Disturbi muskoloskeletali

Image
Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

Id-disturbi muskuloskeletali (MSDs) huma wieħed mill-mard l-aktar komuni relatat max-xogħol. Fl-Ewropa kollha, dawn jaffettwaw miljuni ta’ ħaddiema bi spiża ta’ biljuni ta’ euro għall-impjegaturi. Meta jiġu indirizzati l-MSDs mhux biss titjieb il-ħajja tal-ħaddiema, iżda dan ikun tajjeb ukoll għan-negozju.

L-MSDs relatati max-xogħol jaffettwaw id-dahar, l-għonq, l-ispallejn u d-dirgħajn kif ukoll ir-riġlejn. Dawn ikopru kull ħsara jew disturb tal-ġogi jew ta’ tessuti oħra. Il-problemi tas-saħħa jvarjaw minn uġigħ minuri sa kundizzjonijiet mediċi aktar serji li jkunu jeħtieġu jiem liberi mix-xogħol jew trattament mediku. F’każijiet aktar kroniċi, jistgħu anke jwasslu għal diżabilità u l-ħtieġa tat-telf tal-impjieg.

Kawżi tal-MSDs

Il-biċċa l-kbira tal-MSDs relatati max-xogħol jiżviluppaw matul iż-żmien. Normalment ma jkunx hemm kawża waħda ta’ MSDs; diversi fatturi tar-riskju ta’ spiss ikunu kkombinati, inklużi fatturi fiżiċi u bijomekkaniċi, fatturi organizzattivi u psikosoċjali, u fatturi individwali.

Fatturi tar-riskju fiżiċi u bijomekkaniċi jistgħu jinkludu:

 • Tqandil ta’ tagħbijiet, b’mod speċjali meta persuna tintlewa u titgħawweġ
 • Movimenti ripetittivi jew qawwija
 • Qagħdiet skomdi u statiċi
 • Vibrazzjoni, dawl ħażin jew ambjenti tax-xogħol kesħin
 • Xogħol li jsir b’ritmu mgħaġġel
 • Ħinijiet twal bilqiegħda jew bilwieqfa fl-istess pożizzjoni

Fatturi tar-riskju organizzattivi u psikosoċjali jistgħu jinkludu:

 • Domandi kbar ta’ xogħol u awtonomija baxxa
 • Nuqqas ta’ pawżi jew opportunitajiet biex tinbidel il-qagħda
 • Xogħol b’veloċità għolja, inkluż bħala konsegwenza tal-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda
 • Xogħol għal ħinijiet twal jew bix-xift
 • Bullying, fastidju u diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol
 • Livell baxx ta’ sodisfazzjon tax-xogħol

B’mod ġenerali, il-fatturi psikosoċjali u organizzattivi kollha (b’mod speċjali meta kkombinati ma’ riskji fiżiċi) li jistgħu jwasslu għal stress, għeja, ansjetà jew reazzjonijiet oħrajn, li mbagħad jgħollu r-riskju ta’ MSDs.

Fatturi ta’ riskju individwali jistgħu jinkludu:

 • Storja medika preċedenti
 • Kapaċità fiżika
 • Stil ta’ ħajja u drawwiet (eż. tipjip, nuqqas ta’ eżerċizzju)

Valutazzjoni tar-riskju

Ma teżistix soluzzjoni waħda, u xi drabi jkunu meħtieġa l-pariri ta’ esperti għal problemi serji jew li ma jkunux komuni. Madankollu, ħafna soluzzjonijiet huma ċari u ma jiswewx ħafna flus, pereżempju li jiġi pprovdut karru biex jassisti fl-immaniġġjar tal-oġġetti jew li tinbidel il-pożizzjoni tal-oġġetti fuq skrivanija.

Sabiex jindirizzaw l-MSDs, l-impjegaturi għandhom jużaw kombinazzjoni ta’:

 • Valutazzjoni tar-riskju: jittieħed approċċ olistiku, li jivvaluta u jindirizza l-firxa sħiħa ta’ kawżi (ara hawn fuq). Huwa importanti wkoll li jiġu kkunsidrati dawk il-ħaddiema li jistgħu jkunu f’riskju akbar li jbatu mill-MSDs. Il-prijorità hija li jiġu eliminati r-riskji iżda wkoll li x-xogħol jiġi adattat għall-ħaddiema.
 • Parteċipazzjoni tal-ħaddiema: l-inklużjoni tal-ħaddiema u tar-rappreżentanti tagħhom fid-diskussjonijiet dwar problemi u soluzzjonijiet possibbli.

Aqra aktar dwar il-prevenzjoni tal-MSDs relatati max-xogħol.

Pjan ta’ azzjoni ta’ prevenzjoni

Wara li titlesta l-valutazzjoni tar-riskju, għandha ssir lista ta’ miżuri skont il-prijorità, u l-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom ikunu involuti fl-implimentazzjoni tagħhom. L-azzjonijiet għandhom jiffukaw fuq il-prevenzjoni primarja, iżda wkoll fuq miżuri li jimminimizzaw il-gravità ta’ kwalunkwe korriment. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-ħaddiema kollha jirċievu informazzjoni, edukazzjoni u taħriġ xierqa dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u jkunu jafu kif jevitaw perikli u riskji speċifiċi.

Il-miżuri jistgħu jkopru l-oqsma li ġejjin:

 • Tqassim tal-post tax-xogħol: it-tqassim jiġi adattat biex jitjiebu l-qagħdiet tax-xogħol
 • Tagħmir: jiġi żgurat li huwa mfassal b’mod ergonomiku u adattat għall-kompiti
 • Kompiti: jinbidlu l-metodi ta’ xogħol jew l-għodda
 • Maniġment: ix-xogħol jiġi ppjanat biex jevita xogħol ripetittiv jew xogħol fit-tul b’qagħdiet ħżiena. Jiġu ppjanati pawżi ta’ mistireħ, ikun hemm rotazzjoni tal-impjiegi jew ix-xogħol jiġi allokat mill-ġdid
 • Fatturi organizzattivi: tiġi żviluppata politika tal-MSD għat-titjib tal-organizzazzjoni tax-xogħol u l-ambjent psikosoċjali fuq il-post tax-xogħol u l-promozzjoni tas-saħħa muskoloskeletali

L-azzjonijiet ta’ prevenzjoni għandhom iqisu wkoll il-bidliet teknoloġiċi fit-tagħmir u d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tax-xogħol u bidliet relatati ta’ modi kif jiġi organizzat ix-xogħol.

Fl-approċċ tal-ġestjoni tal-MSDs jeħtieġ li jitqiesu wkoll il-monitoraġġ tas-saħħa, il-promozzjoni tas-saħħa u r-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-ħaddiema li diġà jbatu minn MSDs.

Riċerka dwar l-MSDs relatati max-xogħol

L-EU-OSHA wettqet proġett ġenerali tal-OSH dwar l-MSDs relatati max-xogħol pluriennali. L-għan kien li jiġu investigati l-kwistjonijiet assoċjati mal-MSDs relatati max-xogħol, jitjieb il-fehim tagħna ta’ dan is-suġġett u jiġu identifikati modi effettivi ta’ kif jiġu indirizzati l-MSDs relatati max-xogħol. Il-proġett ħares ukoll lejn il-politiki u l-miżuri fuq il-post tax-xogħol biex tiġi megħjuna l-prevenzjoni tal-MSDs relatati max-xogħol u l-ġestjoni tal-MSDs kroniċi, inkluż l-appoġġ għar-ritorn għax-xogħol u r-rijabilitazzjoni tal-ħaddiema. Il-proġett ġenerali tal-OSH jindirizza l-ħtiġijiet ta’ min ifassal il-politika u r-riċerkaturi u jikkomplementa l-Kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa 2020-2022.

Il-leġiżlazzjoni Ewropea

L-importanza tal-prevenzjoni tal-MSDs diġà hija rikonoxxuta fid-direttivi Ewropej, fl-istrateġiji tal-UE dwar is-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali, fir-regolamenti tal-Istati Membri u fil-linji gwida ta’ prattika tajba.

Ir-riskji tal-MSD relatati max-xogħol jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-OSH, li għandha l-għan li tipproteġi l-ħaddiema minn riskji relatati max-xogħol b’mod ġenerali u tistabbilixxi r-responsabbiltà tal-impjegatur biex jiżgura s-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Xi riskji relatati mal-MSDs jiġu indirizzati minn direttivi speċifiċi, b’mod partikolari d-Direttiva dwar it-Tqandil Manwali, id-Direttiva dwar l-Apparat ta’ Wiri fuq Skrin u d-Direttiva dwar il-Vibrazzjoni. Id-Direttiva dwar l-Użu tat-Tagħmir tax-Xogħol tindirizza l-pożizzjonijiet adottati mill-ħaddiema meta jużaw tagħmir tax-xogħol u tagħmilha ċara li l-impjegaturi għandhom iqisu l-prinċipji ergonomiċi biex jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi tal-OSH.

L-EU-OSHA timmonitorja l-inċidenza, il-kawżi u l-prevenzjoni tal-MSDs. L-EU-OSHA tappoġġa wkoll il-kondiviżjoni ta’ prattiki tajba.