Slovensko

Orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce so sídlom pôsobenia v Košiciach a osem Inšpektorátov práce, ktoré majú sídla a územné obvody zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.Európska Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má vybudovanú sieť Focal Point (FOP) v každom členskom štáte EÚ. V Slovenskej republike je FOP zriadený na Národnom inšpektoráte práce. Jeho hlavnou úlohou je aktívna činnposť pri tvorbe materiálov a šírení informácií o BOZP na národnej úrovni.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk