L-istituzzjonijiet tal-UE

Bħala waħda mill-aġenziji deċentralizzati tal-UE, l-EU-OSHA hija korp awtonomu tal-UE, li jżomm relazzjonijiet mill-qrib, kemm formali kif ukoll informali, mal-istituzzjonijiet tal-UE u ma’ ħafna korpi u aġenziji tal-UE. L-Uffiċċju ta’ Kollegament fi Brussell għandu rwol importanti għas-sostenn ta’ dawn ir-rabtiet.

L-EU-OSHA tipprovdi informazzjoni lill-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll lill-Istati Membri, lis-Sħab Soċjali u lill-komunità tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). L-istituzzjonijiet huma fost l-utenti primarji tal-prodotti u tas-servizzi tagħha;  Ir-relazzjonijiet formali jinkludu dan li ġej:

  1. L-EU-OSHA għandha rwol ewlieni fl-implimentazzjoni ta’ politiki tal-UE fil-qasam tal-OSH, notevolment il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar l-OSH
  2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-EU-OSHA jinkludi rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea (KE) u osservatur wieħed maħtur mill-Parlament Ewropew (PE)
  3. Il-kontribuzzjoni għall-baġit tal-EU-OSHA hi ddeterminata permezz tal-proċedura baġitarja ġenerali tal-UE.
  4. Ġew stabbiliti diversi mekkaniżmi ta’ responsabbiltà, biex jiġi żgurat rapportar sħiħ mill-EU-OSHA lill-Istituzzjonijiet dwar l-attivitajiet tagħha.

Jeżistu wkoll relazzjonijiet informali:

  1. L-EU-OSHA tistieden lir-rappreżentanti istituzzjonali biex jipparteċipaw fid-diversi proġetti u networks tagħha. L-uffiċjali tal-KE jservu b’mod regolari fuq il-kumitati konsultattivi jew ta’ tmexxija għall-proġetti tal-EU-OSHA. Kelliema jew parteċipanti mill-KE, mill-Parlament Ewropew jew mill-korpi l-oħra tal-UE huma mistiedna għall-konferenzi tal-EU-OSHA;
  2. L-EU-OSHA tikkoopera mal-istituzzjonijiet dwar proġetti u avvenimenti, u taħdem mal-Kunsill dwar programmi tal-Presidenza, tipprovdi għarfien espert, kelliema, moderaturi jew appoġġ ieħor għal avvenimenti tal-Presidenza. Jiġu organizzati wkoll avvenimenti konġunti mal-Parlament Ewropew;
  3. L-EU-OSHA hija involuta fil-kumitati u fin-networks tal-istituzzjonijiet tal-UE, bħall-Kumitat Konsultattiv tal-KE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (ACSH) u l-Kumitat ta’ Spetturi Għolja tax-Xogħol (SLIC).
  4. L-EU-OSHA tinforma u tikkollabora b’mod regolari mal-Kumitat formali għad-Djalogu Soċjali Ewropew u mal-Kumitati għad-Djalogu Soċjali Settorjali tagħha.

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Parlament Ewropew

  • Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali: L-EU-OSHA tirrapporta lill-Kumitat EMPL fuq bażi regolari.  Jingħataw briefings frekwenti lill-Kumitat rigward il-programm ta’ ħidma u l-attivitajiet tal-EU-OSHA, kif ukoll il-kollaborazzjoni kontinwa ma’ Membri ewlenin tal-Parlament Ewropew (MEPs). 

Il-Kunsill tal-UE

  • Il-Kunsill tal-UE.  L-EU-OSHA tikkollabora sistematikament mal-attivitajiet tal-Kunsill tal-UE, speċifikament permezz tan-Network tal-Punti Fokali nazzjonali tagħha u permezz tal-membri tal-Bord tat-Tmexxija tripartitiku.  L-Aġenzija tipprovdi wkoll assistenza lil dawk il-pajjiżi li jospitaw il-presidenza b’rotazzjoni tal-Kunsill, permezz tan-networks nazzjonali tagħha u f’kollaborazzjoni mar-Rappreżentanzi Permanenti għall-UE bbażati fi Brussell.