Is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali f'mikrointraprizi u żgħar

©EU-OSHA/David Tijero

L-intrapriżi żgħar u mikro (MSEs) huma xprunaturi ewlenin tat-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni, l-impjiegi u l-integrazzjoni soċjali, u huma s-sinsla tal-ekonomija tal-UE.

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tiddefinixxi l-MSEs kif ġej:

  • Mikrointrapriża għandha inqas minn 10 impjegati u fatturat annwali jew total fuq il-karta ta’ bilanċ li ma jaqbiżx EUR 2 miljuni.
  • Intrapriża żgħira għandha inqas minn 50 impjegat u fatturat annwali jew total fuq il-karta ta’ bilanċ li ma jaqbiżx EUR 10 miljuni.

Fl-2018, kien hemm ftit aktar minn 25 miljun SME fl-UE, li minnhom 93 % kienu mikro-SMEs. L-SMEs ammontaw għal 99.8 % tal-intrapriżi kollha fis-settur tan-negozju mhux finanzjarju tal-UE (NFBS), li ġġeneraw 56.4 % tal-valur miżjud u 66.6 % tal-impjiegi fl-NFBS.

Sors: Rapport Annwali dwar l-SMEs Ewropej 2018/2019, p. 11

Liema sfidi jiffaċċjaw l-MSEs?

Is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH) ta’ spiss huma ġestiti ħażin f'MSEs, b'ħaddiema f'riskju akbar ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard relatat max-xogħol. L-MSEs huma eteroġeni u m'għandhomx rappreżentanza koeżiva. Dan joħloq sfidi f'termini ta’ monitoraġġ tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-sensibilizzazzjoni u l-infurzar tal-OSH. Il-kwistjoni hija prijorità fl-istrateġiji nazzjonali tal-OSH, fil-Qafas Strateġiku tal-Kummissjoni Ewropea u fil-kuntest tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Diversi studji, inkluż l-Istħarriġ Ewropew ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti (ESENER) tal-EU-OSHA, juru li iktar ma tkun żgħira l-intrapriża iktar huma sinifikanti l-isfidi fl-immaniġġjar tal-OSH. Madankollu, ir-riżultati ta’ ESENER juru wkoll li anke intrapriżi żgħar ħafna jirrappurtaw livelli għoljin ta' ġestjoni tal-OSH f'xi pajjiżi u setturi tal-UE. Dan jissuġġerixxi li, bl-appoġġ it-tajjeb, il-ġestjoni tal-OSH f'MSEs tista’ tiġi mtejba sostanzjalment. 

Il-proġett tal-EU-OSHA se jtejjeb l-OSH f'intrapriżi żgħar u mikro

Il-proġett ġenerali tal-EU-OSHA "It-titjib tal-OSH f'intrapriżi żgħar u mikro" (2014-18) immira li jidentifika fatturi ewlenin ta' suċċess, fir-rigward ta’ politiki, strateġiji u soluzzjonijiet prattiċi, biex titjieb l-OSH f'MSEs fl-Ewropa.

X’tgħidilna r-riċerka dwar OSH f'MSEs?

L-ewwel fażi tal-proġett żvelat il-firxa tal-isfidi tal-OSH li jiffaċċjaw l-MSE madwar l-Ewropa u xi wħud mill-fatturi li jikkontribwixxu għal ġestjoni ħażina tal-OSH f'dawn l-intrapriżi. Ir-riċensjoni Kuntesti u arranġamenti għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol f'intrapriżi żgħar u mikro fl-UE tindika "nuqqas ġenerali u multidimensjonali ta’ riżorsi", li jikkawża proporzjon sostanzjali ta' MSEs biex isegwu strateġiji kummerċjali ta’ 'low road'. Il-karatteristiċi ewlenin ta’ kumpaniji bħal dawn huma pożizzjoni ekonomika dgħajfa; tħassib dwar sopravivenza ekonomika; nuqqas ta’ investiment fl-OSH; għarfien limitat, għarfien u kompetenza min-naħa tas-sidien-ġestjonarji; u attitudnijiet u prijoritajiet li ma jiffavorixxux lill-OSH.

Il-perspettiva tal-post tax-xogħol

L-attitudnijiet u l-prattiki tal-OSH fl-MSEs ġew esplorati permezz ta’ 360 intervista fid-dettall kemm mal-ħaddiema kif ukoll mas-sidien-ġestjonarji. Uħud mill-attitudnijiet osservati ta' spiss inkludew approċċ reattiv qawwi għall-OSH; il-perċezzjoni li "sens komuni" hija miżura suffiċjenti ta’ OSH u t-twemmin li r-riskji huma "parti mill-impjieg". Madankollu, instabu wkoll eżempji ta’ prattiki tajbin.

Aqra r-rapport Saħħa u sigurtà f'intrapriżi żgħar u mikro fl-UE: l-opinjoni mill-post tax-xogħol.

Hemm prattiki tajbin li nistgħu nibnu fuqhom?

Hemm varjetà ta’ eżempji minn madwar l-Ewropa ta' politiki, strateġiji u għodda ta’ OSH li rnexxew li huma mmirati lejn l-OSH f'MSEs. Aktar minn 40 intervent bħal dan huma deskritti fid-dettall f’Saħħa u sigurtà f'intrapriżi mikro u żgħar fl-UE: minn politika għal prattika — deskrizzjoni ta' eżempji tajbin.

L-eżempji tajbin ġew esplorati aktar biex jiddeterminaw "x'jaħdem, għal min u f'liema ċirkostanzi", inkluż il-potenzjal wiesa’ tagħhom għal impatt pożittiv u trasferibbiltà.

Aqra r-rapport Minn politika għall-prattika: politiki, strateġiji, programmi u azzjonijiet li jappoġġjaw l-OSH f'intrapriżi żgħar u mikro, li jesplora wkoll l-esperjenzi tal-intermedjarji tal-OSH li jaħdmu mal-MSEs.

Kif nistgħu niżguraw li l-politiki u l-interventi tal-OSH jaslu għand MSEs?

Is-sejbiet ġenerali tal-proġett ġew analizzati biex jipprovdu rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq l-evidenza għall-iżvilupp ta’ programmi u interventi ta' politika aktar effettivi mmirati biex itejbu l-OSH fl-MSEs. Is-saħħa u s-sigurtà fl-intrapriżi żgħar u mikro fl-UE Ir-rapport finali mill-proġett SESAME ta’ tliet snin jindika l-importanza ta':

  • involviment tal-atturi regolatorji ewlenin kollha;
  • it-tisħiħ ta’ spezzjonijiet regolatorji;
  • l-offerta ta’ soluzzjonijiet sostenibbli, faċilment applikabbli u trasferibbli;
  • l-integrazzjoni aħjar tal-OSH f'sistemi edukattivi speċifiċi għas-settur;
  • l-involviment ta’ trade unions u organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem fl-iżvilupp ta' politiki li jistgħu jilħqu l-MSEs;
  • arranġamenti aħjar tal-katina tal-forniment.

L-EU-OSHA tgħin lill-MSEs jevalwaw ir-riskji tagħhom fuq il-post tax-xogħol

Valutazzjoni tar-riskju xierqa hija ċ-ċavetta għal postijiet tax-xogħol li jġibu ’l quddiem is-saħħa. Madankollu, it-twettiq ta’ valutazzjonijiet tar-riskju jista’ jkun pjuttost ta’ sfida, b’mod partikolari għal MSEs, li jista’ ma jkollhomx biżżejjed riżorsi jew għarfien biex jagħmlu dan b’mod effettiv.

Il-pjattaforma ta’ Evalwazzjoni tar-Riskju Interattiv onlajn (OiRA) tal-EU-OSHA għandha l-għan li tegħleb dan. OiRA hija l-ewwel inizjattiva fil-livell tal-UE li għandha l-għan li tħeġġeġ lill-MSE (prinċipalment permezz tal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali fil-livelli tal-UE u tal-Istati Membri) biex jevalwaw ir-riskji tagħhom.

Biex titgħallem aktar dwar il-valutazzjoni tar-riskju fuq ix-xogħol f'MSEs, ara dan l-artikolu OSHwiki relatat.