Blootstelling aan biologische agentia en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen in de akkerbouw

Keywords:

In deze discussienota worden de onderzoeksbevindingen gepresenteerd die bevestigen dat werknemers in akkerbouwbedrijven – landbouwers, gewasarbeiders en glastuinders – een hoog risico lopen te worden blootgesteld aan biologische agentia op het werk. Door de aard van hun werk komen deze werknemers regelmatig in aanraking met een uiteenlopende reeks biologische agentia, resulterend in een hoge prevalentie van werkgerelateerde aandoeningen in deze sector.

In de discussienota wordt ingegaan op de gezondheidseffecten van een dergelijke blootstelling, de meest kwetsbare werknemers en opkomende risico’s. Er worden voorbeelden aangereikt van succesvolle beleidsmaatregelen die momenteel in Europa worden toegepast, en manieren voorgesteld om de preventie te verbeteren.

 

 

Downloaden in: bg | el | en | lt |