Financiën en begroting

EU-OSHA wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Elk jaar kent de begrotingsautoriteit van de EU financiële middelen toe aan EU-OSHA. De begrotingsautoriteit van de EU bestaat uit het Europees Parlement (rechtstreeks gekozen EP-leden) en de Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers van de regeringen van de 27 lidstaten).

Voorts heeft de EU afzonderlijke fondsen bestemd voor specifieke projecten van EU-OSHA. Voorbeelden hiervan zijn een grootschalig pilotproject over de veiligheid en gezondheid van oudere werknemers en een project aangaande veiligheid en gezondheid op het werk in de landen van het Europees nabuurschapsgebied en partnerlanden.

Goed financieel beheer

De uitvoering van de begroting van EU-OSHA komt tot stand op grond van het eigen financieel reglement, dat borg staat voor transparantie en verantwoordingsplicht.

EU-OSHA maakt gebruik van een activiteitengeoriënteerd management- en begrotingssysteem, dat nauwkeurige monitoring van de kosten van zijn activiteiten mogelijk maakt. Dit moet ervoor zorgen dat het agentschap zijn middelen optimaal benut.

Lees het financiële reglement dat van toepassing is op de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (uitsluitend in het Engels beschikbaar).

Financiën en begrotingsinformatie per boekjaar