You are here

De raad van bestuur en het dagelijks bestuur

Wie zijn de belangrijkste besluitnemers van EU-OSHA?

Raad van bestuur:

De raad van bestuur geeft de strategie en de doelstellingen van het agentschap aan en roept de directeur ter verantwoording. De raad wordt geregeld bij de oprichtingsverordening en het reglement. De raad van bestuur benoemt de directeur en stelt de volgende kerndocumenten vast:

De leden van de raad van bestuur worden overeenkomstig de oprichtingsverordening van EU-OSHA benoemd. De Raad benoemt per lidstaat vertegenwoordigers voor de drie voornaamste belangengroepen (regeringen, werkgevers en werknemersorganisaties). De Europese Commissie benoemt haar eigen leden.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt bij jaarlijkse toerbeurt waargenomen door een van de vertegenwoordigers van de drie belangengroepen. De raad van bestuur komt tweemaal per jaar bijeen en de notulen worden openbaargemaakt. Bekijk wie de leden van de raad van bestuur en hun plaatsvervangers zijn, inclusief de opgave van hun belangen en samenvattingen van hun cv's.

Het algemeen bestuur dat valt onder de raad van bestuur

Het dagelijks bestuur is een kleinere stuurgroep bestaande uit elf leden van de raad van bestuur. Het algemeen bestuur komt viermaal per jaar bijeen om toe te zien op de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur. De notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur worden openbaargemaakt (zie hieronder).

De leden van het algemeen bestuur en hun plaatsvervangers.