УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Експозиция
Експозиция
Сектори на дейност с...
Сектори на дейност с особен риск
Последици за здравет...
Последици за здравето

Експозиция

В големите предприятия често се използват повече от 1 000 различни химически продукта (напр. бои, мастила, лепила и почистващи средства) и милиони работници влизат в контакт с химични и биологични агенти, които могат да им навредят. Много работници обаче не знаят, че работят с опасни вещества.

-38% от предприятията в ЕС съобщават за наличие на химични или биологични вещества под формата на течности, изпарения или прах на работните места (ESENER-2)

-Според работниците, участвали в проучването в ЕС, 17% съобщават, че са изложени на химични продукти или вещества в продължение на най-малко една четвърт от работното си време (Европейско проучване на условията на труд)

-11% съобщават, че са изложени на пари в продължение на най-малко една четвърт от работното време (Европейско проучване на условията на труд)

-15% съобщават, че са изложени на дим, изпарения и прах в продължение на повече от една четвърт от работното време (Европейско проучване на условията на труд)

Сектори на дейност с особен риск info

Във всички сектори се използват опасни вещества, било то в традиционните сектори, като селското стопанство, производството или строителството, или в „новите и бързо развиващи се“ сектори, като рециклирането или домашните грижи. Новите технологии, разрастващите се сектори и промените в организацията на труда могат да доведат до по-голям риск за здравето от химичните агенти. Експозицията на опасни вещества в различните сектори е съобщена в следните проценти:

62селско, горско и рибно стопанство 52производство 51строителство, управление на отпадъците, водоснабдяване и електроснабдяване

Рискове за специфични групи info

За някои групи работници съществува по-голям риск от експозиция на опасни вещества на работното място поради липса на опит, неосведоменост или по-голяма физическа уязвимост. Хора, които често сменят работата си или са на временна или неофициална работа, също може да са изложени на по-голям риск. Други работници също може да са уязвими в определени моменти по различни причини, например при упражняване на високо рискова, нерутинна трудова дейност, например работа по поддръжка.

Жени
Млади работници
Работници мигранти
Хора на временна или неофициална работа
Работници без обучение и информация

Канцерогени info

Експозицията на канцерогени на работното място причинява по-голямата част от смъртоносните професионални заболявания в ЕС. Много от тези смъртни случаи могат да бъдат предотвратени. В ЕС се прилагат специални разпоредби за защита на работниците: съгласно Директивата за канцерогените и мутагените, работодателите трябва да направят оценка и да избегнат или сведат до минимум експозицията на канцерогени или мутагени. EU-OSHA е един от шестте партньори, които подкрепят инициативата за „Пътна карта за канцерогените“.

1,6 милиона души Всяка година в Европа се диагностицират около 1,6 милиона души с рак.

120 000 душиИзчислено е, че в ЕС повече от 120 000 души годишно развиват рак в резултат на професионална експозиция на канцерогени.

80 000 смъртни случаиПриблизителният брой на смъртните случаи всяка година поради професионална експозиция на канцерогени е 80 000.

53% от смъртните случаиОколо 53% от всички смъртни случаи, свързани с работата, са причинени от канцерогени.

2,4 милиарда евро Преките годишни разходи поради експозиция на канцерогени на работното място в Европа са 2,4 милиарда евро.

 

Ползи info

Всеки има полза от ефективното управление на опасните вещества на работното място. Активното и основано на участие управление на условията за безопасност и здраве прави бизнеса по-конкурентен, например чрез подобряване на производителността.

  1. Подобряване на здравето на работниците
  2. По-малко отсъствия по болест
  3. По-малко разходи за мерки за контрол, за лични предпазни средства и/или за наблюдение на здравето
  4. Икономии на разходи за предотвратяване на пожари и експлозии
  5. Намалени разходи за изхвърляне на отпадъци
  6. По-добра репутация сред клиентите и потребителите

Последици за здравето

Рисковете за здравето, които могат да бъдат причинени от работа с опасни вещества, варират от леко очно и кожно възпаление до тежки последици като вродени малформации и рак. Последиците могат да бъдат сериозни или дългосрочни, а някои вещества е възможно да имат кумулативен ефект.

Кожни заболявания
Алергии
Респираторни заболявания
Ракови образувания
Проблеми с репродуктивната функция и вродени малформации
Увреждане на мозъка и нервната система
Отравяне

Превантивни мерки info

Първата стъпка за защита на работниците от опасни вещества е изготвяне на оценка на риска. След това трябва да се вземат мерки за отстраняване или намаляване на рисковете, доколкото това е възможно. Европейското законодателство за защита на работниците въвежда последователност от мерки, които работодателите са длъжни да предприемат за контрол на рисковете, породени от опасните вещества.

Отстраняване на опасните вещества
Заместване с по-малко опасни вещества, химически продукти или процеси
Технически мерки, например изсмукване
Организационни мерки, например отделяне на работните места
Лични предпазни средства

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА info

Опасни вещества се използват на почти всички работни места. Милиони работници в цяла Европа влизат в контакт с течни, газови или твърди агенти, които пораждат риск за здравето или безопасността на работниците.

Култура на превенция
Оценка на риска
Превантивни мерки
Инструменти и насоки
Законодателство

Close
Infographic image
Рискове за специфичн...
Рискове за специфични групи
Канцерогени
Канцерогени
Ползи
Ползи
Превантивни мерки