Sănătatea şi securitatea lucrătorilor la locurile de muncă ecologice

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

UE depune toate eforturile pentru asigurarea unui echilibru între creşterea economică şi necesitatea protejării mediului şi şi-a stabilit obiective ambiţioase pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea eficienţei energetice şi promovarea energiei regenerabile şi reducerea cantităţii de deşeuri.

Această preocupare a determinat crearea unei mari diversităţi de locuri de muncă ecologice – care contribuie la conservarea mediului sau la refacerea acestuia. Totuşi, pentru ca aceste locuri de muncă să fie cu adevărat durabile, trebuie să ne asigurăm că oferă condiţii de muncă sigure, sănătoase şi decente. Locurile de muncă ecologice trebuie să fie adecvate atât pentru lucrători, cât şi pentru mediu.

Ce sunt locurile de muncă ecologice?

Locurile de muncă ecologice cuprind o mare diversitate de locuri de muncă diferite în sectoare diferite şi implică o forţă de muncă variată. Există numeroase definiţii diferite ale acestui termen, precum cele utilizate de Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu, Comisia Europeană sau Eurostat. Locurile de muncă ecologice pot fi însă înţelese ca având o contribuţie, de un anumit tip, la conservarea sau refacerea mediului. Acestea pot include locuri de muncă având o contribuţie la protejarea ecosistemelor şi biodiversităţii sau care reduc consumul de energie şi materii prime sau reduc deşeurile şi poluarea. Scopul nostru, în cadrul EU-OSHA, este creşterea gradului de conştientizare a nevoii de sănătate şi securitate în muncă (SSM) în cadrul acestor locuri de muncă. Locurile de muncă ecologice trebuie să asigure condiţii de muncă sigure, sănătoase şi decente pentru a contribui la o creştere cu adevărat inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii şi la atingerea obiectivelor Strategia Europa 2020 a Comisiei Europene.

Cum creşte „economia ecologică”?

Strategia Europa 2020 a Comisiei Europene subliniază necesitatea unei creşteri ecologice, prin crearea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi cu utilizarea eficientă a resurselor. În acest sens, UE şi-a stabilit obiective pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea proporţiei de surse regenerabile în satisfacerea nevoilor energetice ale Europei şi creşterea eficienţei energetice. Îndeplinirea acestor obiective va determina creşterea rapidă a „economiei ecologice” – de exemplu, se aşteaptă ca obiectivele de creştere a energiei regenerabile şi a eficienţei energetice cu 20%, în comparaţie cu nivelurile din 1990, să conducă la crearea unui număr de peste 1 milion de noi locuri de muncă în UE. Energia solară, energia eoliană, tehnologia de utilizare a biomasei şi reciclarea deşeurilor sunt domeniile economiei ecologice care înregistrează cea mai rapidă creştere.

De ce este important să se aibă în vedere SSM în ceea ce priveşte locurile de muncă ecologice?

Tindem să asociem cuvântul „ecologic” cu securitatea - însă ceea ce este adecvat pentru mediu nu este neapărat adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor cu locuri de muncă ecologice. În unele cazuri, am asistat deja la adoptarea de acte legislative şi tehnologii noi, concepute pentru protejarea mediului, care au avut drept rezultat creşterea expunerii la riscuri a lucrătorilor. Reducerea cantităţii de deşeuri trimise la depozitele de deşeuri, de exemplu, a generat rate mai mari ale accidentelor şi bolilor în rândul lucrătorilor care au sarcina de a le prelucra.

Noile tehnologii sau procese de lucru asociate cu locurile de muncă ecologice pot conduce la noi pericole, care necesită noi combinaţii de competenţe pentru a fi gestionate: „vechile” cunoştinţe în materie de SSM nu pot fi pur şi simplu transferate acestor lucrători.  Instalarea unui încălzitor de apă solar, de exemplu, presupune combinarea competenţelor unui specialist în montarea acoperişurilor, ale unui instalator şi ale unui electrician.

Viteza cu care se aşteaptă să se extindă economia ecologică poate conduce la deficienţe de competenţe, unii lucrători fără experienţă fiind implicaţi în proceduri pentru care nu au fost instruiţi şi care se expun, astfel, riscurilor legate de sănătate şi securitate. Poate exista, de asemenea, o polarizare mai accentuată a forţei de muncă în ceea ce priveşte competenţele, lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare fiind obligaţi să accepte condiţii de muncă mai precare. Nu în ultimul rând, presiunea economică şi politică poate conduce la trecerea cu vederea a problemelor SSM.

Dacă se doreşte ca locurile de muncă ecologice să fie cu adevărat durabile, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt în avantajul sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, precum şi al mediului. În economia ecologică, la fel ca în orice alte domenii, SSM are un rol vital în creşterea competitivităţii şi productivităţii. În acest domeniu care se dezvoltă rapid, trebuie să ne asigurăm că ceea ce este adecvat pentru mediu este adecvat şi pentru lucrători.

Ce măsuri ia EU-OSHA pentru prevenirea riscurilor noi şi emergente privind SSM în legătură cu locurile de muncă ecologice?

Având în vedere rapiditatea cu care se aşteaptă să crească economia ecologică, este important să anticipăm orice riscuri noi sau emergente la adresa SSM în cadrul locurilor de muncă ecologice înainte ca acestea să apară. Din acest motiv, EU-OSHA a realizat un studiu de previzionare detaliat, analizând modul în care se preconizează că va evolua activitatea în cadrul locurilor de muncă ecologice până în anul 2020 şi ce viitoare provocări poate determina aceasta din perspectiva SSM. Studiul a identificat o serie de scenarii viitoare posibile, având în vedere evoluţiile tehnologiilor ecologice, în diferite condiţii economice şi sociale. Scopul acestuia este să atragă atenţia asupra posibilelor riscuri la adresa SSM în acest domeniu şi să le ofere factorilor de decizie de la nivelul UE, în special, instrumente care să îi ajute să proiecteze locurile de muncă viitoare şi să menţină sănătatea şi securitatea lucrătorilor în Europa.

Aflaţi mai multe despre:

„The foresight report on OSH in green jobs” (Raportul de previzionare privind SSM în cadrul locurilor de muncă ecologice)

Rezumatul raportului şi scenariile

Benzile desenate care prezintă riscurile noi şi emergente la adresa SSM în scenarii

Informaţii practice pentru prevenirea riscurilor in domeniul locurilor de muncă ecologice

EU-OSHA a investigat, de asemenea, mai în profunzime aspectele SSM asociate anumitor domenii tehnologice ecologice, evidențiate în studiul prospectiv, de exemplu aplicațiile de mică anvergură care folosesc energia solară, construcțiile ecologice sau energia eoliană.

Aflați mai multe aici:

De asemenea, sunt disponibile liste de verificare care ajută la identificarea potențialelor pericole ale tehnologiilor ecologice la adresa sănătății și a securității lucrătorilor și care prezintă exemple de măsuri preventive. Listele de verificare se pot utiliza în sprijinul procesului de evaluare a riscurilor la locul de muncă: