Substanțe periculoase

Image

Substanțe periculoase — orice substanță lichidă, gazoasă sau solidă care prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor — sunt prezente în aproape toate locurile de muncă. În Europa, milioane de lucrători vin în contact cu agenți chimici și biologici care le pot afecta sănătatea.

De fapt, în anul 2015, 17 % dintre lucrătorii din UE au raportat că au fost expuși la produse sau substanțe chimice timp de cel puțin un sfert din programul lor de lucru, o proporție care practic nu s-a schimbat din anul 2000, iar 15 % dintre lucrători au raportat că inhalează fum, vapori, pulbere sau praf la locul de muncă.

În prezent, unele substanțe extrem de periculoase — precum azbestul sau bifenilii policlorurați (PCB) — sunt interzise sau se află sub supraveghere strictă. Cu toate acestea, alte substanțe potențial dăunătoare sunt utilizate în continuare la scară largă și, în consecință, există legislație aplicabilă care asigură faptul că riscurile asociate cu acestea sunt gestionate în mod corespunzător.

Riscurile pentru sănătate

Problemele de sănătate care pot fi provocate de lucrul cu substanțele periculoase variază de la iritații minore ale ochilor și ale pielii până la efecte grave, precum malformații congenitale și cancer. Efectele pot fi acute sau pe termen lung, iar unele substanțe pot avea un efect cumulativ. Unele dintre cele mai frecvente pericole sunt:

Unele substanțe periculoase prezintă riscuri în materie de siguranță, cum ar fi riscul de incendiu, explozie sau sufocare. În plus, substanțele periculoase prezintă, de regulă, mai multe dintre aceste proprietăți.

Agenții biologici

Bacteriile, virusurile, ciupercile și paraziții sunt prezenți în multe sectoare. De obicei, aceștia sunt invizibili, ceea ce înseamnă că riscurile pe care le prezintă ar putea fi trecute cu vederea.

Lucrătorii din anumite sectoare se confruntă în mod deosebit cu pericolul expunerii la agenți biologici nocivi: sănătate, agricultură, servicii veterinare, curățenie și întreținere, canalizare și gestionarea deșeurilor, grădinărit și activități de laborator.

Aflați mai multe:

Riscurile emergente

Noile tehnologii, sectoarele aflate în expansiune și schimbările în modul de organizare a muncii pot duce la creșterea riscului de vătămare aferent agenților biologici sau chimici În sectorul mediului, de exemplu, tehnologiile inovatoare pot implica riscuri insuficient înțelese. Pentru a da un alt exemplu, tot mai mulți lucrători sunt expuși la substanțe periculoase în sectorul serviciilor, cum ar fi asistența la domiciliu și gestionarea deșeurilor, unde expunerile variază, însă gradul de conștientizare a pericolelor implicate este scăzut. Mai mult ca niciodată, este vital ca angajatorii și lucrătorii să înțeleagă riscurile potențiale și să ia măsuri preventive.

Aflați mai multe despre riscurile emergente, locurile de muncă ecologice și nanomateriale.

Mai multe informații referitoare la riscurile emergente:

Măsuri preventive și gestionarea substanțelor periculoase

Pentru a asigura protecția lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase, primul pas este efectuarea unei evaluări a riscurilor. Apoi, trebuie să se ia măsuri în vederea eliminării sau reducerii cât mai mult posibil a riscurilor. La final, trebuie să se monitorizeze periodic situația și să se evalueze eficacitatea măsurilor adoptate.

Statele membre, precum și EU-OSHA au elaborat o serie de modele pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să efectueze evaluarea riscurilor. Instrumentul electronic Substanțe periculoase oferă angajatorilor asistența și recomandările necesare pentru gestionarea eficace a substanțelor periculoase la locul de muncă. O bază de date cu instrumente practice și ghiduri conține măsuri practice pentru locurile de muncă, precum ghiduri privind evaluarea riscului și modul de înlocuire sau de eliminare a utilizării substanțelor periculoase, studii de caz și o varietate de instrumente.

Pe pagina OSHwiki sunt disponibile mai multe informații despre instrumentele de gestionare a riscurilor asociate substanțelor periculoase

De asemenea, angajatorii trebuie să țină seama de toate categoriile vulnerabile, cum ar fi lucrătorii tineri, femeile gravide sau care alăptează, pentru care legea impune o protecție specială. În plus, trebuie luate în considerare și alte categorii de lucrători, precum lucrătorii migranți, personalul neinstruit sau neexperimentat și contractanții, precum agenții responsabili cu curățenia, iar măsurile preventive trebuie personalizate în funcție de nevoile acestora.

Ierarhia de prevenire

Legislația europeană privind protecția lucrătorilor stabilește o ierarhie a măsurilor care trebuie adoptate de angajatori pentru a controla riscurile prezentate de substanțele periculoase pentru lucrători.

 • Eliminarea și înlocuirea se află în vârful ierarhiei măsurilor de control. În măsura posibilului, eliminați utilizarea substanțelor periculoase prin schimbarea procesului sau a produsului în care se utilizează substanța.
 • Dacă eliminarea nu este posibilă, înlocuiți substanța periculoasă cu una nepericuloasă sau mai puțin periculoasă.
 • Dacă o substanță sau un proces nu poate fi eliminat sau substituit, expunerea poate fi prevenită sau redusă prin soluții tehnice sau organizatorice. Ele cuprind, de exemplu, controlul emisiilor la sursă (sistem închis sau sistem local de ventilație de evacuare) sau reducerea numărului de lucrători expuși la substanța periculoasă și a duratei și a intensității expunerii.
 • Conform legii, utilizarea echipamentului individual de protecție este ultima soluție la care se apelează în situațiile în care expunerea nu poate fi controlată corespunzător prin alte mijloace.

Citiți mai multe:

Buna comunicare

Pentru garantarea siguranței lucrătorilor, aceștia trebuie să fie informați cu privire la:

 • rezultatele evaluării riscurilor efectuate de angajator;
 • pericolele la care sunt expuși și modul în care pot fi afectați;
 • acțiunile pe care trebuie să le întreprindă pentru siguranța lor și a celorlalți lucrători;
 • procedura care trebuie urmată pentru a verifica și detecta posibilele probleme;
 • persoana căreia trebuie să îi raporteze eventualele probleme;
 • rezultatele tuturor acțiunilor de monitorizare a expunerii sau de supraveghere a stării de sănătate;
 • măsurile preventive care trebuie luate în cazul lucrărilor de mentenanță;
 • primul ajutor și procedurile în caz de urgență.

Citiți E-fact EU-OSHA privind substanțele periculoase și comunicarea de succes la locul de muncă

Limitele de expunere profesională

Pentru unele substanțe periculoase, UE și statele membre au stabilit limite de expunere profesională (LEP) care trebuie respectate.
Valorile LEP cu caracter obligatoriu (care trebuie respectate) și orientative (care indică ce trebuie realizat) pentru substanțele periculoase sunt prevăzute, de asemenea, în directivele europene privind SSM. Limitele de expunere profesională (LEP) pentru substanțe periculoase constituie informații importante pentru evaluarea și gestionarea riscurilor. Majoritatea statelor membre ale UE își stabilesc propriile LEP, care includ, de regulă, mai multe substanțe decât directivele UE. Cu toate acestea, LEP au fost stabilite doar pentru un număr limitat de substanțe care sunt utilizate la momentul actual la locul de muncă.

Cancerigene

Există numeroase substanțe periculoase clasificate drept cancerigene la care lucrătorii pot fi expuși. Unele sunt generate chiar de procesele de lucru.

În UE există dispoziții specifice pentru protecția lucrătorilor. Conform Directivei privind agenții cancerigeni, angajatorii trebuie să evalueze și să evite sau să minimizeze expunerea la substanțele cancerigene sau mutagene. Pe lângă aplicarea ierarhiei de măsuri preventive:

 • Aceștia vor înlocui un agent cancerigen sau mutagen, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu o substanță, un amestec sau un proces nepericulos (nepericuloasă) sau mai puțin periculos (periculoasă).
 • Dacă acest lucru nu este posibil, aceștia se vor asigura că agentul cancerigen sau mutagen este, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, produs și utilizat într-un sistem închis.
 • Atunci când un sistem închis nu este posibil din punct de vedere tehnic, angajatorii vor reduce expunerea la minimul posibil din punct de vedere tehnic, limitând cantitățile și reducând cât mai mult posibil numărul de lucrători expuși.

În plus, angajatorii trebuie:

 • să delimiteze zonele cu risc și să utilizeze indicatoarele de avertizare și de siguranță corespunzătoare;
 • să elaboreze procese de lucru pentru reducerea la minimum a deversării substanțelor;
 • să evacueze agenții cancerigeni sau mutageni la sursă, dar să respecte mediul;
 • să folosească procedurile de măsurare corespunzătoare (în special pentru detectarea timpurie a expunerilor anormale cauzate de un eveniment neprevăzut sau de un accident);
 • să folosească măsuri de protecție individuală dacă măsurile de protecție colectivă nu sunt suficiente;
 • să impună măsuri de igienă (curățare regulată);
 • să elaboreze planuri de urgență;
 • să utilizeze recipiente etanșe etichetate în mod clar și vizibil pentru depozitarea, manipularea, transportul și eliminarea deșeurilor.

De asemenea, acestora li se aplică cerințe specifice de informare a lucrătorilor și autorităților, trebuind să păstreze evidențe privind lucrătorii expuși, măsurătorile și rezultatele supravegherii sănătății.

Articole OSHwiki: Azbestul, Siliciul cristalin respirabil

Vizitați secțiunea web privind cancerul de origine profesională

Aflați mai multe despre Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni

Garanții juridice

Toate persoanele implicate în managementul substanțelor periculoase la locurile de muncă trebuie să cunoască cadrul legislativ cu privire la substanțele periculoase în UE.

Legislația privind SSM vizează protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitate și sănătate în general și împotriva substanțelor periculoase la locul de muncă (de exemplu, Directiva privind agenții chimici, Directiva privind agenții cancerigeni și directivele privind valorile-limită). Aceasta impune angajatorilor să realizeze o evaluare a tuturor riscurilor pentru securitate și sănătate la locul de muncă, inclusiv a riscurilor cauzate de substanțele periculoase și să stabilească măsuri corespunzătoare de protecție și prevenire. Consultați rezumate ale legislației UE în materie.

Scopul este de a asigura că riscurile sunt abordate la sursă și de a face ca măsurile colective — și anume, măsurile care protejează un grup de lucrători în mod sistematic — să fie principala prioritate.

Regulamentul REACH și Regulamentul CLP le impun producătorilor și furnizorilor de produse chimice să se asigure că sunt furnizate etichete de siguranță, pictograme de pericol și fișe cu date de securitate standardizate. Acestea oferă informații despre proprietățile substanțelor și pericolele asociate acestora, precum și indicații privind depozitarea, manipularea și prevenirea riscurilor. Alte regulamente și linii directoare cuprind aspecte specifice precum producția, furnizarea, transportul și etichetarea substanțelor periculoase, acestea fiind adesea relevante și pentru locul de muncă.

Regulamentele UE privind securitatea și sănătatea în muncă sunt încorporate în legislația națională, dar statele membre au dreptul de a include dispoziții suplimentare sau mai stricte pentru protecția lucrătorilor. Prin urmare, este important ca întreprinderile să verifice legislația specifică din fiecare țară în cauză.

Aflați mai multe despre: