Slovensko

Orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce so sídlom pôsobenia v Košiciach a osem Inšpektorátov práce, ktoré majú sídla a územné obvody zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.Európska Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci má vybudovanú sieť Focal Point (FOP) v každom členskom štáte EÚ. V Slovenskej republike je FOP zriadený na Národnom inšpektoráte práce. Jeho hlavnou úlohou je aktívna činnposť pri tvorbe materiálov a šírení informácií o BOZP na národnej úrovni.


Informações de contactos dos Pontos Focais

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Eslováquia
Contact person:
Ladislav KEREKEŠ
Tel: +421 908 118 515
Endereço de correio eletrónico: ladislav [dot] kerekes [at] ip [dot] gov [dot] sk