CLP — Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

A CLP-rendelet a korábbi uniós szabályozást hozzáigazítja a GHS-hez (a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszeréhez), amely az ENSZ-nek a veszélyes vegyi anyagok azonosítására és a felhasználóknak az ilyen veszélyekről történő tájékoztatására szolgáló rendszere. A CLP a REACH-rendelethez is kapcsolódik. A CLP-rendelet 2009. január 20-án lépett hatályba, és fokozatosan felváltotta a veszélyes anyagokról szóló (67/548/EGK) irányelvben és a veszélyes készítményekről szóló (1999/45/EK) irányelvben meghatározott osztályozásokat és címkézéseket. Az említett két irányelv 2015. június 1-jén vesztette hatályát.

A GHS-t a világ számos országában elfogadták, és ma már a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi és nemzeti előírások alapjául is szolgál.

A vegyi anyagok veszélyeit a címkéken és a biztonsági adatlapokon feltüntetett figyelmeztetésekkel és piktogramokkal közlik.

A megszokott narancs színű, veszélyt jelző szimbólumokat fokozatosan felváltják az új, pirossal keretezett piktogramok.

A régi kifejezések helyébe újak léptek:

 • a készítmény helyébe a keverék;
 • a veszélyes (dangerous) helyébe a veszélyes (hazardous);
 • a szimbólum helyébe a piktogram;
 • a kockázat jellegét jelző mondat helyébe a figyelmeztető mondat;
 • a biztonsági mondat helyébe az óvintézkedésre vonatkozó mondat;
 • a veszély jelzései helyébe a figyelmeztetés (pl. Veszély!, Figyelem!) lép.

 

Töltse le a veszélyt jelző piktogramokat ismertető poszterünket és szórólapunkat.

Nézze meg a Napo-sorozat ... Veszély: vegyi anyagok! című részét

© Napo Consortium

Osztályozás

A legtöbb esetben a szállítóknak kell dönteni egy anyag vagy keverék osztályozásáról. Ezt saját osztályozásnak nevezzük.

Bizonyos esetekben a megfelelő kockázatkezelés biztosítása érdekében az anyag osztályozására vonatkozó döntést közösségi szinten hozzák meg. A tagállamok, a gyártók, az importőrök és a továbbfelhasználók javaslatot tehetnek az adott anyag osztályozásának és címkézésének uniós szintű harmonizálására. Az adatok az osztályozási és címkézési jegyzékben is elérhetők.

Ezek általában a legveszélyesebb anyagok: rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy légzőszervi szenzibilizáló anyagok, biocid termékek vagy növényvédő szerek. Az anyagoknak a korábbi szabályozás (a veszélyes anyagokról szóló irányelv) szerinti valamennyi korábbi harmonizált osztályozását átalakították a CLP szerinti harmonizált osztályozássá. A szállítóknak kötelező ezt a harmonizált osztályozást és címkézést alkalmazni.

A legfontosabb teendők

 • Nézze meg az új címkéket és biztonsági adatlapokat (SDS).
 • Szervezzen képzést a munkavállalóknak, hogy megértsék és felismerjék a CLP szerinti címkéken feltüntetett információt.
 • Ellenőrizze, hogy az anyag vagy keverék Önök által alkalmazott felhasználási módja szerepel-e a biztonsági adatlapon, és nem ellenjavallt-e.
 • Tartsa be az új címkéken és biztonsági adatlapokon feltüntetett tanácsokat.
 • Ellenőrizze, változott-e az anyag osztályozása.
 • Értékelje a munkavállalók szempontjából felmerülő kockázatokat, és szükség esetén frissítse a munkahelyi kockázatértékelést.
 • Ha Ön munkáltató, tájékoztassa a munkavállalókat a változásokról.
 • Ha bármilyen kérdése van az új címkékkel vagy biztonsági adatlapokkal kapcsolatban, forduljon a szállítójához.

Forrás: Foglalkoztatási Főigazgatóság

Az ECHA anyagok és keverékek osztályozásával foglalkozó weboldalai (23 uniós nyelven)

Címkézés

A szállítónak a forgalomba hozatalt megelőzően a csomagolásban lévő anyagot vagy keveréket a CLP szerinti címkézéssel kell ellátnia, amennyiben:

 • az anyag veszélyes besorolású;
 • a keverék legalább egy veszélyesként osztályozott anyagot tartalmaz a meghatározott határérték felett.

OSHwiki cikk a vegyi anyagok címkézéséről

Az ECHA címkézéssel és csomagolással foglalkozó weboldalai (23 uniós nyelven)

Az osztályozási és címkézési jegyzék

Az osztályozási és címkézési jegyzék a gyártók és az importőrök által a bejelentett és regisztrált anyagokra vonatkozóan megadott alapvető osztályozási és címkézési információkat tartalmazó adatbázis. A jegyzék a jogilag kötelező erejű harmonizált osztályozásokat (a CLP-rendelet VI. mellékletét) is tartalmazza. Az adatbázist az ECHA hozta létre és üzemelteti.

További információk