Governanza tal-EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

Il-governanza hija l-proċess tal-iffissar ta’ għanijiet strateġiċi u direzzjoni, u l-iżgurar tal-akkontabbiltà.

L-EU-OSHA hija organizzazzjoni tripartitika li hija impenjata għal governanza tajba. Governanza tajba tinkludi għadd ta’ elementi, bħal natura miftuħa u rispons fil-ħin, trasparenza, konformità, effikaċja, effiċjenza u kontabilità.

Bħala aġenzija tal-UE, il-Bord ta’ Tmexxija u l-Bord Eżekuttiv tiegħu flimkien mad-Direttur Eżekuttiv: għandhom rwol fundamentali fl-implimentazzjoni tal-prinċipji ta’ governanza tajba.

Għaliex il-governanza hija importanti

Governanza tajba tiżgura li l-attivitajiet tal-Aġenzija jirriflettu l-interessi usa’, jissodisfaw l-aspettattivi tal-partijiet interessati u huma rilevanti għal dawk affettwati. Tiżgura li r-riżorsi umani u finanzjarji biex jintlaħqu l-għanijiet huma allokati b’mod effiċjenti u effettiv. Billi ttejjeb it-trasparenza, il-governanza tajba trawwem l-akkontabbiltà lejn il-partijiet ikkonċernati u ċ-ċittadini tal-UE.

It-taqsimiet li ġejjin jiddeskrivu kif l-EU-OSHA tikseb governanza tajba.

Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet ewlenin

Id-Direttur Eżekuttiv: Il-Bord ta’ Tmexxija jaħtar lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija skont ir-regolament tat-twaqqif. Il-mandat huwa ta’ ħames snin u jista’ jiġġedded darba biss.

Id-Direttur Eżekuttiv attwali hija Dr Christa Sedlatschek. Hija responsabbli għall-ġestjoni tal-Aġenzija, appoġġjata mill-persunal anzjan, u hija akkontabbli għall-Bord ta’ Tmexxija.

Il-Bord ta’ Tmexxija: Il-Bord ta’ Tmexxija jistabbilixxi l-istrateġiji u l-għanijiet tal-Aġenzija, u jżomm lid-Direttur Eżekuttiv akkontabbli. Jinkludi rappreżentanti mill-Istati Membri tal-UE mill-:

  • Gvernijiet
  • Impjegaturi
  • Ħaddiema
  • Kif ukoll rappreżentanti mill-Kummissjoni Ewropea

Il-Parlament Ewropew jaħtar espert indipendenti mingħajr dritt għall-vot.

Rappreżentanti mill-pajjiżi taż-ŻEE-EFTA jiffurmaw ukoll parti mill-Bord ta’ Tmexxija bħala osservaturi.

Ir-rwol tal-President tal-Bord ta’ Tmexxija jiġi assenjat b’rotazzjoni bejn ir-rappreżentanti tat-tliet gruppi ta’ interess tal-gvernijiet, tal-impjegaturi u tal-ħaddiema.

Il-Bord Eżekuttiv: Dan huwa grupp iżgħar ta’ tmexxija magħmul mis-sħubija tal-Bord ta’ Tmexxija. Dan jissorvelja t-tħejjija u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija.

Il-gruppi Konsultattivi jipprovdu lill-Aġenzija bi gwida strateġika u b'feedback dwar ix-xogħol tagħna. Il-membri tagħhom jinħatru mill-Bord ta’ Tmexxija u jinkludu individwi minn gruppi ta’ ħaddiema u impjegaturi u mill-gvern.

Ksib tat-trasparenza u tal-akkontabilità

It-trasparenza hija prerekwiżit għall-akkontabilità.

Sabiex tiżgura t-trasparenza, l-Aġenzija tqiegħed dokumenti ewlenin disponibbli pubblikament. Dawn jinkludu l-istrateġija korporattiva, id-dokumenti ta’ programmar u r-rapporti tal-attività, il-baġits annwali, il-kontijiet u r-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri.

Id-Direttur Eżekuttiv, il-persunal anzjan u l-membri tal-Bord ta’ Tmexxija jridu jiddikjaraw l-interessi tagħhom (Aqra l-politika tal-EU-OSHA dwar kunflitti ta’ interess). Il-minuti tal-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija huma disponibbli pubblikament.

Hemm fis-seħħ għadd ta’ arranġamenti ta’ akkontabilità.

Bħala Uffiċjal Awtorizzanti, id-Direttur Eżekuttiv għandu jġib rilaxx fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit mill-Parlament Ewropew fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu wkoll rwol maġġuri fl-adozzjoni tar-rapport tal-attività annwali tad-Direttur Eżekuttiv u li jagħti opinjoni dwar il-kontijiet annwali. Barra minn hekk, il-Bord ta’ Tmexxija jiddeċiedi dwar ir-reklutaġġ u t-tiġdid tad-Direttur Eżekuttiv. Il-Bord ta’ Tmexxija jadotta wkoll l-istrateġija korporattiva tal-Aġenzija, id-dokumenti ta’ programmar u l-baġits annwali.

L-Aġenzija tiddependi fuq sett ta’ Standards tal-Kontroll Intern immirati biex jiżguraw l-ilħuq tal-għanijiet tagħha. B’riżultat ta' dan, l-Aġenzija stabbilixxiet l-istruttura organizzazzjonali u s-sistemi ta’ kontroll intern li huma konformi mal-istandards u mal-ambjent tar-riskju li topera fih.

Bħala parti mis-sistemi ta’ kontroll intern biex jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità, l-Aġenzija timplimenta miżuri speċifiċi biex tevita u tiskopri mġiba frodulenti, inkluż strateġija kontra l-frodi.

L-EU-OSHA hija soġġetta għal verifiki interni u esterni li jipprovdu pariri, opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet indipendenti dwar il-kwalità u l-funzjonament tas-sistemi ta’ kontroll intern u dwar il-konformità tal-Aġenzija mar-regolamenti finanzjarji u oħrajn tal-UE.

Il-Bord ta’ Tmexxija adotta l-Kodiċi Ewropew ta’ Mġiba Amministrattiva Tajba.

Ara s-sħubija tal-Bord ta’ Tmexxija u l-Bord Eżekuttiv u tgħallem aktar dwar ir-rwol tagħhom.