You are here

Governanza tal-EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

L-EU-OSHA hija organizzazzjoni tripartitika li hija impenjata għal governanza tajba. Governanza tajba tinkludi numru ta’ elementi, bħal natura miftuħa u rispons, trasparenza, konformità, effikaċja, effiċjenza u kontabilità.

Bħala aġenzija tal-UE, il-Bord ta’ Tmexxija u l-Bureau tiegħu flimkien mad-Direttur għandhom rwol fundamentali fl-implimentazzjoni tal-prinċipji ta’ governanza tajba.

Għaliex il-governanza hija importanti

Governanza tajba tiżgura li l-attivitajiet tal-Aġenzija jirriflettu l-interessi usa’, jissodisfaw l-aspettattivi tal-partijiet interessati u huma rilevanti għal dawk affettwati. Tiżgura li r-riżorsi umani u finanzjarji biex jinkisbu l-għanijiet huma allokati b’mod effiċjenti u effikaċi. Bit-tisħiħ fit-trasparenza, governanza tajba trawwem kontabilità lejn il-partijiet interessati u ċ-ċittadini tal-UE.

It-taqsimiet li ġejjin jiddeskrivu kif l-EU-OSHA tikseb governanza tajba.

Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ewlenin

Id-Direttur: Il-Bord jaħtar lid-Direttur tal-Aġenzija skont ir-regolament fundatur. It-terminu tal-uffiċċju huwa ta’ ħames snin u jista’ jiġġedded darba biss.

Id-Direttur attwali hija Dr Christa Sedlatschek. Hija responsabbli għall-ġestjoni tal-Aġenzija, appoġġjata mill-persunal anzjan, u hija responsabbli lejn il-Bord.

Il-Bord ta’ Tmexxija: Il-Bord jistabbilixxi l-istrateġiji u l-għanijiet tal-Aġenzija u jżomm lid-Direttur responsabbli. Jjinkludi rappreżentanti tal-:

  • Gvernijiet
  • L-impjegaturi
  • Il-ħaddiema
  • Il-Kummissjoni Ewropea

Ir-rwol tal-President tal-Bord ta’ Tmexxija jiġi assenjat b’rotazzjoni bejn ir-rappreżentanti tat-tliet gruppi ta’ interess tal-gvernijiet, l-impjegaturi u l-ħaddiema.

Il-Bureau: Dan huwa grupp ta’ tmexxija iżgħar magħmul minn xi membri tal-Bord. Dan jissorvelja t-tħejjija u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord.

Gruppi konsultattivi jipprovdu lill-Aġenzija bi gwida strateġika u feedback dwar ix-xogħol tagħna. Il-membri tagħhom huma maħtura mill-EU-OSHA u l-Bord tagħha u jinkludu individwi mill-gruppi tal-ħaddiema u tal-impjegaturi u mill-gvern.

Niksbu t-trasparenza u r-responsabbiltà

It-trasparenza hija prerekwiżit għar-responsabbiltà.

Sabiex tiżgura t-trasparenza, l-Aġenzija tqiegħed dokumenti ewlenin għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Dawn jinkludu l-istrateġija korporattiva, id-dokumenti ta’ programmazzjoni u r-rapporti tal-attivitajiet, il-baġits annwali, il-kontijiet u r-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri.

Id-Direttur, il-persunal anzjan u l-membri tal-Bord ta’ Tmexxija jridu jiddikjaraw l-interessi tagħhom (Aqra l-politika tal-EU-OSHA dwar kunflitti ta’ interess). Il-minuti tal-laqgħat tal-Bord huma disponibbli għall-pubbliku.

Għadd ta’ arranġamenti ta’ responsabbiltà huma fis-seħħ.

Bħala Uffiċjal Awtorizzanti, id-Direttur għandu jġib rilaxx fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit mill-Parlament Ewropew fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill.

Il-Bord għandu rwol ewlieni wkoll li jipprovdi opinjoni dwar ir-rapport annwali tal-attività tad-Direttur u dwar il-kontijiet annwali u li jadotta r-rapport annwali tal-Aġenzija. Barra minn hekk, il-Bord jiddeċiedi dwar ir-reklutaġġ u t-tiġdid tad-Direttur. Il-Bord jadotta wkoll l-istrateġija korporattiva tal-Aġenzija, id-dokumenti ta’ programmazzjoni u l-baġits annwali.

L-Aġenzija tiddependi fuq sett ta’ Standards tal-Kontroll Intern immirati biex jiżguraw il-kisba tal-għanijiet tagħha. B’riżultat, l-Aġenzija stabbilixxiet l-istruttura organizzazzjonali u s-sistemi ta’ kontroll intern li huma konformi mal-istandards u mal-ambjent tar-riskju li topera fih.

Bħala parti mis-sistemi ta’ kontroll intern fis-seħħ biex jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità, l-Aġenzija timplimenta miżuri speċifiċi biex tevita u tiskopri mġiba frodulenti, inkluż strateġija kontra l-frodi.

L-EU-OSHA hija soġġett għal awditjar intern u estern li jipprovdu pariri indipendenti, opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet dwar il-kwalità u l-funzjonament tas-sistemi ta’ kontroll intern u dwar il-konformità tal-Aġenzija mar-regolamenti finanzjarji u oħrajn tal-EU.

Il-Bord ta’ Tmexxija adotta l-Kodiċi Ewropew ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba.

Ara s-sħubija tal-Bord u tal-Bureau u tgħallem iżjed dwar ir-rwol tagħhom.