Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa Waqqaf il-Pandemija

Image

COVID-19: Riżorsi għall-post tax-xogħol

Il-pandemija tal-COVID-19 hija waħda mill-akbar sfidi li s-soċjetajiet u n-negozji ffaċċjaw. Se jkun possibbli biss li negħlbu din l-isfida jekk naħdmu flimkien biex inwaqqfu t-tixrid ta’ din il-marda u nipprovdu ambjent tax-xogħol sikur u li jġib ’l quddiem is-saħħa kemm għat-teleħaddiema li jaħdmu mid-dar kif ukoll għal dawk li jirritornaw lejn il-postijiet tax-xogħol tas-soltu tagħhom. Din it-taqsima tippreżenta ġabra ta’ dokumenti ta’ gwida, ta’ materjal dwar is-sensibilizzazzjoni u ta’ aktar links dwar is-suġġett.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

L-impatt tal-Covid fit-Tul fuq il-ħaddiema u l-postijiet tax-xogħol u r-rwol tal-OSH

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

F’postijiet tax-xogħol fejn il-ħaddiema jistgħu jiġu esposti għal virus, li jappartjeni għall-kategorija aġenti bijoloġiċi, l-impjegaturi jridu jwettqu valutazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol u jistabbilixxu miżuri xierqa. Il-gwida ppreżentata f’din il-paġna għandha l-għan li tappoġġa lill-impjegaturi f’dawn id-dmirijiet. Ir-rekwiżiti legali minimi huma stabbiliti fid-Direttiva dwar l-Aġenti Bijoloġiċi. Aktar informazzjoni dwar is-suġġett tista’ tinstab fit-taqsima tagħna dwar sustanzi perikolużi (is-subtaqsima aġenti bijoloġiċi).

Gwida tal-UE

X’jistgħu jagħmlu fil-prattika l-postijiet tax-xogħol biex jgħinu jindirizzaw din il-pandemija u jipproteġu lill-impjegati? L-għarfien u s-sensibilizzazzjoni huma ewlenin — kulħadd għandu jkun infurmat sew dwar kif jinfirex il-virus, is-sintomi tal-infezzjoni u kif għandu jitnaqqas l-esponiment. Il-gwida tagħna tgħin lill-organizzazzjonijiet jipprovdu lill-impjegati l-informazzjoni li jeħtieġu u jimplimentaw miżuri biex jipprevjenu l-infezzjoni.

COVID-19: Lura għall-post tax-xogħol — L-adattament tal-postijiet tax-xogħol u l-protezzjoni tal-ħaddiema (a verżjoni PDF)

Vidjo dwar is-sensibilizzazzjoni Napo fi...waqqaf il-pandemija

Telexogħol

Epidemics and the Workplace

Fil-kuntest attwali ta’ konfinament minħabba l-pandemija tal-COVID-19, miljuni ta’ ħaddiema Ewropej qed jiġu mġiegħla jaħdmu mid-dar full-time biex inaqqsu r-riskju li jieħdu l-virus. Realtà ġdida li tista’ tħalli impatt fuq is-saħħa fiżika u mentali tagħna. Il-gwida turi kif il-persuni jistgħu jipproteġu lilhom infushom b’mod effettiv waqt telexogħol ibbażat fid-dar.

Suġġerimenti prattiċi biex it-telexogħol ibbażat fid-dar iġib is-saħħa ’l quddiem, ikun sikur u effettiv kemm jista’ jkun

Bażi tad-data tal-MSD ta’ għodod prattiċi u gwida: telexogħol

Vidjo dwar is-sensibilizzazzjoni Napo qed...jaħdem mid-dar biex iwaqqaf il-pandemija

Riżorsi minn organizzazzjonijiet tal-UE u internazzjonali

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming