Glossary

Chemical Terms

Anyag

Olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyező anyagot is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető;

Folyadék

olyan anyag vagy keverék, amely:
i. 50 oC-os hőmérsékleten legfeljebb 300 kPa (3 bar) gőznyomással
rendelkezik;
ii. 20 oC-os hőmérsékleten 101,3 kPa normál nyomás mellett nem teljesen gáz
halmazállapotú; és
iii. olvadáspontja vagy kezdeti olvadáspontja 101,3 kPa normál nyomás
mellett legfeljebb 20 C

Füstök

A füst kifejezés különösen a levegőben lebegő szilárd finomrészecskékre vonatkozik, amelyek gyakran megolvasztott anyagokból jönnek létre elpárologtatás útján (pl. hegesztési vagy gumifüstök).

Gáz

olyan anyag, amely: i. 50 oC-os hőmérsékleten 300 kPa-nál nagyobb (abszolút) gőznyomással rendelkezik; vagy ii. 20 oC-os hőmérsékleten 101,3 kPa normál nyomás mellett teljesen gáz halmazállapotú

Generated air contaminants - see: Generated substances
Generated substances - generated air contaminants

Substances and air contaminants may be generated from processes at work places, e.g. combustion processes where fumes, exhausts and smoke is emitted and, grinding and cutting processes emitting dust. These generated substances and air contaminants may be dangerous.

Hazardous substance - see ‘Dangerous substance’

A substance which fulfils the criteria relating to physical hazards, health hazards or environmental hazards, laid down in Parts 2 to 5 of Annex I of the CLP Regulation, and classified in relation to the respective hazard classes provided for in that Annex.

The classification of dangerous substances is based on categories defined in the CLP Directive. These categories include physical hazards (explosive, flammable, instable etc.) health hazards (all aspects of short and long term harm to health) and environmental hazards (aquatic environment etc.)

Often hazardous substances and dangerous substances are used like synonyms. There is no clear distinction, language preferences play a role.

Kémiai anyag

A kémiai elemekre, vegyületekre, valamint a vegyületek és elemek keverékeire általában használt megnevezés.

Keverék

kettő vagy több anyagot tartalmazó keverék vagy oldat.

Por

Valamely anyag vagy keverék gázban (rendszerint levegőben) lebegő szilárd részecskéi.

Process generated substances – see: Generated substances

Process-generated contaminants can be generated as emissions from any type of processes leading to exposure at work places, e.g. combustion processes, processes that physically or chemically degrade or otherwise modify the starting material.

Szilárd anyag

olyan anyag vagy keverék, amely nem tartozik sem a folyadék, sem a gáz fogalommeghatározása alá; A szilárd egy halmazállapot. Jellemzője a szerkezeti merevség és az alak- vagy térfogatváltozással szembeni ellenálló képesség

Vegyi anyag

Ez a kifejezés használatos az alapvető munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jogszabályokban: A munkatevy chemical element or compound, on its vagy mestershemical element or compound, on its own or admix illetve szennyezcal element or compound, on its own o vagy keverennyezcal element or compound, on its own or admixed, a atty keverennyezcal esa szándékos-e, illetve hogy
forgalomba
hozt kev.

Vegyipari termék

Egy vagy több vegyi anyagból vagy vegyületből álló termék. Funkcióját nagymértékben kémiai összetétele határozza meg. Pl. ragasztók, festékek, tinták, fertőtlenítőszerek, biocid termékek, lágyítószerek, szilikon, tűzijátékok, kenőolajok stb.

Vegyület

Két vagy több kémiai elemből álló kémiai vegyület.

Veszélyes anyag

A substance which fulfils the criteria relating to physical hazards, health hazards or environmental hazards, laid down in Parts 2 to 5 of Annex I of the CLP Regulation, and classified in relation to the respective hazard classes provided for in that Annex. Veszélyesnek minősül az az anyag, illetve az a keverék, amely a CLP szerinti osztályozás során a veszélyességi osztályok és/vagy kategóriák bármelyikébe besorolható. A CLP rendelet I. mellékletének 2–5. részében megállapított fizikai, egészségi vagy környezeti veszélyekre vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyag vagy keverék veszélyesnek minősül, és be kell sorolni az e mellékletben előírt megfelelő veszélyességi osztályba. A veszélyes anyagok osztályozása a CLP-rendeletben meghatározott kategóriákon alapul. E kategóriák magukban foglalják a fizikai veszélyeket (robbanóanyagok, tűzveszélyes anyagok, instabil anyagok stb.), az egészségi veszélyeket (az egészségre gyakorolt rövid vagy hosszú távú káros hatások valamennyi szempontja) és a környezeti veszélyeket (vízi környezet stb.) A „hazardous substances” és a „dangerous substances” (magyarul mindkettő „veszélyes anyag”) angol kifejezéseket gyakran szinonimaként használják. Nincs egyértelmű különbség a kettő között, a nyelvi preferenciák játszanak szerepet a használatukban.

Veszélyes anyag

A veszélyes anyagok osztályozása a CLP-irányelvben meghatározott kategóriákon alapul. E kategóriák magukban foglalják a fizikai veszélyeket (robbanóanyagok, tűzveszélyes anyagok, instabil anyagok stb.), az egészségi veszélyeket (az egészségre gyakorolt rövid vagy hosszú távú káros hatások valamennyi szempontja) és a környezeti veszélyeket (vízi környezet stb.).

Health and Safety

Belélegzés

A levegő beszívása a légutakba és a tüdőbe

Expozíció

Az expozíció azt jelenti, hogy egy bizonyos anyag előfordul a munkavállaló környezetében, és belélegzéssel, a bőrön (szemen, fülön is) keresztül vagy lenyelve bekerülhet a munkavállaló szervezetébe. Expozíció: Egy szervezet kémiai, radiológiai vagy fizikai hatóanyaggal való érintkezése. Az expozíció a szervezet expozíciós határain (például bőrön, tüdőben, bélben) rendelkezésre álló, valamint az felszívódásra képes hatóanyag mennyisége. A munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót (az adott munkakörnyezeti tényező ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül) éri; mennyiségi meghatározására a munkahely légterében lévő ún. expozíciós koncentráció vagy az expozíciós terhelés (szervezetbe időegység alatt jutó vegyi anyag dózis) és az expozíciós idő szorzata szolgál.

Hazard

A hazard is anything that has the potential to cause harm. Hazards can affect people, property, processes; they can cause accidents and ill-heath, loss of output, damage to machinery, etc. 

Légzőszervi és bőrszenzibilizáló

Légzőszervi szenzibilizáló: olyan anyag, amelynek belélegzése a légutak túlérzékenységét okozza. Bőrszenzibilizáló: olyan anyag, amely a bőrrel való érintkezést követően allergiás tünetekhez vezet.

Légzőszervi szenzibilizáló: olyan anyag, amelynek belélegzése a légutak túlérzékenységét okozza. Bőrszenzibilizáló: olyan anyag, amely a bőrrel való érintkezést követően allergiás tünetekhez vezet.

Légzőszervi szenzibilizáló: olyan anyag, amelynek belélegzése a légutak túlérzékenységét okozza. Bőrszenzibilizáló: olyan anyag, amely a bőrrel való érintkezést követően allergiás tünetekhez vezet.

Lenyelés

Élelmiszer, gyógyszer, folyadék vagy más anyag szájon át történő bevitele.

Mutagén

„mutáció”: egy sejtben a genetikai állomány mennyiségének vagy szerkezetének maradandó változása. A „mutáció” kifejezés mind a fenotípus szintjén megjelenő örökölhető genetikai változásokra, mind a DNS mögöttes módosulásaira – ha ismert – (ideértve a bázispárok egyedi módosulását és a kromoszómális transzlokációkat) vonatkozik. A „mutagén” kifejezés olyan szerekre használatos, amelyek a sejtek és/vagy szervezetek populációiban növelik a mutációk gyakoriságát.

Rákkeltő

olyan anyag vagy anyagok keveréke, amely rákot okoz vagy a rák előfordulásának gyakoriságát növeli. Az olyan anyagokat, amelyek az állatokon helyesen végrehajtott kísérleti vizsgálatokban jó- vagy rosszindulatú daganatokat okoztak, vélelmezett vagy feltételezett humán rákkeltőnek tekintik, hacsak nincs meggyőző bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a daganatképződés mechanizmusa az emberre nem releváns.

Reprodukciós toxicitás

Magában foglalja a felnőtt hímnemű és nőnemű egyedek szexuális működésére és termékenységére gyakorolt káros hatást, valamint az utódokban megjelenő fejlődési toxicitást.

Risk

Occupational risk refers to the likelihood and the severity of an injury or an illness occurring as a result of exposure to a hazard. 

Robbanóanyag

Robbanóképes anyag vagy keverék: olyan szilárd vagy folyékony anyag, vagy anyagok keveréke, amely önmagában is képes kémiai reakció révén gázt fejleszteni olyan hőmérsékleten és nyomáson, továbbá olyan sebességgel, hogy környezetében ezzel kárt okoz. A pirotechnikai anyagok akkor is ide tartoznak, ha nem fejlesztenek gázt.

Sensitising

Respiratory sensitiser means a substance that will lead to hypersensitivity of the airways following inhalation of the substance.

Toxikus (akut)

Jogi szempontból egy vegyi anyag vagy keverék akkor akut toxicitású, ha megfelel a CLP által meghatározott alábbi kritériumoknak: „Akut toxicitás”: az anyagból vagy keverékből egyszer, vagy 24 órán belül többször szájon át vagy bőrön át kapott dózis, illetve 4 órán keresztül történő belélegzés folytán jelentkező káros hatások A CLP megkülönbözteti a szájon át, bőrön át vagy belélegzéssel történő expozíció miatti toxicitást.

Toxikus (egyéb)

A veszélyes anyagokkal szembeni expozíció egyes szervek károsodását idézheti elő. A CLP megkülönbözteti az egyszeri, illetve az ismétlődő expozícióból eredő, egyes szerveket érintő károsodásokat.

Tűzveszélyes

A CLP megkülönbözteti a tűzveszélyes gázokat, aeroszolokat, folyadékokat és szilárd anyagokat, és különböző kritériumokat alkalmaz rájuk. Az egyszerűsített meghatározás szerint minden olyan anyag tűzveszélyesnek minősül, amely hajlamos a gyulladásra és égésre, vagy elősegíti más anyagok gyulladását és égését.

Legislation

CAD

see: Chemical Agents Directive

Carcinogens and Mutagens Directive

Directive 2004/37/EC (the Carcinogens and Mutagens Directive, CMD) 
of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Chemical Agents Directive

Directive 98/24/EC (the Chemical Agents Directive, CAD)
of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Classification, labelling and packaging plus the abbr. CLP

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)
of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

CMD

see Carcinogens and Mutagens Directive

GHS

see: Globally Harmonised System 

Globally Harmonised System
Occupational Exposure Limit

Directive 2009/161/EU - indicative occupational exposure limit values

OEL

see: Occupational Exposure Limit 

REACH

see:  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH Regulation)
of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency

Safety Data Sheet

Regulation (EC) No 1907/2006 - REACH

SDS

see: Safety Data Sheet

Measures and Procedures

Control Measures – see: Measures

All measures that aim at the reduction of the generation of dangerous substances and the exposure risk.

Egyéni védőeszközök és a PPE rövidítés

a) olyan eszköz, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy viselve
vagy kézben tartva megvédje az adott személyt az egészségét vagy
biztonságát érintő egy vagy több kockázattal szemben; b) az a)
pontban említett eszközök azon cserélhető alkotóelemei, amelyek az
eszköz védőfunkciója szempontjából nélkülözhetetlenek; c) az a)
pontban említett eszközökhöz tartozó, nem kézben tartott és nem
viselt kikötési rendszerek, amelyeket arra terveztek, hogy az adott
eszközt valamilyen külső eszközzel vagy biztos rögzítési ponttal
összekapcsolják, és amelyeket nem úgy terveztek, hogy állandóan
rögzítettek legyenek, továbbá amelyek nem tesznek szükségessé
rögzítési munkálatokat a használat előtt;

Ellenőrző intézkedések

A veszélyes anyagok keletkezésének és az expozíció kockázatának csökkentésére irányuló valamennyi intézkedés.

Figyelmeztető mondat

egy adott veszélyességi osztályhoz és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is.

Helyettesítés

Veszélyes anyag, vegyipari termék vagy veszélyes anyagokat előállító folyamat kevésbé veszélyes anyaggal, vegyipari termékkel, illetve folyamattal való helyettesítése

Measurement of air contaminants

Measurement of the concentration of air contaminants at the workplace. Measurements may be used for measuring workers´ exposure or to study the concentration of air contaminants at the workplace, e.g. leakages, identification of sources emitting air contaminants and evaluation of the effectiveness of local exhausts as a basis for decisions about what measures should be taken. Depending on which substance is to be measured, different kinds of measuring equipment are available. 

Risk Assessment

The aim of occupational risk assessment is to protect workers’ health and safety. Risk assessment includes identifying risks, evaluating how severe the risk is and deciding if there is a need to take action to reduce the risk.
Under health and safety laws, all employers must carry out regular risk assessment.

Safety data sheets (SDS)

SDS provide information about the properties of a chemical product, its hazards, and instructions for handling, disposal and transport, first-aid, fire-fighting and safety measures to reduce exposure. The information in SDS is needed to understand the risks and know how to handle the chemical product safely.

Szervezési intézkedések

A veszélyes anyagokkal szembeni expozíció szervezési eszközök révén történő csökkentésére irányuló valamennyi intézkedés (pl. az expozíció által érintett területen dolgozó munkavállalók számának csökkentése)

Technikai intézkedések

A veszélyes anyagokkal szembeni expozíció műszaki eszközök alkalmazásával történő csökkentésére irányuló valamennyi intézkedés

Veszélyt jelző piktogramok

grafikai kompozíció, amely magában foglal egy szimbólumot és egyéb grafikai elemeket, mint például egy olyan határszegélyt, háttérmintázatot vagy színt, amelyet az adott veszélyességi információ
közlésére szánnak.