You are here

Saħħa u sigurtà f’mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar

Safety and health in micro and small enterprises

Fl-2013 l-SMEs kien jammontaw għal 99.8 % tal-intrapriżi kollha mhux finanzjarji tal-UE.  Dan jammonta għal 21.6 miljun negozju tal-UE

L-SMEs huma magħmula minn tliet kategoriji – mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 dawn huma ddefiniti kif ġej:

 • Intrapriża medja għandha inqas minn 250 impjegat u fatturat annwali ta’ inqas minn EUR 50 miljun u / jew it-total tal-karta ta’ bilanċ tagħhom huwa inqas minn EUR 43 miljun
 • Intrapriża żgħira għandha inqas minn 50 impjegat u fatturat annwali jew total tal-karta ta’ bilanċ li ma jaqbiżx EUR 10 miljun
 • Mikrointrapriża żgħira għandha inqas minn 10 impjegati u fatturat annwali jew total tal-karta ta’ bilanċ li ma jaqbiżx EUR 2 miljun

Bħala medja, l-SMEs madwar l-UE impjegaw 4.22 persuna u għalhekk, il-maġġoranza kbira (92.4%) tal-intrapriżi fl-UE huma kklassifikati bħala mikrointrapriżi. Dawn il-mikrointrapriżi jammontaw għal 67.4 % tal-impjiegi kollha fl-Ewropa, għalhekk l-importanza tagħhom għall-ekonomija Ewropea hija enormi.

Xi sfidi jiffaċċjaw Mikrointrapriżi u Intrapriżi żgħar?

L-evidenza turi li l-impjegati ta’ intrapriżi iżgħar huma soġġetti għal riskji akbar mill-impjegati ta’ intrapriżi akbar, u li intrapriżi iżgħar għandhom aktar diffikultajiet fl-ikkontrollar tar-riskju. Diversi studji, inkluż l-Istħarriġ Ewropew bejn l-Impriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER), urew li l-isfidi fl-immaniġġjar tal-OSH huma partikolarment sinifikanti hekk kif l-intrapriża tiċkien.

Ġestjoni relattivament fqira tal-OSH tista’ tiġi attribwita għal karatteristiċi speċifiċi li huma tipiċi ta’ negozji żgħar bħal karatteristiċi strutturali u organizzazzjonali tax-xogħol u l-impjiegi, il-pożizzjoni ekonomika u relazzjonijiet ta’ negozju, id-diversità u l-flessibbiltà tan-negozju, distanza minn kisba regolatorja, attitudnijiet u kompetenzi tas-sidien u l-ħaddiema f’dawn l-istabbilimenti żgħar jew iċ-ċiklu tal-ħajja qasir tagħhom. Dawn il-karatteristiċi jagħmluha aktar diffiċli għall-Mikrointrapriżi u l-Intrapriżi Żgħar biex joħolqu u jżommu ambjent tax-xogħol sigur u li jġib il-quddiem is-saħħa.

Xi fatturi oħra li għandhom impatt fuq il-ġestjoni tal-OSH f’dawn l-istabbilimenti meta mqabbla ma’ oħrajn akbar jinkludu:

 • Diffikultajiet fir-regolamentazzjoni, ladarba huma tipikament eteroġenji, imxerrda ġeografikament u neqsin mir-rappreżentanza koeżiva. Restrizzjonijiet baġitarji li jfisser li ħafna drabi jkun hemm nuqqas ta’ riżorsi biex jiġu implimentati inizjattivi u interventi tas-saħħa u s-sigurtà bħal pereżempju l-ħlas għal parir dwar is-saħħa u s-sigurtà, l-informazzjoni, l-għodod u l-kontrolli.
 • Inqas riżorsi jirriżulta fil-prevenzjoni tal-implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ prevenzjoni.
 • Inqas ħin u enerġija huma disponibbli għal kompiti ‘mhux ewlenin’, u xi kultant il-ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà hija meqjusa bħala waħda minnhom.  OSH tajba ma titqiesx bħala prijorità.
 • Il-valutazzjonijiet tar-riskju jistgħu jiswew ħafna flus u jkunu diffiċli li jitlestew, b’mod partikolari jekk negozju ma jkollux ir-riżorsi jew il-kompetenza tal-OSH biex jagħmel dan b’mod effettiv.
 • Li jintlaħqu l-Mikrointrapriżi u l-Intrapriżi ż-Żgħar direttament jista’ jkun diffiċli għal organizzazzjonijiet li jippromwovu u jinfurzaw is-saħħa u s-sigurtà tajba fuq il-post tax-xogħol.

 

Biex titgħallem dwar il-fatturi li jimmotivaw stabbilimenti iżgħar biex jinvestu fl-OSH aqra dan li ġej artiklu tal-OSHWiki.  

Saħħa u s-sigurtà tajbin hija aħbar tajba għall-SMEs

Inqas minn nofs in-negozji mikro u żgħar li jkunu għadhom kemm jiftħu jibqgħu jiffunzjonaw għal aktar minn 5 snin, u frazzjoni biss tiżviluppa fil-grupp ewlieni ta’ ditti ta’ prestazzjoni għolja li jmexxu l-innovazzjoni u l-prestazzjoni industrijali. Studju wieħed sab li fost il-mikronegozji u n-negozji żgħar ġodda tal-Istati Uniti, dawk li fallew fi żmien sena jew sentejn kellhom rata medja ta’ korriment fuq il-post tax-xogħol li kienet aktar mid-doppju tar-rata ta’ dawk li baqgħu jiffunzjonaw għal aktar minn ħames snin.

L-ispejjeż tal-aċċidenti huma ta’ tħassib partikolari għal intrapriżi ta’ daqs iżgħar minħabba li jammontaw għal 82 % tal-korrimenti kollha fuq il-post tax-xogħol u 90 % tal-aċċidenti fatali kollha

L-impatt ta’ inċident serju tal-OSH jista’ jkun katastrofiku għal intrapriża żgħira:

 • Huwa ħafna aktar diffiċli għal mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar biex jirkupraw minn kwalunkwe inċident tal-OSH.
 • L-impatt relattiv huwa akbar milli fuq intrapriżi komparabbli akbar
 • Ħaddiema ewlenin ma jistgħux jiġu sostitwiti b’mod faċli jew malajr
 • Interruzzjonijiet fuq terminu qasir ta’ negozju jistgħu jwasslu għal telf ta’ klijenti u ta' kuntratti importanti.
 • Inċident serju jista’ jwassal għal għeluq ta’ negozju minħabba l-ispejjeż diretti tal-indirizzar tal-inċident jew it-telf ta’ kuntratti u/jew klijenti.
 • Anke inċidenti żgħar u każijiet ta’ mard jistgħu jirdoppjaw il-livell tal-assenza minħabba mard.

Statistiċi bħal dawn juru li OSH tajba hija fundamentali għas-suċċess u s-sopravvivenza fuq terminu twil ta’ dawn il-Mikrointrapriżi u Intrapriżi Żgħar. L-Istħarriġ ESENER tal-EU-OSHA pprovda evidenza li anke intrapriżi żgħar ħafna jistgħu jirrapportaw livelli għoljin ta’ prattiki ta’ ġestjoni tal-OSH f’xi setturi u pajjiżi tal-UE. Dan jissuġġerixxi li, jekk ikun possibbli li jinħoloq ambjent inkoraġġanti, il-ġestjoni tal-OSH fil-Mikrointrapriżi u l-Intrapriżi żgħar tkun tista’ tittejjeb b’mod sostanzjali.

Ġestjoni effettiva tal-OSH mhijiex essenzjali biss biex jittejjeb il-benessri tal-ħaddiema, iżda tiżgura wkoll li l-intrapriżi u l-ekonomiji jirnexxu fuq terminu twil billi jiġi minimizzat telf fil-produzzjoni li jirriżulta minn korrimenti jew mard.

Aqra r-rapport tal-EU OSHA dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol u l-prestazzjoni ekonomika f’intrapriżi żgħar u medji: reviżjoni 

L-EU-OSHA tgħin lill-mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar sabiex jivvalutaw ir-riskji fuq il-post tax-xogħol tagħhom

Valutazzjoni tar-riskju xierqa hija fattur ewlieni għal postijiet tax-xogħol li jġibu l-quddiem is-saħħa. Iżda t-twettiq ta’ valutazzjonijiet tar-riskju jistgħu jkunu pjuttost ta’ sfida, b’mod partikolari għal mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar li m’għandhomx ir-riżorsi jew il-kompetenza tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol biex jagħmlu dan b’mod effettiv.

L-għodda tal-Valutazzjoni tar-Riskju interattiva Online (OiRA) tal-EU-OSHA għandha l-għan li tegħleb dan, bħala l-ewwel inizjattiva fil-livell tal-UE biex il-mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar Ewropej (prinċipalment permezz tal-Istati Membri u s-sħab soċjali fil-livell tal-UE u l-Istat Membru) jiġu inkoraġġuti jivvalutaw ir-riskji tagħhom.

Il-pjattaforma OiRA tippermetti li jinbnew għodod online mingħajr ħlas li jistgħu jgħinu lill-mikroorganizzazzjonijiet u organizzazzjonijiet żgħar jistabbilixxu proċess ta’ valutazzjoni tar-riskju pass pass – li jibda bl-identifikazzjoni u l-evalwazzjoni tar-riskji fuq il-post tax-xogħol, u jkompli bit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet preventivi, il-monitoraġġ u r-rapportar. L-għodda tintuża mis-Sħab Soċjali Settorjali (l-organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u l-impjegati) u l-Awtoritajiet Nazzjonali (Ministeri, Spettorati tax-Xogħol, istituti tal-OSH, eċċ.) biex jipproduċu għodod tal-valutazzjoni tar-riskju speċifiċi għas-settur immirati lejn negozji żgħar.

Aktar informazzjoni dwar OiRA tista’ tinstab fuq il-websajt tal-proġett u l-artiklu fuq OSHWiki relatat.

MSEs: Il-kisba ta' għarfien aktar fil-fond

Minħabba l-importanza tal-intrapriżi żgħar u mikro (MSEs) fis-soċjetà u l-ekonomija tal-UE u l-isfidi li dawn l-intrapriżi qegħdin jaffaċċjaw fir-rigward tal-immaniġġjar tal-OSH, il-EU-OSHA qiegħda tmexxi proġett ta' tliet snin (2014-17) bl-għan li tittejjeb is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol (OSH) f'intrapriżi żgħar u mikro fl-Ewropa. Il-proġett ġie kkummissjonat lill-grupp ta’ riċerkaturi li jiffurmaw il-konsorzju ‘SESAME’ (Intrapriżi Żgħar u Mikro Siguri).

L-għan ta' dan il-proġett huwa li jtejjeb l-immaniġġjar tal-OSH fl-MSEs tal-Ewropa billi jinkisbu l-objettivi li ġejjin:

 • jiġi pprovdut appoġġ ibbażat fuq l-evidenza għal rakkomandazzjonijiet ta' politika
 • jiġu identifikati prattiki tajbin madwar l-Ewropa u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' għodod ġodda u dawk eżistenti
 • jitwessa' l-bażi ta' għarfien dwar id-determinanti ta' OSH tajbin fl-MSEs.

Il-proġett huwa maqsum f'erba' fażijiet:

Fażi 1 (2014-15) tivvaluta l-istat attwali tal-OSH fl-MSEs. Is-sejbiet huma ppreżentati fir-rapport ‘Kuntesti u arranġamenti għall-OSH f'intrapriżi żgħar u mikro fl-UE’.

Fażi 2 (2015-16) tikkunsidra l-fehma mill-post tax-xogħol billi jsiru intervisti wiċċ'imb'wiċċ ma' sidien/maniġers u ħaddiema ta' MSEs, ippreżentati f'rapport analitiku u rapporti nazzjonali.

Fażi 3 (2016-17) tħares lejn dak li jagħmel il-politiki u l-prattiki tajbin effettivi u tesplora r-rwol li għandhom l-intermedjarji. Inventarju jiddeskrivi l-prattiki tajbin identifikati, u rapport analitiku u rapporti nazzjonali jippreżentaw ir-riżultati ta' din il-fażi.

Fażi 4 (2017) tara l-analiżi finali mwettqa, filwaqt li tagħti rendikont komprensiv u bbażat fuq l-evidenza tal-proġett. Rapport jikkonsolida l-elementi tal-fażijiet bikrin kollha u r-riżultati jiġu disseminati b'mod wiesa', b'diskussjoni fost il-partijiet ikkonċernati f'konferenza finali.