De raad van bestuur en het uitvoerende comité

Wie zijn de belangrijkste besluitvormers bij EU-OSHA?

De raad van bestuur

De raad van bestuur stelt de strategie en doelstellingen van het agentschap vast en houdt de uitvoerend directeur verantwoordelijk. Hij wordt gereguleerd door de oprichtingsverordening en door een reglement van orde. De raad van bestuur benoemt de uitvoerend directeur en stelt de volgende belangrijke documenten vast:

De leden van de raad van bestuur worden benoemd in overeenstemming met de voorschriften in de oprichtingsverordening van EU-OSHA. De Raad benoemt voor elke lidstaat vertegenwoordigers van de drie belangengroepen (overheden, werkgevers en werknemersverenigingen). De Europese Commissie benoemt haar eigen leden en het Europees Parlement wijst een onafhankelijke deskundige aan.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur rouleert elk jaar tussen de vertegenwoordigers van de drie voornaamste belangengroepen. De raad van bestuur komt ten minste twee keer per jaar bijeen en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar; zie het lidmaatschap van de raad van bestuur, met belangenverklaringen en samenvattingen van cv’s.

Het uitvoerende comité van de raad van bestuur

Dit is een kleinere stuurgroep die bestaat uit acht leden van de raad van bestuur. De stuurgroep komt driemaal per jaar bijeen om toe te zien op de voorbereiding en tenuitvoerlegging van besluiten van de raad van bestuur. De notulen van de vergaderingen van het uitvoerende comité zijn eveneens openbaar (zie hieronder).

Lijst van leden van het uitvoerende comité en hun plaatsvervangers.