dit als een stilzwijgend besluit tot afwijzing, waartegen een beroep kan worden ingesteld op grond van artikel 91 van het Statuut.

Indien de klacht wordt afgewezen, kan de kandidaat op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, een zaak aanhangig maken bij:

Het Gerecht van de Europese Unie   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman op grond van artikel 228 van het Verdrag betreffende de werking van de EU en in overeenstemming met de voorwaarden die zijn neergelegd in het besluit van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113, 04.05.1994).

Een dergelijke klacht moet worden gericht aan:

Europese Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman geeft geen aanleiding tot opschorting van de termijnen die zijn vastgelegd in artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het Statuut. Kandidaten kunnen alleen een klacht bij de Europese Ombudsman indienen als zij op grond van artikel 90, lid 2, een klacht hebben ingediend bij EU-OSHA en een negatief antwoord hebben ontvangen.

Kandidaten die tot de selectieprocedure zijn toegelaten, maar in een later stadium zijn uitgesloten

Kandidaten die zijn toegelaten tot de selectieprocedure, maar in een later stadium zijn uitgesloten, bijvoorbeeld kandidaten die niet zijn uitgenodigd voor een gesprek/test, kandidaten die zijn afgewezen na een gesprek/test en ten slotte kandidaten die niet op de reservelijst zijn geplaatst, kunnen niet vragen om een herziening van het besluit van het selectiecomité om hen van de selectieprocedure uit te sluiten, maar kunnen een beroep doen op de procedures van artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het Statuut. Kandidaten kunnen ook een klacht indienen bij de Europese Ombudsman, zoals hierboven uiteengezet.

Indien de klacht wordt afgewezen, kan de kandidaat op grond van artikel 270 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, een zaak aanhangig maken bij:

Het Gerecht van de Europese Unie   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze dienst Personeelszaken via recruitment at osha.europa.eu