REACH — a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet

A gyártóknak és a szállítóknak az egész szállítói láncban biztosítani kell a vegyi anyagok által jelentett kockázatokkal és az e kockázatok kezelésével kapcsolatos információk átadását.

A REACH előírja továbbá, hogy azok a vállalatok vagy magánszemélyek, amelyek vagy akik ipari vagy szakmai tevékenységeik során vegyi anyagot önmagában vagy keverékben használnak, kötelesek tájékoztatni a vegyi anyagok gyártóit és szállítóit, illetve az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA). Ezeket a vállalatokat továbbfelhasználóknak nevezzük. A továbbfelhasználók kulcsfontosságú szerepet játszanak a vegyi anyagok biztonságos használatának előmozdításában azáltal, hogy telephelyükön biztonságosan használják fel az anyagot, valamint tájékoztatják szállítóikat és ügyfeleiket a vonatkozó információkról.

A rendelet továbbá közvetlenül kapcsolódik az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelethez (CLP), amely figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat, valamint piktogramokat határoz meg, amelyek fontos információforrások a munkahelyi védelem szempontjából.

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokra mutató linkek

A munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok értelmében a vegyi anyagoknak a munkahelyen történő biztonságos felhasználásával kapcsolatban – a címkén és a biztonsági adatlapon szereplő információknak megfelelően – a munkáltató köteles kockázatértékelést végezni és biztosítani a munkavállalók védelmét, továbbá a munkavállalók részére tájékoztatást és iránymutatást nyújtani, valamint képzést szervezni. A munkáltató jogosult további tájékoztatást igényelni a szállítótól.

A REACH folyamatosan gyűjti a vegyi anyagok felhasználásából származó, az egészségügyi és biztonsági kockázatokra vonatkozó adatokat. A regisztráló (a gyártó vagy az importőr) köteles ezeket az adatokat megadni az ECHA-nak. Emellett a regisztráló a munkavállalók képzésének és a kockázatértékelési eljárás lefolytatásának elősegítése érdekében köteles ezekről az adatokról tájékoztatni a továbbfelhasználókat is az expozíciós forgatókönyvvel kibővített biztonsági adatlap átadásával, amely tartalmazza a biztonságos felhasználáshoz szükséges üzemi feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket. Ugyanakkor a továbbfelhasználók kötelesek tájékoztatni a regisztrálókat a javasolt kockázatkezelési intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekről, különösen abban az esetben, ha az intézkedések nem megfelelőek.

Regisztrálás

A REACH az Európai Unióban évente legalább 1 tonna mennyiségben gyártott vagy az Európai Unióba évente legalább 1 tonna mennyiségben behozott vegyi anyagokra vonatkozóan regisztrálási kötelezettséget ír elő.

A legfontosabb teendők
A legtöbb vállalat úgy használ vegyi anyagokat, hogy olykor még maga sincs tisztában ezzel. Ennélfogva, amennyiben ipari vagy szakmai tevékenysége során valamilyen vegyi anyagot, például festéket, ragasztót vagy tisztítószert használ, meg kell győződnie arról, terheli-e Önt valamilyen kötelezettség. Előfordulhat, hogy a REACH alapján bizonyos kötelezettségei vannak. Ha vállalata valamilyen vegyi anyagot használ a munkahelyen, érdeklődjön munkáltatójától a következőkről:

  • Az Ön által használt anyagot már regisztrálták-e, illetve kívánják-e regisztrálni. Ez az információ az ECHA weboldalán található meg;
  • Az anyag Önök általi felhasználására vonatkozó biztonsági adatlapok naprakészek-e;
  • A biztonsági adatlapon ismertetett kockázatkezelési intézkedéseket és expozíciós forgatókönyveket a vegyi anyag biztonságos felhasználásának biztosítása érdekében figyelembe vették-e a kockázatértékelés során.
  • A munkavállalókkal és képviselőikkel konzultáltak-e a munkahelyi kockázatértékelési folyamat során, illetve tájékoztatták-e őket arról.

Forrás: ECHA, ETUI

A gyártók és importőrök az ECHA-nak nyújtják be az adott anyag veszélyes tulajdonságaira vonatkozó, az osztályozással és címkézéssel, valamint az anyag által jelentett potenciális kockázat értékelésével kapcsolatos információkat. A gyártóknak és az importőröknek együtt kell működniük az ugyanazon anyagot regisztráló más vállalatokkal. A hiányzó adatokat elő kell állítani, a biztonsági adatlapokat pedig naprakésszé kell tenni.

Az ECHA „Információk a vegyi anyagokról” című weboldalán keresztül a nyilvánosság és a hatóságok (az ECHA, az Európai Bizottság, a tagállami illetékes hatóságok és végrehajtó hatóságok) központi adatbázisokhoz férnek hozzá.

Regisztrálási határidők

A REACH – amelynek célja a vegyi anyagokra vonatkozó korábbi uniós jogszabályi keret ésszerűsítése és hatékonyabbá tétele – 2007. június 1-jén lépett hatályba.

A REACH három regisztrációs időszakot ír elő, amelyek 2010. november 30-án, 2013. november 30-án és 2018. november 30-án zárulnak le.

Az európai szakszervezetekkel és az ECHA-val közös, a munkáltatóknak a REACH szerinti kötelezettségeire irányuló kampányok: 2010; 2012; 2013; 2015.

Értékelés

Az ECHA és a tagállamok értékelik a vállalatok által benyújtott információkat a regisztrálási dokumentációk és a vizsgálati javaslatok minőségének ellenőrzése, valamint annak eldöntése érdekében, hogy az adott anyag kockázatot jelent-e az emberi egészségre vagy a környezetre. Bizonyos kiválasztott anyagok esetében a kijelölt tagállam alaposabb értékelést végez. A más jogszabályok által már szabályozott vegyi anyagok – például a gyógyszerek vagy a radioaktív anyagok – részben vagy teljesen mentesülnek a REACH előírásai alól.

További információk a vegyi anyagok értékeléséről (ECHA)

Engedélyezés és korlátozás

A REACH alapján a veszélyes anyagok betilthatók, ha az általuk jelentett kockázatot nem lehet kezelni. Ezenkívül felhasználásuk korlátozható vagy előzetes engedélyhez köthető.

Korlátozást valamely tagállam vagy – az Európai Bizottság kérésére – az ECHA javasolhat. A javaslatot két tudományos bizottság értékeli, majd ezek véleményét az ECHA az Európai Bizottsághoz továbbítja, amely új korlátozásra vagy a meglévő korlátozás felülvizsgálatának elfogadására tesz javaslatot.

Valamely tagállam vagy az ECHA – a Bizottság kérésére – javaslatot tehet az adott anyag különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC) való azonosítására. Az ilyen anyag engedélykötelessé válhat. Ha a különös aggodalomra okot adó anyagot felveszik az engedélyezési jegyzékbe, a vállalatok meghatározott felhasználások engedélyezése iránt kérelmet nyújthatnak be az ECHA-hoz. Engedély hiányában az anyag nem használható. Különös aggodalomra okot adó anyagnak minősülnek a rákkeltő anyagok, a a reprodukciót károsító és mutagén anyagok, valamint a légzőszervi szenzibilizáló anyagok, de más anyagok tekintetében is nyújtható be javaslat.

Hosszú távon a legveszélyesebb anyagokat kevésbé veszélyes anyagokkal kell helyettesíteni. A munkavállalók védelmét illetően is a helyettesítésnek és a felhasználás megszüntetésének kell az első intézkedések között szerepelnie. Mindenképpen tekintse át a végrehajtandó egyes intézkedésekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályokat, valamint a felhasználásra vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Támogatás

A REACH egyúttal létrehozta az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), amely központi koordinációs és végrehajtási szerepet tölt be a teljes folyamat során.

Az Ügynökséget iránymutatással és tájékoztatással szolgáló nemzeti információs szolgálatok segítik. A nemzeti információs szolgálatok sok esetben koordinálják a nemzeti munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi hatóságokkal folytatott együttműködést.