You are here

Guvernanța EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA este o organizație tripartită angajată să respecte principiile bunei guvernanțe. Buna guvernanță implică numeroase elemente, cum ar fi deschiderea și receptivitatea, transparența, conformitatea, eficacitatea, eficiența și responsabilitatea.

Fiind vorba despre o agenție a Uniunii Europene, Consiliul de conducere și Biroul acestuia, împreună cu Directorul, au un rol esențial în asigurarea aplicării principiilor bunei guvernanțe.

De ce este importantă guvernanța

Buna guvernanță garantează că activitățile agenției reflectă interesele mai generale, satisfac așteptările părților interesate și sunt relevante pentru cei implicați. Tot ea face ca resursele umane și financiare alocate atingerii obiectivelor să fie alocate eficient și eficace.  Prin sporirea transparenței, buna guvernanță stimulează responsabilitatea față de părțile interesate și cetățenii UE.

Următoarele secțiuni descriu modul în care EU-OSHA realizează buna guvernanță.

Factorii principali de decizie

Directorul: Consiliul de conducere numește directorul agenției în conformitate cu regulamentul de înființare. Mandatul său este de cinci ani, putând fi reînnoit o singură dată.

Directorul actual este Dr. Christa Sedlatschek. Directorul este responsabil de conducerea agenției, fiind asistat de personalul de conducere, și răspunde în fața Consiliului de conducere.

Consiliul de conducere Consiliul stabilește obiectivele și strategiile agenției și trage la răspundere directorul. Consiliul este compus din reprezentanți ai:

  • autorităților;
  • angajatorilor;
  • lucrătorilor;
  • Comisiei Europene.

Rolul de președinte al Consiliului de conducere revine, prin rotație, reprezentanților celor trei grupuri principale de interese: al autorităților, al angajatorilor și al lucrătorilor.

Biroul: Acesta este un grup de coordonare de dimensiuni mai mici, alcătuit din membri ai Consiliului. Biroul supraveghează pregătirea și punerea în aplicare a deciziilor luate de Consiliu.

Grupurile de experți oferă agenției îndrumare strategică și feedback privind activitatea acesteia. Membrii sunt numiți de EU-OSHA și de Consiliul său de conducere dintre reprezentanții grupurilor de lucrători, de angajatori și ai autorităților.

Asigurarea transparenței și a responsabilității

Transparența este o condiție prealabilă a responsabilității.

Pentru a asigura transparența, Agenția pune la dispoziția publicului documente esențiale. Acestea includ strategia instituțională, documentele de programare și rapoartele de activitate, bugetele, conturile și rapoartele anuale ale Curții de Conturi.

Directorul, personalul de conducere și membrii Consiliului de conducere trebuie să semneze o declarație de interese (Citiți politica EU-OSHA privind conflictele de interese). Procesele verbale ale reuniunilor Consiliului sunt disponibile pentru public.

Există o serie de mecanisme pentru asigurarea responsabilității.

În calitatea sa de ordonator de credite, directorul trebuie să obțină o descărcare de gestiune pentru execuția bugetului din partea Parlamentului European, în baza recomandării Consiliului.

De asemenea, Consiliul de conducere joacă un rol important prin faptul că emite un aviz cu privire la raportul de activitate anual al directorului și la conturile anuale, precum și prin faptul că adoptă raportul anual al agenției. În plus, Consiliul decide asupra procesului de recrutare și de reînnoire a mandatului directorului. De asemenea, Consiliul adoptă strategia instituțională, documentele de programare și bugetele anuale ale agenției.

Agenția se bazează pe un set de standarde de control intern menite să asigure îndeplinirea obiectivelor sale. De aceea, agenția și-a stabilit structura organizațională și sistemele de control intern în conformitate cu standardele și cu mediul de risc în care operează.

În cadrul sistemelor de control intern menite să îi garanteze legalitatea și regularitatea, agenția pune în aplicare măsuri specifice de prevenire și detectare a practicilor frauduloase, inclusiv o strategie antifraudă.

EU-OSHA face obiectul unor audituri interne și externe în urma cărora primește consiliere, avize și recomandări independente privind calitatea și modul de funcționare a sistemelor de control intern, precum și privind respectarea regulamentului financiar și a altor regulamente ale UE.

Consiliul de conducere a adoptat Codul European al Bunei Conduite Administrative.

Faceți cunoștință cu membrii Consiliului și ai Biroului și aflați mai multe despre rolul lor.