OHS tajba hija tajba għan-negozju

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Fi żminijiet ekonomiċi diffiċli, huwa importanti li wieħed jiftakar li saħħa u sigurtà ħżiena fuq il-post tax-xogħol jiswew il-flus. Barra minn hekk, il-każijiet ta' studju juru li ġestjoni tajba tal-OHS f'negozju hija marbuta ma' titjib fil-prestazzjoni u l-profitabbiltà.

L-EU-OSHA kienet involuta f’diversi sforzi ta’ riċerka biex tistma l-piż tal-mard relatat max-xogħol, inkluż l-impatt ekonomiku tagħhom. Ikkonsulta l-għodda ta’ viżwalizzazzjoni tad-data tal-Barometru tal-OSH biex tara l-impatt tal-imwiet relatati max-xogħol u l-mard relatat max-xogħol, imkejjel fi “snin ta’ ħajja aġġustati għad-diżabbiltà (DALYs)” għal kull Stat Membru u għal 100 000 popolazzjoni attiva.

Kulħadd minn ħaddiema individwali sa sistemi tas-saħħa nazzjonali jitlef meta l-OHS tiġi ttraskurata. Iżda dan ifisser li kulħadd jista' jibbenefika minn politiki u prattiki aħjar.

Il-pajjiżi b'sistemi ħżiena tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jużaw riżorsi siewja li jindirizzaw korrimenti u mard li jista' jiġi evitat. Strateġija nazzjonali b'saħħitha twassal għal diversi benefiċċji, bħal:

 • titjib fil-produttività permezz ta' inqas assenteiżmu minħabba mard
 • tnaqqis fl-ispejjeż tal-kura tas-saħħa
 • il-ħaddiema anzjani jibqgħu jaħdmu
 • l-istimulazzjoni ta' metodi ta' ħidma u teknoloġiji aktar effiċjenti
 • tnaqqis fin-numru ta' nies li jridu jaqtgħu mis-sigħat tax-xogħol tagħhom biex jieħdu ħsieb membru tal-familja

Kostijiet ta' korrimenti relatati max-xogħol, mard u mwiet

X'inhuma l-impatti ekonomiċi kemm ta' ġestjoni tajba tal-OSH kif ukoll dik ħażina tal-OSH? Huwa importanti li dawk li jfasslu l-politika, ir-riċerkaturi u l-intermedjarji jifhmu t-tweġiba għal din il-mistoqsija, iżda biex isir dan hemm bżonn ta' data ta' kwalità tajba. Għalhekk il-EU-OSHA għandha l-għan li tindirizza din il-ħtieġa fil-proġett ġenerali tagħha maqsum f'żewġ stadji "Kostijiet u benefiċċji tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol", li għandu l-għan li jiżviluppa mudell ekonomiku tal-kost biex jiġu stabbiliti stimi affidabbli tal-ispejjeż.

Fażi 1: studju fuq skala kbira biex tiġi identifikata u vvalutata d-data disponibbli f'kull Stat Membru li tista' tintuża biex jiġi żviluppat mudell għall-kalkolu tal-ispejjeż.

Eżitu: rapport ta’ ħarsa ġenerali L-istimi tal-kostijiet ta’ inċidenti u mard relatat max-xogħol: Analiżi tas-sorsi ta’ data Ewropej (2017).

Fażi 2a: il-produzzjoni ta’ mudell ta’ stima tal-kostijiet ibbażat fuq data internazzjonali disponibbli b’kollaborazzjoni mal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, il-Kummissjoni Internazzjonali dwar is-Saħħa Okkupazzjonali, u istituzzjonijiet mill-Finlandja u Singapor.

Eżitu: an international comparison of the cost of work-related accidents and illnesses (tqabbil internazzjonali tal-kost ta’ aċċidenti u mard relatati max-xogħol) (2017).

Data aġġornata mill-istima tal-ICOH tal-2022 (data mill-2019) tista’ tinstab fl-għodda tal-viżwalizzazzjoni tad-data tal-Barometru tal-OSH. Ikkonsulta l-impatt tal-imwiet relatati max-xogħol u l-mard relatat max-xogħol, imkejjel fi “snin ta’ ħajja aġġustati għad-diżabilità (DALYs)” għal kull Stat Membru u 100 000 popolazzjoni li taħdem.

Il-korrimenti, il-mard u l-imwiet relatati max-xogħol jirriżultaw fi spejjeż ekonomiċi għoljin għall-individwi, l-impjegaturi, il-gvernijiet u s-soċjetà. L-effetti negattivi ta’ ġestjoni ħażina tal-OSH jinkludu rtirar bikri li jiswa ħafna flus, it-telf ta’ persunal kwalifikat, l-assenteiżmu u l-preżenteiżmu (meta l-impjegati jidħlu jaħdmu minkejja li jkunu morda u għaldaqstant tiżdied il-probabbiltà li jiżbaljaw), u spejjeż mediċi u primjums tal-assigurazzjoni għoljin. Huwa stmat li 3.9 % tal-PDG globali u 3.3 % tal-PDG tal-UE jirrappreżentaw il-kost soċjetali ta’ korrimenti u mard relatati max-xogħol (ara l-artiklu dwar il-kost ta’ aċċidenti u mard relatati max-xogħol). Il-perċentwal ivarja ħafna bejn il-pajjiżi, b’mod partikolari bejn il-pajjiżi tal-Punent u mhux tal-Punent, u dan jiddependi mit-taħlita industrijali, il-kuntest leġiżlattiv u l-inċentivi ta' prevenzjoni.

Fażi 2b: l-iżvilupp ta’ mudell ekonomiku tal-kostijiet sofistikat ibbażat fuq sorsi nazzjonali tad-data.

Eżitu:

Il-korrimenti, il-mard u l-imwiet huma assoċjati mat-tipi varji ta’ kostijiet. L-ewwel nett, hemm kostijiet diretti, bħall-kostijiet tal-kura tas-saħħa. Hemm ukoll kostijiet li jirriżultaw minn telf fil-produttività u tnaqqis fil-prestazzjoni mnaqqsa. Imbagħad hemm kostijiet assoċjati mal-impatt fuq il-benesseri tal-bniedem — jiġifieri, l-impatt fuq ħajjet u s-saħħa tan-nies — li jistgħu jiġu kkwantifikati u inklużi fi stima tal-piż. F’kull każ ta’ korriment jew mard relatat max-xogħol, dawn l-elementi huma involuti u ż-żieda tal-kostijiet tal-każijiet kollha tipproduċi stima tal-piż totali fuq ix-xogħol ta’ korriment u mard. Dan il-mod kif wieħed jasal għal stima tal-kostijiet — jiġifieri, li jiżdiedu l-kostijiet differenti msemmija hawn fuq biex tiġi prodotta stima tal-kostijiet totali — spiss huwa magħruf bħala “approċċ minn isfel għal fuq”.

Approċċ minn isfel għal fuq jista’ jfisser ukoll: l-kostijiet totali huma stmati billi jiġi kkalkulat il-piż totali tal-korrimenti u l-mard, u l-istima tal-parti ta’ dan it-total ikkawżata minn fatturi okkupazzjonali. Sussegwentement, l-kostijiet assoċjati mal-piż ta’ korrimenti u mard okkupazzjonali jistgħu jiġu stmati. Dawn il-kostijiet ħafna drabi jiġu espressi f’termini ta’ miżuri eżistenti ta’ saħħa, bħas-snin ta’ ħajja aġġustati skont id-diżabbiltà (disability-adjusted life years, DALYs).

Fil-proġett attwali, iż-żewġ approċċi qed isiru, kif ġej:

 • mudell minn isfel għal fuq li jikkonsidra l-kostijiet diretti, indiretti u intanġibbli (l-effetti fuq il-kwalità tal-ħajja u s-saħħa);
 • mudell minn fuq għal isfel ibbażat fuq il-valur monetarju tax-xogħol relatat ma’ DALY.

Meta nġabret id-data għaż-żewġ mudelli, is-sena 2015 intużat bħala sena ta’ referenza biex tippermetti l-paraguni bejn il-pajjiżi u bejn l-approċċi.

 Il-preżentazzjoni tas-slideshare tal-kostijiet tal-mudell tal-OSH

Il-benefiċċji għan-negozju

Saħħa u sigurtà ħżiena mhux biss jiswew il-flus lill-kumpaniji, iżda OHS tajba tħallas dividendi. In-negozji b'standards ta' saħħa u sigurtà ogħla għandhom aktar suċċess u huma aktar sostenibbli.

L-istudji jistmaw li għal kull euro investit fl-OHS, hemm redditu ta' 2.2 euros u l-proporzjon bejn l-ispiża u l-benefiċċju ta' titjib fis-saħħa u s-sigurtà huwa favorevoli.

Il-vantaġġi ekonomiċi ta' OHS tajba għan-negozji kbar u żgħar huma sinifikanti. Biex nagħtu xi ftit eżempji, saħħa u sigurtà tajba fuq il-post tax-xogħol:

 • ittejjeb il-produttività tal-ħaddiema
 • tnaqqas l-assenteiżmu
 • tnaqqas il-pagamenti ta' kumpens
 • tissodisfa r-rekwiżiti tal-kuntratturi tas-settur pubbliku u privat

It-teħid ta' azzjoni jista' jġib miegħu benefiċċji sinifikanti għan-negozju tiegħek. Sir af aktar dwar l-implimentazzjoni ta' titjib u l-ġestjoni tar-riskji hawnhekk .

Inċentivi ekonomiċi

Fl-Ewropa kollha, iddaħħlu fis-seħħ skemi biex l-organizzazzjonijiet jiġu ppremjati finanzjarjament talli jkollhom postijiet tax-xogħol siguri u li jġibu 'l quddiem is-saħħa. Dawn jinkludu:

 • primjums tal-assigurazzjoni aktar baxxi
 • tnaqqis fit-taxxa
 • sussidji u għotjiet mill-Istat

Eżempju partikolari huwa s-settur tal-laħam Ġermaniż. Il-kumpaniji parteċipanti tnaqqsulhom il-primjums tagħhom jekk jippromowovu s-sigurtà, pereżempju billi jixtru skieken siguri jew jagħtu taħriġ dwar is-sigurtà lis-sewwieqa.

L-iskema wasslet għal:

 • 1 000 aċċident inqas irrapportat fis-sena għas-settur fil-Ġermanja
 • tnaqqis fl-ispejjeż stmat li jlaħħaq mal-40 miljun euro f'sitt snin
 • iffrankar ta' 4.81 euro għal kull euro investit

Għall-assiguraturi, l-offerta ta' tali skemi tista' tgħin biex tnaqqas in-numru, is-severità u l-ispiża tal-klejms.

Sir af aktar d war l-inċentivi ekonomiċi u kif jistgħu jiġu introdotti: