Uit nieuwe enquête blijkt dat uv-straling en dieseluitlaatgassen de meest voorkomende vormen van blootstelling aan kankerrisico’s zijn op Europese werkplekken

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Uit nieuwe enquête blijkt dat uv-straling en dieseluitlaatgassen de meest voorkomende vormen van blootstelling aan kankerrisico’s zijn op Europese werkplekken

Vandaag presenteert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) de eerste bevindingen van de enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa, die is gehouden onder duizenden werknemers in zes EU-lidstaten om nauwkeurige gegevens te verkrijgen die kunnen bijdragen aan de preventie van werkgerelateerde kanker. 

Het is ons eerste onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met gecombineerde blootstelling en waarbij arbeidskrachten in alle soorten beroepen worden bereikt, waaronder ook arbeidskrachten die normaal gesproken niet zouden deelnemen, zoals zelfstandigen of werknemers in micro- en kleine organisaties. De enquête zal zeker helpen om preventieve maatregelen te verbeteren en het preventiebeleid bij te werken op basis van actuele empirische gegevens.

William Cockburn
Uitvoerend directeur van EU-OSHA

Volgens het strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 dragen kankerverwekkende stoffen jaarlijks bij aan naar schatting 100 000 sterfgevallen door werkgerelateerde kanker in de EU. Om dit probleem op de werkplek aan te pakken, is het van fundamenteel belang om te beschikken over actuele en betrouwbare gegevens over de blootstelling van werknemers aan risico’s die tot kanker kunnen leiden. De enquête had ten doel een inschatting te maken van de waarschijnlijke blootstelling van werknemers aan 24 bekende risicofactoren voor kanker, waaronder industriële chemische stoffen, procesgegenereerde stoffen en mengsels, en fysieke risicofactoren. 

Werknemers bleken op het werk het meest waarschijnlijk te worden blootgesteld aan ultraviolette (UV) zonnestraling, uitlaatgassen van dieselmotoren, benzeen, respirabel kristallijn silica (RCS) en formaldehyde. In de enquête werd ook rekening gehouden met personen die tijdens hun laatste werkweek voorafgaand aan de enquête aan meerdere (minimaal twee) risicofactoren voor kanker waren blootgesteld, ook al was dit niet per se op hetzelfde moment of in hetzelfde werkproces. Uit de gegevens blijkt dat meer dan 60 % van de werknemers in de winning van delfstoffen en in de bouw aan meerdere risicofactoren werd blootgesteld.

Uitvoerend directeur van EU-OSHA, William Cockburn: “In de nieuwe enquête over blootstelling van werknemers wordt grondig onderzoek gedaan naar relevante gegevens die ons inzicht zullen verschaffen in de huidige situatie van blootstelling aan kankerrisico’s op de werkplek. Het is ons eerste onderzoek waarbij rekening wordt gehouden met gecombineerde blootstelling en waarbij arbeidskrachten in alle soorten beroepen worden bereikt, waaronder ook arbeidskrachten die normaal gesproken niet zouden deelnemen, zoals zelfstandigen of werknemers in micro- en kleine organisaties. De enquête zal zeker helpen om preventieve maatregelen te verbeteren en het preventiebeleid bij te werken op basis van actuele empirische gegevens.”

De vragenlijsten werden voorgelegd aan werkenden van 15 jaar en ouder uit alle sectoren van de economie in Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Hongarije en Finland. De enquête leverde 24 402 antwoorden op die in aanmerking kwamen voor analyse. De informatie uit het onderzoek kan mogelijke toekomstige voorstellen tot wijziging van de richtlijn carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia onderbouwen en maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in het kader van het Europees kankerbestrijdingsplan bevorderen. Bovendien kunnen de gegevens de preventie van werkgerelateerde ziekten, met name kanker, verbeteren, een van de belangrijkste doelstellingen van het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027.

De resultaten van de enquête zullen in verschillende fasen worden bekendgemaakt. De eerste bevindingen worden voor het eerst gepresenteerd tijdens de conferentie “Preventing Work-RelatedCancer”, die op 20 en 21 november in Madrid (Spanje) plaatsvindt. Het evenement maakt deel uit van de roadmap voor kankerverwekkende stoffen, een initiatief dat erop is gericht de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek bij bedrijven en organisaties meer onder de aandacht te brengen en goede praktijken te delen en daarom ook zal profiteren van de enquêtegegevens.

Links:

Notes to editor:

Enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa

De enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa heeft tot doel actuele en betrouwbare gegevens te verkrijgen over de blootstelling van werknemers aan risico’s die kanker in de hand kunnen werken. Kanker is een van de grootste gezondheidsproblemen waarmee werknemers op Europese werkplekken worden geconfronteerd, en de enquête is een essentieel instrument om dit probleem aan te pakken. Met de enquête kan het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bijdragen aan preventie, voorlichting en beleidsvorming, wat uiteindelijk helpt bij de bestrijding van werkgerelateerde kanker.

Over EU-OSHA

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

https://osha.europa.eu/nl