Riċerka dwar l-MSDs relatati max-xogħol

Image

Fl-2017, l-EU-OSHA bdiet attività ta’ riċerka ta’ 4 snin dwar disturbi muskuloskeletali (MSDs, musculoskeletal disorders) li tintemm fl-aħħar tal-2020. L-attività ta’ riċerka se twassal għall-Kampanja dwar Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa 2020-22 tal-EU-OSHA, li tiffoka fuq l-MSDs.

L-għan tal-attività huwa li tippromwovi u tappoġġja l-prevenzjoni ta’ MSDs u l-immaniġġjar ta’ MSDs relatati max-xogħol kroniċi fil-post tax-xogħol. Dan jinkiseb permezz tal-identifikazzjoni, iż-żieda fl-għarfien u l-għoti ta’ gwida dwar prattika tajba għall-awtoritajiet nazzjonali, l-impjegaturi u l-organizzazzjonijiet fil-livell tas-settur.

L-għanijiet tal-attività huma li:

 • tintuża r-riċerka eżistenti u data ġdida biex jitjieb il-fehim tal-kawżi sottostanti tal-MSDs f’diversi setturi u okkupazzjonijiet;
 • jiġu identifikati inizjattivi ta' suċċess għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar ta’ MSDs u jiġu promossi ma’ udjenza usa’;
 • li tiġi stimulata diskussjoni dwar l-appoġġ għal miżuri preventivi fil-livell nazzjonali fost dawk li jfasslu l-politika u l-professjonisti tas-saħħa u sikurezza okkupazzjonali (OSH, occupational safety and health);
 • li tiġi promossa r-reintegrazzjoni fit-tul ta' suċċess tal-ħaddiema b’MSDs permezz tal-identifikazzjoni ta’ skemi u miżuri effettivi.

Il-kompiti ta’ riċerka jinkludu reviżjonijiet tar-riċensjonijiet, il-ġbir u l-analiżi tad-data, studji tal-każijiet, u identifikazzjoni tal-aħjar prattiki, għodod prattiċi u materjali għat-taħriġ u ż-żieda fl-għarfien.

Hemm numru ta’ oqsma għall-proġetti u attivitajiet oħra. 

 

Ir-riċerka, il-politika u l-prattika dwar il-prevenzjoni tal-MSDs

L-MSDs relatati max-xogħol jibqgħu tħassib kbir minkejja d-deċenji ta’ investiment fil-prevenzjoni tagħhom fil-livelli kollha. Dan il-proġett jistaqsi għaliex huwa hekk u jirrakkomanda approċċi ġodda għat-trattament tal-kwistjoni, b’mod partikolari:

 • it-titjib tal-fehim tagħna tar-riskji emerġenti u l-fatturi li jikkontribwixxu għal MSDs relatati max-xogħol;
 • l-identifikazzjoni tal-isfidi relatati;
 • l-identifikazzjoni tal-lakuni fl-istrateġiji attwali kemm fil-livell ta’ politika kif ukoll tal-post tax-xogħol;
 • l-investigazzjoni tal-effikaċja u l-kwalità tal-interventi u l-valutazzjonijiet tar-riskju fuq il-post tax-xogħol.

Ara r-rapporti ewlenin u pubblikazzjonijiet relatati

Ħarsa ġenerali lejn il-fatti u l-figuri dwar l-MSDs

Neħtieġu stampa preċiża tal-prevalenza, il-kostijiet u d-demografika tal-MSDs madwar l-Ewropa biex nappoġġjaw lil dawk li jfasslu l-politika fil-livelli tal-UE u nazzjonali.

Il-proġett jipprovdi dan billi jiġbor flimkien u janalizza data minn sorsi uffiċjali rilevanti u affidabbli għat-titjib tal-fehim tagħna tal-kawżi sottostanti tal-MSDs. Dan jiffaċilita u jħeġġeġ strumenti ta’ politika li huma mmirati iktar u aħjar fil-livelli tal-UE u nazzjonali.

Il-proġett għandu l-għan ukoll li jiffaċilita l-identifikazzjoni iktar bikrija ta’ riskji ġodda u emerġenti fuq ix-xogħol, li jippermetti interventi iktar tempestivi u effettivi.

Ix-xogħol b’MSDs kroniċi

L-OSH għandu rwol fl-appoġġ għall-ħaddiema li għandhom MSDs bl-uġigħ biex ikomplu jaħdmu u biex jiżgura li x-xogħol ma jaggravax il-kundizzjoni tagħhom. Dan jinkiseb permezz tal-identifikazzjoni u l-valutazzjoni ta’ aġġustamenti adatti li jippermettu li l-ħaddiema jkomplu jaħdmu.

Din ir-riċerka tibni fuq l-element ta’ ritorn għax-xogħol tal-proġett dwar is-saħħa u s-sigurtà ta’ ħaddiem ikbar fl-età. Dan għandu l-għan li jżid l-għarfien u jtejjeb l-aċċess għal informazzjoni prinċipali biex jappoġġja l-impjieg ta’ persuni b’uġigħ relatat ma’ MSDs.

Jiġu identifikati soluzzjonijiet prattiċi, li jinkludu miżuri sempliċi li jappoġġjaw il-kontinwazzjoni tax-xogħol u riżorsa li tħeġġeġ lill-ħaddiema jirrapportaw sintomi kmieni.

Ara r-rapporti ewlenin u pubblikazzjonijiet relatati

Riżorsi ta’ taħriġ għall-post tax-xogħol

Hemm riżorsi pprovduti biex jappoġġjaw taħriġ vokazzjonali u taħriġ ta’ introduzzjoni u għall-użu f’sessjonijiet ta' tagħrif dwar is-sigurtà u diskussjonijiet dwar l-OSH fuq il-post tax-xogħol. Dawn jibnu fuq ir-riżorsi prodotti diġà biex jgħinu lill-għalliema jmexxu attivitajiet fil-klassi dwar l-MSDs għal studenti minn 7 sa 11-il sena bl-użu ta’ films ta' Napo.

Il-film Napo fi … ħaffef il-piż huwa ddedikat kompletament għall-MSDs, u Napo fi … Lura għal futur aktar b'saħħtu jinkludi xeni relatati mal-MSDs. Kull xena rilevanti fil-films għandha attività ta’ taħriġ b’għanijiet tat-tagħlim u ħarsa ġenerali tal-attività. Il-materjali huma ideali għal diskussjonijiet jew ħidma fi grupp wara li jintwera l-film ta' Napo.

Il-proġett jipprovdi wkoll “kards tas-sitwazzjoni” li jiddeskrivu sitwazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol relatati mal-MSDs li jseħħu fil-ħajja reali, li huma ideali wkoll għal diskussjonijiet fi grupp. Kull kard tagħti biss biżżejjed informazzjoni biex wieħed jifhem il-kwistjoni u l-kuntest tas-sitwazzjoni, u tħalli lill-parteċipanti jesploraw is-soluzzjonijiet flimkien. 

Sett ta’ għodod għall-prevenzjoni tal-MSDs

Inġabar sett ta’ għodod prattiċi biex iżid l-għarfien dwar l-MSDs u jappoġġja l-prevenzjoni fil-livell tal-post tax-xogħol.

Ir-riżultat ewlieni tal-proġett huwa bażi ta’ data aċċessibbli għall-pubbliku li fiha links għal riżorsi eżistenti dwar MSDs fl-Ewropa kollha:

 • pubblikazzjonijiet
 • studji tal-każijiet
 • gwida
 • għodod prattiċi
 • materjal awdjoviżiv

Ara r-rapporti ewlenin u l-pubblikazzjonijiet relatati

Id-diversità fil-forza tax-xogħol u l-MSDs

Il-forza tax-xogħol tal-Ewropa qed issir dejjem iktar diversa bħala riżultat ta’:

 • l-influss ta’ ħaddiema migranti u refuġjati;
 • in-numru dejjem jikber ta’ ħaddiema migranti tat-tieni ġenerazzjoni;
 • iż-żieda tal-għadd ta’ nisa fis-suq tax-xogħol;
 • ħaddiema ta’ età ikbar, grazzi għall-politiki tat-tixjiħ attiv;
 • titjib fil-viżibilità u l-parteċipazzjoni ta’ ħaddiema LGBTI;
 • żieda fil-parteċipazzjoni tal-ħaddiema b’diżabilità.

Dawn il-gruppi ħafna drabi jesperjenzaw kundizzjonijiet tax-xogħol li huma agħar mill-medja. Dawn ħafna drabi jiġi segregati f’setturi jew f'xogħlijiet speċifiċi assoċjati ma’ kundizzjonijiet tax-xogħol dgħajfin, riskju miżjud ta’ MSDs u impatt ikbar fuq is-saħħa.

Dan il-proġett jippreżenta evidenza dwar ir-relazzjoni bejn l-MSDs u d-diversità fil-forza tax-xogħol u jidentifika prattiki tajbin fil-qasam, b’attenzjoni fuq ħaddiema migranti, ħaddiema nisa u LGBTI.

Ara r-rapporti ewlenin u pubblikazzjonijiet relatati

Is-saħħa muskuloskeletali u l-ħaddiema futuri

L-EU-OSHA qed taħdem mill-qrib ma’ ENETOSH biex tiġbor informazzjoni dwar riċerka, prattika tajba u għodod prattiċi dwar l-MSDs li huma mmirati lejn iż-żgħażagħ. Ir-riżultati ewlenin huma inklużi fil-bażi tad-data dwar l-MSDs żviluppata taħt il-proġett “Sett ta’ għodod għall-prevenzjoni tal-MSDs” u l-attivitajiet tal-Kampanja dwar Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa.

Riżorsi disponibbli:

Qagħdiet statiċi fit-tul u l-MSDs

Qed tingħata dejjem iktar attenzjoni lill-MSDs assoċjati ma’ pożizzjonijiet bilwieqfa u bilqiegħa fit-tul.

L-inċidenza ta’ pożizzjoni bilqiegħda fit-tul żdiedet (eż. fix-xogħol tal-uffiċċju), iżda hemm pariri dwar il-prevenzjoni prattika limitati disponibbli. Il-pożizzjoni bilwieqfa fit-tul hija fattur ta’ riskju għal uġigħ fil-parti t’isfel tad-dahar u disturbi fir-riġlejn.

Dan il-proġett iżid l-għarfien u jipprovdi parir prattiku dwar ir-riskji ta’ u s-soluzzjonijiet għal pożizzjonijiet statiċi bilqiegħda u bilwieqfa fit-tul.

Artikoli tal-OSHwiki:

Ergonomika parteċipatorja għall-prevenzjoni tal-MSDs

“Ergonomika parteċipatorja tirreferi għal ħaddiema, superviżuri u partijiet oħrajn rilevanti li jidentifikaw u jindirizzaw b’mod konġunt il-perikli relatati max-xogħol li jistgħu jwasslu għal korrimenti u problemi tas-saħħa. Il-parteċipanti huma mħeġġin jidentifikaw u jneħħu r-riskji fil-postijiet tax-xogħol tagħhom li jistgħu jikkawżaw jew jaggravaw l-MSDs.

Eżempji jinkludu li wieħed jaħdem f’pożizzjonijiet skomdi, jagħmel xogħol ripetittiv u li jkollu japplika l-forza. Il-proċess jista’ jgħin lill-ħaddiema jimplimentaw is-soluzzjonijiet l-iktar effettivi.

Madankollu, hemm nuqqas ta’ għarfien tal-proċess u dwar kif jitwettaq fil-prattika. Il-proġett jipprovdi informazzjoni u riżorsi sempliċi biex jiġu indirizzati dawn il-ħtiġijiet, inklużi studji ta’ każijiet.

Fatturi ta’ riskju psikosoċjali u l-MSDs

Hemm evidenza li tissuġġerixxi li r-riskji psikosoċjali u l-MSDs huma tant interrelatati mill-qrib li dawn l-aħjar li jiġu ttrattati flimkien. Il-kunsens huwa li ħafna fatturi jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-MSDs fuq ix-xogħol, b’mod partikolari l-aspetti fiżiċi (pożizzjonijiet skomdi għax-xogħol, movimenti bis-saħħa, kompitit ripetittivi, eċċ).

Ir-riċerka reċenti ffukat fuq l-elementi psikosoċjali tal-MSDs tal-post tax-xogħol, eż. livell baxx ta’ sodisfazzjon tax-xogħol, domandi li jmorru kontra xulxin, ftit kontroll fuq ix-xogħol u għajnuna soċjali dgħajfa.

Dan il-proġett itejjeb il-fehim tagħna tal-konnessjonijiet bejn ir-riskji psikosoċjali u l-MSDs billi jipprovdi gwida u eżempji ta’ prattika tajba.

Telexogħol

It-telexogħol għen lin-negozji jevolvu u jissopravvivu l-pandemija tal-COVID-19, iżda poġġa lill-ħaddiema f’riskju akbar ta’ disturbi muskoloskeletali u problemi tas-saħħa mentali. F’dan il-qasam, l-EU-OSHA qed twettaq għadd ta’ attivitajiet ta’ riċerka mmirati biex jinvestigaw aktar fil-fond dan il-mod ta’ ħidma u l-implikazzjonijiet tiegħu għall-OSH mill-perspettiva tal-ħaddiema, tal-impjegaturi u ta’ dawk li jfasslu l-politika.

Ara r-rapporti ewlenin, il-pubblikazzjonijiet relatati u l-għodod prattiċi

Artikoli tal-OSHwiki:

Riżorsi settorjali u tematiċi

L-MSDs huma ta’ tħassib partikolari f’xi setturi ekonomiċi u għall-ħaddiema impjegati f’għadd ta’ okkupazzjonijiet. Twettqet riċerka biex jiġi analizzat kif l-MSDs iħalllu impatt fuq is-setturi u fuq l-okkupazzjonijiet u s-sejbiet huma ppreżentati f’artikli tematiċi u riżorsi oħra.

Ara l-pubblikazzjonijiet relatati