<b>Blootstelling aan biologische agentia en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen voor gezondheidswerkers</b>

Keywords:

EU-OSHA heeft, in het kader van een groot project om de kennis over biologische agentia op het werk te vergroten, de risico’s onderzocht die werknemers in de gezondheidszorg lopen door blootstelling aan deze agentia. Het geschetste beeld in deze discussienota werd gevormd door deskresearch, gegevensverzameling, interviews en focusgroepen met deskundigen en gezondheidswerkers.

In de discussienota wordt ingegaan op de typen blootstelling, gezondheidseffecten, blootstellingsroutes en opkomende risico’s die relevant zijn voor de sector. Verder wordt gekeken naar groepen werknemers met een verhoogd risico en welke beleidsmaatregelen kunnen bijdragen tot een meer systematische aanpak van risicobeheer.

Downloaden in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |