You are here

Privacyverklaring (Waarschuwingen-formulier)

De afdeling van het Agentschap die belast is met de verwerking van persoonsgegevens

Andrew Smith, hoofd van de eenheid Communicatie en Bevordering

 

Doel van de verwerking

De gegevens die in dit formulier moeten worden ingevuld, worden enkel verzameld ten behoeve van het verzenden van waarschuwingen met de aangegeven frequentie. De opgegeven e-mailadressen worden bewaard op onze servers, die op het grondgebied van de EU worden gehost.

 

Type verwerkte gegevens

E-mailadres

 

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de latere wijzigingen daarvan.

 

Rechtmatige verwerking

Verwerking van gegevens vindt plaats op basis van artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "Verordening (EG) nr. 45/2001" genoemd).

 

Ontvangers van de gegevens

Aan de volgende personen wordt overeenkomstig de rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (“need to know”-beginsel) toegang tot persoonsgegevens verleend:

  • Naar behoren aangewezen personeel van EU-OSHA
  • Externe provider die de server van EU-OSHA host en onderhoudt
  • Juridische Dienst, Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), Europese Ombudsman, Europese Rekenkamer, dienst Interne audit, indien van toepassing.

Alle hierboven vermelde ontvangers zijn gebonden aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens aan derden doorgeven. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens bekendmaken voor doeleinden van direct marketing of commerciële doeleinden.

 

De rechten van de betrokkene

Personen op wie die gegevens betrekking hebben, hebben recht van toegang tot hun gegevens, recht om hun gegevens te rectificeren en af te schermen (in geval de gegevens onnauwkeurig zijn), recht om te verzoeken om gegevenswissing en recht van bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens in de gevallen als voorzien in de artikelen 13, 14, 15, 16 en 18 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

U kunt uw abonnement op de waarschuwingen van EU-OSHA op ieder gewenst moment opzeggen door het formulier onder aan deze pagina in te vullen https://osha.europa.eu/en/alertservice, of door in uw inbox onder aan een willekeurige waarschuwing van EU-OSHA op de link te klikken.

Indien u vragen hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: information@osha.europa.eu. Vermeld de woorden “data protection” in de Onderwerp-regel.

 

Informatie over de bewaartermijn van gegevens

Het Agentschap bewaart de gegevens gedurende de tijd die nodig is voor het genereren van anonieme statistische verslagen.

 

Verzoek om informatie

Betrokkenen kunnen voor meer informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA via: dpo@osha.europa.eu.

 

Verhaal bij de EDPS

Betrokkenen hebben het recht om de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming aan te zoeken: http://www.edps.europa.eu, indien zij van mening zijn dat de verwerkingen niet in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 hebben plaatsgevonden.