De Europese Waarnemingspost voor risico's

Het doel van de Europese Waarnemingspost voor risico's (European Risk Observatory, ERO) van EU-OSHA is het identificeren van nieuwe en opkomende risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk, zodat preventieve maatregelen eerder kunnen worden getroffen en effectiever zijn.

Om dit doel te bereiken, biedt de ERO een overzicht van de veiligheid en de gezondheid op het werk in Europa, beschrijft hij de trends en de onderliggende factoren en anticipeert hij op veranderingen in werk en de waarschijnlijke gevolgen daarvan voor de veiligheid en gezondheid op het werk.

Doelstellingen

Naarmate onze gemeenschap zich ontwikkelt onder invloed van nieuwe technologie en veranderende economische en sociale omstandigheden, zijn ook onze werkplekken, werkmethoden en -processen voortdurend aan verandering onderhevig. Deze nieuwe situaties brengen nieuwe risico's en problemen met zich mee voor werknemers en werkgevers, die op hun beurt vragen om politieke, administratieve en technische maatregelen die een hoog niveau van veiligheid en gezondheid op de werkplek waarborgen.

Doeltreffende preventie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene Europa 2020-doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve economische groei en aan de verhoging van de arbeidsparticipatie van 69% naar 75%. Veel mensen verlaten de arbeidsmarkt als gevolg van ongezonde en onveilige werkplekken. Daarom is een betere anticipatie op de risico's essentieel voor het verbeteren van de risicopreventie, het verduurzamen van het arbeidsleven en het verhogen van de arbeidsparticipatie.

In de opeenvolgende Europese strategieën inzake veiligheid en gezondheid op het werk is de noodzaak vastgesteld voorbereidingen te treffen voor deze nieuwe omstandigheden en werd benadrukt dat:

'anticiperen op nieuwe en in opkomst zijnde risico's, of die nu verband houden met technische vernieuwingen of het gevolg zijn van sociale ontwikkelingen,absoluut noodzakelijk is voor de beheersing daarvan.
Dit vereist om te beginnen een permanente waarneming van de risico's, gebaseerd op de stelselmatige verzameling van wetenschappelijke gegevens en adviezen'. (Communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006)

Deze strategie – waarin EU-OSHA werd opgeroepen om voor de uitvoering van deze taken een Europese Waarnemingspost voor risico's op te richten – werd opgevolgd door de communautaire strategie 2007-2012, waarin werd benadrukt hoe belangrijk het is om te anticiperen op risico's en waarin de waarnemingspost van EU-OSHA werd verzocht om een aantal initiatieven te ontplooien.

De nieuwste Europese strategie, het strategisch kader van de EU voor veiligheid en gezondheid op het werk 2014-2020, borduurt hierop voort door ertoe op te roepen de bevindingen van de Europese Waarnemingspost voor risico's te ondersteunen.

Hoe werkt de Europese Waarnemingspost voor risico's?

De ERO voegt waarde toe door het verzamelen en analyseren van informatie en deze in context te plaatsen (met name in relatie tot de Europese sociale agenda en de communautaire strategie), het opsporen van trends om te 'anticiperen op verandering' en het effectief communiceren van de belangrijkste vraagstukken naar onze doelgroep: beleidsmakers en onderzoekers. We richten ons ook op het stimuleren van het debat en reflectie tussen belanghebbenden van EU-OSHA en het voorzien in een platform voor debat tussen deskundigen en beleidsmakers op verschillende niveaus.

De informatie die nodig is ter identificatie van nieuwe en opkomende risico's kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals gegevens uit officiële registers, de onderzoeksliteratuur, deskundigenprognoses of enquêtegegevens. Om al deze potentiële informatiebronnen te kunnen bestrijken, organiseren we onze activiteiten rond drie centrale terreinen: