Is-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali u l-OSH

© Rido - stock.adobe.com

Is-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali huwa wieħed mill-akbar setturi fl-Ewropa kollha. Huwa jagħti kontribut sinifikanti lis-soċjetà Ewropea, kemm f’termini ta’ saħħa u benesseri ġenerali taċ-ċittadini kif ukoll għall-ekonomija. Barra minn hekk, il-pandemija tal-COVID-19 uriet kemm dan is-settur huwa essenzjali u importanti.

Il-proġett ta’ riċerka tal-EU-OSHA “Is-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali u s-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (OSH)” beda fl-2022 u se jibqa’ għaddej sal-2026. Dan għandu l-għan li jipprovdi għarfien ibbażat fuq l-evidenza dwar l-isfidi differenti li jiffaċċja s-settur fir-rigward tas-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema tiegħu sabiex iżid is-sensibilizzazzjoni u jiggwida l-proċess tat-tfassil tal-politika.

Dan is-settur huwa wkoll wieħed mill-aktar importanti f’termini ta’ impjiegi u jipprovdi xogħol għal dawk f’ambjenti ta’ kura formali bħall-isptarijiet, il-prattiki mediċi u d-djar tal-infermerija u tal-kura, iżda wkoll għal ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jieħdu ħsieb individwi fid-djar tagħhom stess. Kollha kemm huma huma esposti għal firxa wiesgħa ta’ riskji tal-OSH, dawk ewlenin jinkludu dawn li ġejjin (preżentazzjoni mhux eżawrjenti):

  • Psikosoċjali, b’ħaddiema esposti għal vjolenza u fastidju, avvenimenti trawmatiċi, ammont kbir ta’ xogħol, il-kura ta’ persuni fi tmiem ħajjithom, il-ħtieġa għal twettiq ta’ diversi kompiti fl-istess ħin, xogħol bix-xift, xogħol solitarju, eżawriment, fastidju morali jew bullying u nuqqas ta’ kontroll fuq ix-xogħol, li kollha huma fatturi ta’ stress magħrufa.
  • Ergonomiċi, marbuta mal-irfigħ ta’ tagħbijiet, ħin twil bilwieqfa, ammont kbir ta’ xogħol u ħidma f’pożizzjonijiet skomdi.
  • Bijoloġiċi, konnessi ma’ kwalunkwe forma ta’ esponiment għal aġenti bijoloġiċi bħal patoġeni trażmessi mid-demm u mikroorganiżmi infettivi. Dawn jinkludu esponiment għal COVID-19.
  • Kimiċi, assoċjati mal-użu ta’ kuljum ta’ mediċini jew sustanzi kimiċi perikolużi, li joħolqu riskju għal dawk esposti għalihom.
  • Fiżiċi, bħal żlieq, tfixkil u waqgħat, radjazzjoni jonizzanti, storbju, eċċ.

Barra minn hekk, hemm firxa ta’ fatturi kuntestwali li jaffettwaw lill-ħaddiema f’dan is-settur li ma jistgħux jiġu injorati: popolazzjoni li qed tixjieħ u forza tax-xogħol li qed tixjieħ; sistemi tas-saħħa u tal-kura fit-tul li jeħtieġu riforma u investiment; id-dritt taċ-ċittadini tal-UE għal kura tas-saħħa affordabbli, preventiva u kurattiva ta’ kwalità tajba; id-diġitalizzazzjoni tas-settur u l-kundizzjonijiet tax-xogħol spiss ta’ standard aktar baxx minn dawk għall-ħaddiema f’setturi oħra. Għandu jiġi enfasizzat ukoll il-fatt li s-settur fil-parti l-kbira tiegħu huwa ddominat min-nisa.

Dan il-proġett huwa konformi ma’ diversi strateġiji tal-UE bħall-qafas strateġiku tal-UE għall-2021-27 dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u l-Istrateġija Ewropea għall-Kura. Huwa żviluppat fil-kuntest tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u jitwettaq f’kooperazzjoni mas-sħab soċjali fis-settur u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali.

Il-proġett jiffoka fuq l-oqsma ta’ riċerka li ġejjin:

Is-settur f’ċifri

Qed jitwettaq l-aġġornament tas-sitwazzjoni attwali tal-OSH fis-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali fl-Unjoni Ewropea. Din ir-riċerka komparattiva fil-fond tiġi prodotta b’kunsiderazzjoni ta’ stħarriġiet u pubblikazzjonijiet differenti.

Kura tas-saħħa

Minħabba l-firxa wiesgħa tas-settur tal-kura tas-saħħa, qasam ta’ riċerka speċifiku jiffoka fuq kategorija waħda jew ftit kategoriji ta’ ħaddiema sabiex jinxteħet dawl fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol partikolari u l-perikli tal-OSH tagħhom.

Kura fid-dar

Dan il-qasam ta’ riċerka jindirizza l-lakuni fl-għarfien dwar l-OSH fis-settur tal-kura fid-djar. Huwa janalizza r-riskji speċifiċi marbuta ma’ dan it-tip ta’ xogħol imwettaq f’kundizzjonijiet mhux ikkontrollati bi ftit jew l-ebda superviżjoni diretta u mingħajr il-miżuri għall-prevenzjoni tagħhom. Dan jitfa’ l-enfasi fuq l-iżvilupp ta’ prattika tajba u l-inkoraġġiment għall-parteċipazzjoni tal-ħaddiema.

Kura fit-tul

B’mod simili għas-settur tal-kura fid-djar, il-qasam ta’ riċerka dwar il-kura fit-tul jikkontribwixxi biex timtela’ l-lakuna fl-informazzjoni dwar is-suġġett, jiġu identifikati r-riskji settorjali kif ukoll jiġu esplorati miżuri preventivi. Huwa jippromwovi wkoll għodod prattiċi u jenfasizza l-importanza tal-involviment tal-ħaddiema, id-djalogu soċjali u l-prattika tajba.

Saħħamuskoloskeletali

Hawnhekk qed jiġu esplorati l-fatturi ta’ riskju okkupazzjonali emerġenti u l-aktar prevalenti li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ disturbi muskoloskeletali (MSDs) fost dawn il-professjonisti u kif għandhom jiġu evitati u ġestiti. Barra minn hekk, qed jiġu kondiviżi inizjattivi, prattika tajba u għodod immirati lejn it-titjib tas-saħħa muskoloskeletali ta’ dawn il-ħaddiema. Dan il-qasam ta’ riċerka jixħet ukoll dawl fuq ir-relazzjoni bejn l-MSDs u l-benesseri psikosoċjali.

Saħħa mentali

Is-saħħa mentali fost il-ħaddiema ta’ dan is-settur hija indirizzata billi jiġu spezzjonati l-fatturi ta’ riskju psikosoċjali okkupazzjonali ewlenin tagħhom u kif l-organizzazzjonijiet fis-settur jimmaniġġjawhom, kif ukoll kif jinteraġixxu ma’ problemi oħra tas-saħħa bħall-mard kardjovaskulari u l-MSDs. Il-proġett jipprovdi wkoll każijiet ta’ prattika tajba u informazzjoni dwar kif għandhom jinżammu l-ħaddiema li jesperjenzaw kwistjonijiet ta’ saħħa mentali jew kif tiġi ffaċilitata r-riintegrazzjoni tagħhom.

Diġitalizzazzjoni

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda u l-applikazzjoni tagħhom għas-settur tas-saħħa u tal-kura soċjali kienu sostanzjali matul dawn l-aħħar ftit snin. Min-naħa l-oħra, il-possibbiltajiet il-ġodda għall-awtomatizzazzjoni tal-kompiti, l-emerġenza ta’ pjattaformi diġitali li joffru servizzi ta’ kura jew il-ħiliet diġitali miksuba ġodda fost il-professjonisti wasslu biex jitilgħu fil-wiċċ riskji ġodda tal-OSH, speċjalment dawk psikosoċjali, li kollha huma indirizzati f’din ir-riċerka.