Guvernanța EU-OSHA

Guvernanța este procesul de stabilire a obiectivelor și a direcției strategice, precum și de garantare a responsabilității.

EU-OSHA este o organizație tripartită angajată să respecte principiile bunei guvernanțe. Buna guvernanță implică o serie de elemente, cum ar fi deschiderea și disponibilitatea de a răspunde, transparența, conformitatea, eficacitatea, eficiența și responsabilitatea.

Fiind vorba despre o agenție a Uniunii Europene, consiliul de administrație și comitetul său executiv, împreună cu directorul executiv, au un rol esențial în aplicarea principiilor bunei guvernanțe.

De ce este importantă guvernanța

Buna guvernanță face ca activitățile agenției să reflecte interese mai largi, să satisfacă așteptările părților interesate și să fie relevante pentru cei implicați. Tot ea asigură și alocarea eficientă și eficace a resurselor umane și financiare destinate atingerii obiectivelor. Mărind transparența, buna guvernanță cultivă responsabilitatea față de părțile interesate și față de cetățenii Uniunii Europene.

Următoarele secțiuni descriu modul în care EU-OSHA realizează buna guvernanță.

Principalii factori de decizie

Directorul executiv: este numit de consiliul de administrație în conformitate cu regulamentul de înființare a agenției. Mandatul său este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată.

Consiliul de administrație: stabilește strategiile și obiectivele agenției și trage la răspundere directorul executiv. Este format din reprezentanți ai statelor membre ale UE, din partea:

  • guvernelor;
  • organizațiilor patronale;
  • organizațiilor sindicale;
  • precum și din reprezentanți ai Comisiei Europene.

Parlamentul European numește un expert independent fără drept de vot.

La reuniunile consiliului de administrație participă și reprezentanți ai țărilor SEE-AELS, precum și reprezentanți ai altor agenții ale UE, în calitate de observatori.

Rolul de președinte al consiliului de administrație revine, prin rotație, reprezentanților celor trei grupuri de interese: guvernele, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.

Comitetul executiv: este un grup de coordonare mai restrâns, alcătuit din membri ai consiliului de administrație. Comitetul supraveghează pregătirea și punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație.

Grupurile consultative oferă agenției orientări strategice și feedback privind activitatea acesteia. Membrii lor sunt desemnați de consiliul de administrație dintre reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale și ai guvernelor.

Asigurarea transparenței și a responsabilității

Transparența este o condiție prealabilă a responsabilității.

Pentru a asigura transparența, agenția face publice documentele sale esențiale. Acestea sunt strategia instituțională, documentele de programare și rapoartele de activitate, bugetele, conturile și rapoartele anuale ale Curții de Conturi, printre altele.

Directorul executiv, personalul de conducere și membrii consiliului de administrație trebuie să depună o declarație de interese (citiți politica EU-OSHA privind conflictele de interese). Procesele-verbale ale reuniunilor consiliului de administrație sunt făcute publice.

Există o serie de mecanisme pentru asigurarea responsabilității.

În calitate de ordonator de credite, directorul executiv trebuie să obțină o descărcare de gestiune pentru execuția bugetului din partea Parlamentului European, în baza recomandării Consiliului.

De asemenea, consiliul de administrație are rolul important de a adopta raportul anual de activitate consolidat și de a emite un aviz privind conturile anuale. În plus, consiliul de administrație decide asupra procesului de numire și de reînnoire a mandatului directorului executiv, și tot el adoptă strategia instituțională, documentele de programare și bugetele anuale ale agenției.

Agenția se bazează pe un cadru de control intern menit să asigure îndeplinirea obiectivelor sale în materie de control. Prin urmare, agenția și-a stabilit structura organizațională și sistemele de control intern în conformitate cu cadrul și cu mediul de risc în care își desfășoară activitatea.

În cadrul sistemelor de control intern menite să-i garanteze legalitatea și regularitatea, agenția pune în aplicare măsuri specifice de prevenire și detectare a practicilor frauduloase, inclusiv o strategie antifraudă.

EU-OSHA face obiectul unor audituri interne și externe în urma cărora primește consiliere, avize și recomandări independente privind calitatea și funcționarea sistemelor de control intern, precum și privind respectarea regulamentului financiar și a altor regulamente ale UE.

Consiliul de administrație a adoptat Codul European al Bunei Conduite Administrative.

Faceți cunoștință cu membrii consiliului de administrație și ai comitetului executiv și aflați mai multe despre rolul lor.