REACH — Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice

Informațiile despre riscurile asociate cu substanțele și gestionarea acestora trebuie furnizate de către producători și furnizori prin intermediul lanțului de aprovizionare.

De asemenea, REACH impune întreprinderilor sau persoanelor care utilizează substanțe chimice – fie ca atare, fie în amestec – în cadrul activităților lor industriale sau profesionale obligația de a transmite informații producătorilor și furnizorilor de substanțe chimice sau Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA). Aceste întreprinderi poartă denumirea de utilizatori din aval. Utilizatorii din aval au un rol esențial în promovarea utilizării substanțelor chimice în condiții de siguranță, prin faptul că pun în aplicare măsuri de siguranță a utilizării la propriile puncte de lucru și că transmit informații relevante atât furnizorilor, cât și clienților.

De asemenea, regulamentul are legătură directă cu Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (CLP), care stabilește frazele și pictogramele de pericol și de precauție care reprezintă o sursă importantă de informații în vederea protecției la locul de muncă.

Legăturile cu legislația muncii

În conformitate cu legislația muncii, angajatorul are obligația de a efectua evaluarea riscurilor și de a se asigura că lucrătorii sunt protejați și că li se oferă informații, orientări și instruire cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice la locul de muncă, pe baza informațiilor desprinse de pe etichete și din fișele cu date de securitate. De asemenea, angajatorul are dreptul de a solicita furnizorului informații suplimentare.

REACH acumulează în permanență date privind riscurile pentru sănătate și securitate pe care le prezintă utilizarea substanțelor chimice. Solicitantul înregistrării (producătorul sau importatorul), care trebuie să transmită aceste date Agenției Europene pentru Produse Chimice, are obligația de a comunica aceste informații și utilizatorului din aval, punându-i la dispoziție o fișă cu date de securitate extinsă care să cuprindă scenarii de expunere cu condițiile de exploatare și măsurile de gestionare a riscurilor necesare utilizării în condiții de siguranță, cu scopul de a facilita instruirea lucrătorilor și procedura de evaluare a riscului. În același timp, solicitantul înregistrării are dreptul de a fi informat de către utilizatorii din aval cu privire la relevanța măsurilor de gestionare a riscurilor propuse, în special dacă acestea sunt necorespunzătoare.

Înregistrarea

REACH impune înregistrarea tuturor substanțelor chimice produse sau importate în UE în cantități de minimum 1 tonă pe an.

Puncte esențiale
Majoritatea întreprinderilor utilizează substanțe chimice, uneori chiar fără să conștientizeze acest lucru; prin urmare, este necesar să aflați ce obligații aveți dacă manipulați substanțe chimice, de exemplu, vopsele, adezivi sau produse de curățare în cursul activității dumneavoastră industriale sau profesionale. Este posibil să aveți anumite responsabilități în conformitate cu REACH. Dacă întreprinderea dumneavoastră utilizează substanțe chimice la punctul de lucru, întrebați angajatorul dacă:

  • substanțele chimice pe care le utilizați au fost înregistrate sau urmează să fie înregistrate. Aceste informații sunt disponibile pe site-ul ECHA;
  • modurile de utilizare sunt incluse în fișele cu date de securitate actualizate;
  • la evaluarea riscurilor s-au luat în considerare măsurile de gestionare a riscurilor descrise în fișele cu date de securitate și în scenariile de expunere, pentru a se asigura utilizarea substanței chimice respective în condiții de siguranță;
  • lucrătorii sau reprezentanții lor au fost consultați și informați cu privire la evaluarea riscurilor la locul de muncă.

Sursa: ECHA, ETUI

Producătorii și importatorii transmit către ECHA informațiile despre proprietățile periculoase ale substanțelor, clasificare și etichetare, precum și evaluarea riscului potențial pe care îl prezintă substanțele respective. Aceștia trebuie să conlucreze cu alte întreprinderi care înregistrează aceeași substanță. Datele lipsă trebuie să fie generate, iar fișele cu date de securitate să fie actualizate.

Secțiunea ECHA cu „Informații privind produsele chimice” oferă acces la baze de date centralizate, deschise publicului și autorităților (ECHA, Comisia Europeană, autoritățile competente ale statelor membre și autoritățile de aplicare a legii).

Termene de înregistrare

REACH a intrat în vigoare la 1 iunie 2007, având scopul de a simplifica și de a îmbunătăți cadrul legislativ anterior privind produsele chimice al UE.

Acesta prevede trei etape de înregistrare, care urmează să se încheie la 30 noiembrie 2010, 30 mai 2013 și 30 mai 2018.

Aflați mai multe despre campaniile derulate împreună cu sindicatele europene și ECHA pe tema obligațiilor angajatorilor în temeiul REACH: 2010; 2012; 2013; 2015.

Evaluarea

ECHA și statele membre evaluează informațiile transmise de către întreprinderi pentru a examina calitatea dosarelor de înregistrare și a propunerilor de testare și pentru a clarifica dacă o anumită substanță constituie un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Un stat membru desemnat realizează o evaluare mai aprofundată pentru un număr selectat de substanțe. Substanțele chimice care sunt deja reglementate de alte legislații, precum medicamentele sau substanțele radioactive, sunt scutite parțial sau complet de la cerințele REACH.

Informații suplimentare despre evaluarea substanțelor chimice (ECHA)

Autorizarea și restricționarea

Conform REACH, substanțele periculoase pot fi interzise dacă riscurile pe care le prezintă nu pot fi gestionate. De asemenea, se poate hotărî ca o anumită utilizare să fie restricționată sau supusă unei autorizări prealabile.

Un stat membru sau ECHA (la solicitarea Comisiei Europene) poate propune restricționări. Două comitete științifice evaluează situația, iar ECHA transmite avizele acestora către Comisia Europeană, care propune adoptarea unei noi restricții sau revizuirea restricției existente.

Un stat membru sau ECHA (la solicitarea Comisiei) poate propune identificarea unei substanțe drept substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC), care poate face obiectul autorizării. Dacă o SVHC este inclusă pe lista de autorizare, întreprinderile pot transmite o cerere la ECHA prin care să solicite autorizarea acesteia pentru anumite utilizări, dar nu o pot utiliza altfel. Substanțele cancerigene, cele toxice pentru reproducere și cele mutagene, precum și substanțele sensibilizante pentru căile respiratorii se califică drept SVHC, dar se pot propune și alte substanțe.

Pe termen lung, substanțele cele mai periculoase trebuie înlocuite cu substanțe mai puțin periculoase. Substituirea și eliminarea reprezintă și prima măsură care trebuie aplicată în vederea protejării lucrătorilor. Asigurați-vă că ați consultat legislația națională în privința măsurilor specifice care trebuie luate, a interdicțiilor și a restricțiilor în utilizare.

Asistență

De asemenea, REACH a înființat Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), cu rol central în coordonarea și derularea întregului proces.

Birourile naționale de asistență tehnică oferă sprijin agenției, furnizând orientări și informații. Ele asigură deseori coordonarea cu autoritățile naționale din domeniul SSM.