You are here

CLP – Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló 1272/2008/EK rendelet (a CLP-rendelet) a korábbi uniós szabályozást hozzáigazítja a GHS-hez (a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszeréhez), amely az ENSZ-nek a veszélyes vegyi anyagok azonosítására és a felhasználóknak az ilyen veszélyekről történő tájékoztatására szolgáló rendszere. A CLP a REACH-jogszabályhoz is kapcsolódik.

A GHS-t a világ számos országában elfogadták, és ma már a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi és nemzeti előírások alapjául is szolgál.

A vegyi anyagok veszélyeit a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett szabványmondatokkal és piktogramokkal közlik.

A régi kifejezések helyébe újak léptek:

 • a készítmény helyébe a keverék;
 • a veszélyes helyébe a kockázatos;
 • a szimbólum helyébe a piktogram;
 • a kockázat jellegét jelző szabványmondat helyébe a figyelmeztető mondat;
 • a biztonsági mondat helyébe az óvintézkedésre vonatkozó mondat;
 • a veszélyjelek helyébe pedig a figyelmeztetés (pl. Veszély, Figyelem!) lép.

A megszokott narancs színű, veszélyt jelző szimbólumokat fokozatosan felváltják az új, pirossal keretezett piktogramok.

Töltse le A veszélyt jelző piktogramok magyarázatáról szóló poszterünket és szórólapunkat.

Nézze meg a Napo-sorozat ... Veszély: vegyi anyagok! című részét


© Napo Consortium

Osztályozás

A legtöbb esetben a szállítónak kell döntenie az anyag vagy keverék osztályozásáról. Ezt önkéntes osztályozásnak nevezzük.

Bizonyos esetekben a megfelelő kockázatkezelés biztosítása érdekében a vegyi anyag osztályozására vonatkozó döntést közösségi szinten hozzák meg. Ezek általában a legveszélyesebb anyagok: rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy légzőszervi szenzibilizáló anyagok, biocid termékek vagy növényvédő szerek. Az anyagoknak a korábbi szabályozás (a veszélyes anyagokról szóló irányelv) szerinti valamennyi korábbi harmonizált osztályozását átalakították a CLP szerinti harmonizált osztályozássá. A szállítók számára kötelező érvényű ennek a harmonizált osztályozásnak és címkézésnek az alkalmazása.

A legfontosabb teendők

 • Figyelje az új címkéket és biztonsági adatlapokat (SDS).
 • Biztosítson képzést a munkavállalóknak, hogy megértsék és felismerjék az új címkéken feltüntetett információt.
 • Ellenőrizze, hogy az anyag vagy keverék Önök által alkalmazott felhasználási módja szerepel-e a biztonsági adatlapon, és nem ellenjavallt-e.
 • Kövesse az új címkéken és biztonsági adatlapokon feltüntetett tanácsokat.
 • Ellenőrizze, változott-e az anyag(ok) osztályozása.
 • Értékelje a munkavállalók szempontjából felmerülő kockázatokat, és szükség esetén frissítse a munkahelyi kockázatértékelést.
 • Ha Ön munkáltató, tájékoztassa a munkavállalókat a változásokról.
 • Ha bármilyen kérdése van az új címkékkel vagy biztonsági adatlapokkal kapcsolatban, forduljon a szállítójához.

Forrás: Foglalkoztatási Főigazgatóság

Címkézés

A szállítónak a forgalomba hozatalt megelőzően a csomagolásban lévő anyagot vagy keveréket a CLP szerinti címkézéssel kell ellátnia, amennyiben:

 • az anyag veszélyes besorolású;
 • a keverék legalább egyféle, a meghatározott határérték felett veszélyesként osztályozott anyagot tartalmaz.


Az OSH wiki cikke a vegyi anyagok címkézéséről

Mikortól alkalmazandó teljes körűen a szabályozás?

A CLP-rendelet 2009. január 20-án lépett hatályba, és fokozatosan lép a veszélyes anyagok osztályozásáról és címkézéséről szóló irányelv (67/548/EGK) és a veszélyes készítmények osztályozásáról és címkézéséről szóló irányelv (1999/45/EK) helyébe. Az említett két irányelv 2015. június 1-jén veszti hatályát.

A legfontosabb dátumok:

 • 2010. december 1., amikorra el kell végezni az anyagok újraosztályozását.
 • 2012. december 1., amikorra a már forgalomban lévő anyagokat a CLP-rendelettel összhangban kell felcímkézni.
 • 2015. június 1-jétől a keverékeket (korábbi nevükön a készítményeket) a CLP szerint kell osztályozni.
 • 2017. június 1., amikorra el kell végezni a már forgalomban lévő termékek újracímkézését és újracsomagolását.

Az osztályozási és címkézési jegyzék

Az osztályozási és címkézési jegyzék a gyártóktól és az importőröktől a bejelentett és regisztrált anyagokra vonatkozóan kapott alapvető osztályozási és címkézési információkat tartalmazó adatbázis. A jegyzék a jogilag kötelező erejű harmonizált osztályozások felsorolását (a CLP-rendelet VI. mellékletét) is tartalmazza. Az adatbázist az ECHA hozta létre és üzemelteti.

A tagállamok, a gyártók, az importőrök és a továbbfelhasználók javaslatot tehetnek az adott anyag osztályozásának és címkézésének uniós szintű harmonizálására. A jegyzék a vonatkozó információkat is tartalmazza majd. A CLP szorosan kapcsolódik a REACH-rendelethez.

További információk