Omgang met prestatieverhogende drugs op de arbeidsplaats: een VGW-perspectief

Keywords:

Dit artikel geeft een update van de nieuwste ontwikkelingen wat betreft veiligheids- en gezondheidsrisico’s door het gebruik van prestatieverhogende drugs op het werk.

Getracht wordt inzicht te krijgen in de bredere context waarin werknemers dergelijke drugs gebruiken, bijvoorbeeld door een verkenning van de sociale en economische omstandigheden waaronder iemand waarschijnlijk drugs zal consumeren, en van de wijze waarop hierover in de media wordt gerapporteerd.

Het is de bedoeling met de bevindingen van dit artikel de discussie onder managers en beleidsvormers aan te wakkeren.

Downloadenin: el | en | hr | hu | lv | sl |