L-istituzzjonijiet tal-UE

Bħala waħda mill-aġenziji deċentralizzati tal-UE, l-EU-OSHA hija korp distint tal-UE. Madankollu, l-EU-OSHA żżomm relazzjonijiet mill-qrib, kemm formali kif ukoll informali, mal-istituzzjonijiet tal-UE u ma’ ħafna mill-aġenziji affiljati tagħha, u ssostni dawn ir-rabtiet permezz ta’ uffiċċju ta’ kollegament fi Brussell.

Ir-relazzjonijiet formali mal-istituzzjonijiet tal-UE jinżammu fi tliet modi:

  1. L-EU-OSHA tipprovdi informazzjoni lill-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll lill-Istati Membri, lill-Imsieħba Soċjali u lill-komunità tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OSH). L-istituzzjonijiet huma fost l-utenti primarji tal-prodotti u tas-servizzi tagħha;
  2. Il-Bord Governattiv tal-EU-OSHA jinkludi lill-Kummissjoni Ewropea (KE), li għandha rwol importanti fl-adozzjoni tal-programmi ta’ ħidma; u
  3. Il-baġit tal-EU-OSHA huwa parti mill-baġit ġenerali tal-UE u jiġi determinat permezz tal-proċedura baġitarja ġenerali tal-UE.

Jeżistu wkoll relazzjonijiet informali:

  1. L-EU-OSHA tistieden lir-rappreżentanti istituzzjonali biex jipparteċipaw fid-diversi proġetti u netwerks tagħha. L-uffiċjali tal-KE jservu b'mod regolari fuq il-kumitati konsultattivi jew ta’ tmexxija għall-proġetti tal-EU-OSHA. Kelliema jew parteċipanti mill-KE, mill-Parlament Ewropew jew mill-korpi l-oħra tal-UE huma mistiedna għall-konferenzi tal-EU-OSHA;
  2. L-EU-OSHA tikkoopera ma’ istituzzjonijiet dwar proġetti u avvenimenti, u taħdem mal-Kunsill dwar programmi tal-Presidenza, tipprovdi għarfien espert, kelliema jew appoġġ ieħor għal avvenimenti tal-Presidenza. Jiġu organizzati wkoll avvenimenti konġunti mal-Parlament Ewropew; u
  3. L-EU-OSHA hija involuta fil-kumitati u fin-netwerks tal-istituzzjonijiet tal-UE, bħall-Kumitat Konsultattiv tal-KE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol u l-Kumitat ta’ Spetturi Għolja tax-Xogħol.
  4. L-EU-OSHA tinforma u tikkollabora b’mod regolari mal-Kumitat għad-Djalogu Soċjali Ewropew u mal-Kumitati għad-Djalogu Soċjali Settorjali.

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Parlament Ewropew

Il-Kunsill tal-UE