You are here

REACH: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet

A REACH a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet címének (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) rövidítése. A vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére és engedélyezésére szolgáló egységes rendszer keretében a teljes gyártási folyamat során biztosítani kell a vegyi anyagok által jelentett kockázatokkal és az e kockázatok kezelésével kapcsolatos információkat.

A REACH azt is előírja a valamely vegyi anyagot önmagában vagy keverék formájában az ipari vagy szakmai tevékenységeik során felhasználó társaságok vagy magánszemélyek számára, hogy az információkat átadják a gyártók vagy az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) számára. Ezeket a társaságokat továbbfelhasználóknak nevezzük. A továbbfelhasználóknak kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy a biztonságos felhasználás telephelyükön való megvalósításával és a vonatkozó információknak a mind a beszállítóik, mind pedig az ügyfeleik részére való átadásával előmozdítsák a vegyi anyagok biztonságos felhasználását.

A rendelet közvetlenül kapcsolódik az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelethez (CLP-rendelethez) is, amely megállapítja azokat a veszélyre és az óvintézkedésre vonatkozó szabványmondatokat és piktogramokat, amelyek fontos információs forrásul szolgálnak a munkahelyi védelem vonatkozásában.

A munkahellyel kapcsolatos jogszabályokra mutató linkek

A munkahelyről szóló jogszabályok szerint a munkáltató köteles kockázatértékelést végezni, továbbá arról gondoskodni, hogy a munkavállalók védelmet, továbbá a munkahelyen előforduló vegyi anyagok biztonságos használatához szükséges tájékoztatást, iránymutatást és képzést kapjanak a címkén és a biztonsági adatlapon szereplő információknak megfelelően. A munkáltató jogosult további tájékoztatást igényelni a szállítótól.

A REACH folyamatosan gyűjti a vegyi anyagok felhasználásából eredő egészségügyi és biztonsági kockázatokra vonatkozó adatokat. A regisztrálónak (a gyártónak vagy az importőrnek), akinek ezeket az adatokat közölnie kell az Európai Vegyianyag-ügynökséggel, közölnie kell ezt az információt a továbbfelhasználóval is, olyan módon, hogy átadja részére a biztonságos felhasználást lehetővé tevő üzemi feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket tartalmazó expozíciós forgatókönyvvel kibővített, a munkavállalók képzésének és a kockázatértékelési eljárás lefolytatásának megkönnyítésére szolgáló biztonsági adatlapot. A regisztráló ugyanakkor jogosult arra, hogy tájékozódjon a továbbfelhasználótól a javasolt kockázatkezelési intézkedések megfelelőségéről.

Regisztrálás

A REACH az EU-ban évente legalább 1 tonna mennyiségben gyártott vagy az EU-ba évente legalább 1 tonna mennyiségben behozott vegyi anyagokra vonatkozóan regisztrálási kötelezettséget ír elő.

Kulcsfontosságú szempontok
A legtöbb vállalat úgy használ vegyi anyagokat, hogy olykor még maga sincs tisztában ezzel. Ennélfogva amennyiben ipari vagy szakmai tevékenysége során valamilyen vegyi anyaggal foglalkozik, meg kell győződnie arról, terheli-e Önt valamilyen kötelezettség. Előfordulhat, hogy a REACH alapján bizonyos feladatai vannak. Ha vállalata valamilyen vegyi anyagot használ a munkahelyen, érdeklődjön munkáltatójától a következőkről:

  • Az Ön által használt anyagot már regisztrálták-e, illetve kívánják-e regisztrálni. Ez az információ az ECHA webhelyén érhető el;
  • Az anyag Önök általi felhasználására naprakész biztonsági adatlapok vonatkoznak-e;
  • A biztonsági adatlapon ismertetett kockázatkezelési intézkedéseket és expozíciós forgatókönyveket a vegyi anyag biztonságos felhasználásának biztosítása érdekében figyelembe vették-e a kockázatértékelés során.
  • A munkavállalókkal és képviselőikkel konzultáltak-e a munkahelyi kockázatértékelési folyamat során, illetve tájékoztatták-e őket arról.

Forrás: ECHA, ETUI

A gyártók és importőrök az ECHA-nak nyújtják be az adott anyag veszélyességi tulajdonságaira vonatkozó, az osztályozással és címkézéssel, valamint az anyag által jelentett potenciális kockázat értékelésével kapcsolatos információkat. A gyártóknak és az importőröknek együtt kell működniük az ugyanazon anyagot regisztráló más vállalatokkal. A hiányzó adatokat elő kell állítani, a biztonsági adatlapokat pedig naprakésszé kell tenni.

A regisztrálási dokumentációk és a vizsgálati javaslatok minőségének ellenőrzése, továbbá annak egyértelműsítése érdekében, hogy az adott anyag kockázatot jelent-e az emberi egészségre és a környezetre nézve, az ECHA és a tagállamok elvégzik a vállalatok által benyújtott információk értékelését. Bizonyos kiválasztott anyagok tekintetében egy kijelölt tagállam alaposabb értékelést végez. A más jogszabályok által már szabályozott vegyi anyagok, például a gyógyszerek vagy radioaktív anyagok részben vagy teljes egészében mentesülnek a REACH követelményei alól.

Az ECHA webhelyének „Információk a vegyi anyagokról” című része egy, a nyilvánosság és a hatóságok (az ECHA, az Európai Bizottság, a tagállami illetékes hatóságok és végrehajtó hatóságok) számára is elérhető központi adatbázishoz nyújt hozzáférést. Összekapcsolódik az OECD vegyi anyagokkal kapcsolatban tájékoztatást nyújtó globális portáljával is.

Engedélyezés és korlátozás

A REACH alapján a veszélyes anyagok betilthatók, ha kezelhetetlen mértékű kockázatot jelentenek. Döntés születhet a felhasználás korlátozásáról, illetve a felhasználás előzetes engedélyezéshez való kötéséről is.

Korlátozást valamely tagállam vagy – az Európai Bizottság kérésére – az ECHA javasolhat. A javaslatot két tudományos bizottság értékeli, majd ezek véleményét az ECHA az Európai Bizottsághoz továbbítja, amely új korlátozásra vagy a meglévő korlátozás felülvizsgálatának elfogadására tesz javaslatot.

A tagállam vagy az ECHA (a Bizottság kérésére) javaslatot tehet az adott anyag különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC) való azonosítására. Az ilyen anyag engedélykötelessé válhat. Ha a különös aggodalomra okot adó anyagot felveszik az engedélyezési jegyzékbe, a vállalatok a meghatározott felhasználások engedélyezésére vonatkozó kérelmet küldhetnek az ECHA részére; az ilyen anyag más módon nem használható. Az ilyen javaslat kiterjedhet a rákkeltő anyagokra, a reprodukciót károsító és mutagén anyagokra, valamint az SVHC-nak minősülő légzőszervi szenzibilizáló anyagokra, illetve más további anyagokra is.

Hosszú távon valamennyi veszélyes anyagot kevésbé veszélyessel kell helyettesíteni. Ami a munkavállalók védelmét illeti, a helyettesítésnek és a használat kiküszöbölésének mindig az első intézkedések között kell szerepelnie. Mindenképpen tekintse át a végrehajtandó sajátos intézkedésekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályokat, valamint a használatra vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Határidők

A REACH – amelynek célja a vegyi anyagokra vonatkozó korábbi uniós jogszabályi keret ésszerűsítése és hatékonyabbá tétele – 2007. június 1-jén lépett hatályba.

A REACH három regisztrációs időszakot ír elő, amelyek 2010. november 30-án, 2013. november 30-án és 2018. november 30-án zárulnak le.

Az európai szakszervezetekkel és az ECHÁ-val közös, a munkáltatóknak a REACH szerinti kötelezettségeivel foglalkozó kampányok: 2010; 2012; 2013; 2015

Támogatás

A REACH egyúttal létrehozta az Európai Vegyianyag-ügynökséget (az ECHA-t), amely központi koordinációs és végrehajtási szereppel rendelkezik a teljes folyamat során.

Az Ügynökséget iránymutatással és tájékoztatással szolgáló nemzeti információs szolgálatok segítik. A nemzeti információs szolgálatok sok esetben koordinátorként működnek közre a nemzeti munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi hatóságokkal folytatott munkában.